Zamówienie Nr IG.7031.65.2017.RK z dnia 2017-08-09 - ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU

Tytuł ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU
Numer IG.7031.65.2017.RK
Data wydania 2017-08-09
Termin składania uwag do oferty 2017-08-17

 

IG.7031.65.2017.RK

 

Michałowo, 09.08.2017r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU

 

  1. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na dokonanie wycinki i zakupu 19 szt. drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni: 255cm, 60cm, 260cm, 86cm, 190cm, 280cm, 260cm, 250cm, 160cm, 120cm, 130cm, 110cm, 160cm, 120cm, 190cm, 210cm, 200cm, 230cm, 210cm rosnących na działce nr 438 w Nowej Woli, gmina Michałowo, powiat białostocki.

 

  1. Termin realizacji: 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

  1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający będzie kierował się następującym kryterium: najwyższa cena za zakup drzew.  

 

  1. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich liczbowo i słownie.

 

  1. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć według przekazanego formularza oferty cenowej (zał. nr 1 do zaproszenia) w terminie do 17 sierpnia 2017 r. do godz. 1400. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data i godzina przyjęcia oferty na kancelarię ogólną w Urzędzie Miejskim w Michałowie (pokój nr 1)  poprzez postawienie stempla urzędowego z właściwą adnotacją, bez względu na formę doręczeń. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę w formie pisemnej podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA ZAKUPU DRZEW NA PNIU”  ” należy złożyć osobiście w pok. nr 1 (biuro podawcze) UM w Michałowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.  Ofertę można złożyć również w formie elektronicznej na email: sekretariat@michalowo.eu.

 

  1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2017r. o godz. 1415 w pokoju nr 4, Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

  1. Po otwarciu ofert Sprzedający zawiadomi Kupujących, którzy złożyli oferty o:

1)   rozstrzygnięciu: podając nazwę (firmy) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Kupującego oraz oferowaną cenę.

2)   Kupującego, którego oferta została wybrana, podając uzasadnienie,

3)   Kupujących, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

4)   informacje, o których wyżej mowa zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego,

5)   Kupującemu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Sprzedający wskaże termin i miejsce podpisania umowy,

6)   jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie zawrze umowy w terminie 3 dni od daty zaproszenia do podpisania umowy, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

  1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany propozycji projektu umowy, jeżeli w okresie od daty niniejszego pisma do daty ewentualnego zawarcia, umowy nastąpią zmiany przepisów prawa lub okoliczności mające wpływ na jej treść.
  3. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Roman Kalinowski tel. 85 7131777.

 

Załączniki:

1)     formularz oferty cenowej,

2)     projekt umowy.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2017-08-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-08-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-08-09