Zamówienie Nr IG.7031.60.2018.EW z dnia 2018-07-19 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 686 we wsi Juszkowy Gród”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 686 we wsi Juszkowy Gród”.
Numer IG.7031.60.2018.EW
Data wydania 2018-07-19
Termin składania uwag do oferty 2018-07-25

Michałowo, dnia 18.07.2018

 

IG.7031.60.2018.EW

Zapytanie ofertowe

 

na opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 686 we wsi Juszkowy Gród”.

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
(tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2260) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 1. Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 686 na działkę ne geog 241/23, stanowiącą drogę dojazdową we wsi Juszkowy Gród, gm. Michałowo. Projektowany zjazd z drogi wojewódzkiej na drogę gminna powinien być zaprojektowany zgodnie z decyzją Nr 14/2018 z dnia 02.07.2018r. Wykonanie map geodezyjnych leży po stronie Wykonawcy.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Projektu budowlanego na: „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 686 we wsi Juszkowy Gród”  sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2016 poz. 290.) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

Zamawiający otrzyma od oferenta:

 1. Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,
 2. wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.

2) Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

 1. wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,
 2. wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3) Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):

 1. wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,
 2. wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

4) Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

 1. wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,
 2. wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

 

4. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

1) Dokonanie uzgodnienia z Zamawiającym, oraz Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

2) Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

3) Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem we wszystkich fazach projektowania.

4) Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

5) Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.

6) Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa

7) W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.

8) Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

6. Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 21 grudnia 2018r.

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 25.07.2018 r. do godz. 10.00 na adres email: sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej 686 we wsi Juszkowy Gród”.

8. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

9. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

10. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

11. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

        Zatwierdził:

Burmistrz Michałowa

 

 

Włodzimierz Konończuk

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

 • Formularz ofertowy
 • Wzór umowy
 • Mapa poglądowa
 • Decyzja Podlaskiego zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2018-07-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-19