Zamówienie Nr IG.7031.61.2019.EW z dnia 2019-08-07 - ZAPYTANIE OFERTOWE „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo”.
Numer IG.7031.61.2019.EW
Data wydania 2019-08-07
Termin składania uwag do oferty 2019-08-14

Michałowo, dnia 07.08.2019r

 

IG.7031.61.2019.EW

                                                                               

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 I. Burmistrz Michałowa zaprasza do składania ofert cenowych na:

        „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo”.

 1. Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:        GMINA MICHAŁOWO

REGON:                                 050659438

NIP:                                        9662101673

Miejscowość                          16-050 Michałowo

Adres:                                     ul. Białostocka 11

Strona internetowa:               www.michalowo.eu

Adres e-mail:                         sekretariat@michalowo.eu

 

 1. Przedmiot zamówienia: usługa równania i profilowania nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo polegająca na  równaniu dróg gruntowych  i żwirowych przy użyciu równiarki poprzez ścinanie poboczy  i profilowaniu jezdni, wyrównanie zadoleń w jezdni. Łączna długość dróg gminnych przeznaczonych do równania  i profilowania wynosi ok. 80 km przy średniej szerokości pasa drogowego 4,5m.
 2. Wymagania w zakresie wykonania robót: - wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Przy wykonywaniu usługi równania Wykonawca powinien zapewnić przejezdność drogi.
 3. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające             z nieprawidłowej realizacji zamówienia.  Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.
 4. Wymagania sprzętowe: Wykonawca winien dysponować dopuszczonym do ruchu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, sprzętem umożliwiającym wykonanie zamówienia. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz sprzętu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

II. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Oferta winna być  sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w formie  pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę       i adres Wykonawcy.
 2. Oferta powinna być:
  1. opatrzona pieczątką firmową
  2. posiadać datę sporządzenia
  3. zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 3. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wykaz sprzętu sporządzony wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego i zaakceptowany projekt umowy stanowiący Załącznik  nr 3 do zapytania ofertowego.

III. Termin wykonania:

Zamawiający ustala wykonanie  przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia  31.12.2019r.

IV. Miejsce wykonania robót – ciąg dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo.

V. Termin i miejsce składania ofert.

Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 14.08.2019r. do godziny 12:00 w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.  Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu  z opisem – Oferta na wykonanie zadania, pn Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo

VI. kryterium wyboru oferty: cena 100%

VII. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest         Pani Emilia Wawreniuk, tel. 85 7131777.

VIII. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie ofertowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia      w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm.)
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o miejscu i  terminie podpisania umowy. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie w siedzibie Zamawiającego. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo” bez podania przyczyn.

 

IX. Załączniki do zapytania:  

 1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
 2. Załącznik nr 2 wykaz sprzętu
 3. Załącznik nr 3 projekt umowy

 

 

                                                                            
                   

 

 

                                                                           

                                                                               

 

 

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2019-08-07

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-07