Zamówienie Nr IG.7031.58.2018.AM z dnia 2018-07-18 - Rozbiórka części budynku przy ul. Gródeckiej 2 oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu ściany szczytowej budynku na terenie działki nr 351/1 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)

Tytuł Rozbiórka części budynku przy ul. Gródeckiej 2 oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu ściany szczytowej budynku na terenie działki nr 351/1 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)
Numer IG.7031.58.2018.AM
Data wydania 2018-07-18
Termin składania uwag do oferty 2018-08-01

Michałowo, 2018.07.18

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozbiórka części budynku przy ul. Gródeckiej 2 oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu ściany szczytowej budynku na terenie działki nr 351/1 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)

 

A. INFORMACJE OGÓLNE

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ze zm., zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

B. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

C. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka części budynku przy ul. Gródeckiej 2 oraz roboty budowlane polegające na wykonaniu ściany szczytowej budynku na terenie działki nr 351/1 w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)

D. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

               Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

               Oferta powinna być:

            - opatrzona pieczątką firmową,

            - posiadać datę sporządzenia,

            - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

            - podpisana przez wykonawcę.

 

E. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: maila, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 01.08.2018r. godz. 10.00.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

 

 

F. OCENA OFERT

               Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena 100 %

 

G. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

            Wykonanie zamówienia: do 2018.10.01

H. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert 01.08.2018r. godzina 10.15 pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Michałowie. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów nieobecnych przy ogłoszeniu wyników za pośrednictwem maila.


I. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Anna Maria Modzelewska pod numerem telefonu 85 7131 776 oraz adresem email: modzelewska@michalowo.eu

J. ZAŁĄCZNIKI

 • Przedmiar
 • Część opisowa projektu
 • Informacja BHP
 • Sytuacja
 • Widok budynku do rozbiórki
 • Widok ściany szczytowej
 • Elewacja północno wschodnia
 • Rzut budynku do rozbiórki

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Modzelewska

Data wytworzenia: 2018-07-18

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-18