Zamówienie Nr IG.7031.52.2018.RK z dnia 2018-07-04 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Klonowa, Jaworowa i Sosnowa w Michałowie"

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Klonowa, Jaworowa i Sosnowa w Michałowie"
Numer IG.7031.52.2018.RK
Data wydania 2018-07-04
Termin składania uwag do oferty 2018-07-13

Michałowo, dnia 04.07.2018r.

IG.7031.52.2018.RK

Zapytanie ofertowe

na opracowanie dokumentacji projektowej na: „Budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Klonowa, Jaworowa i Sosnowa w Michałowie".

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych -(tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 1. Zamawiający:
  Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo REGON 050659438 NIP 9662101673

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Klonowa, Jaworowa i Sosnowa w Michałowie o łącznej długości około 600m zgodnie z mapą podglądową stanowiącą załącznik do zapytania. Zmawiający posiada aktualne mapy do celów projektowych.

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Projektu budowlanego i wykonawczego na: „Budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Klonowa, Jaworowa i Sosnowa w Michałowie" sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290.) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462). Zamawiający otrzyma od oferenta:

a)Wydruk w/w projektu - 4 egzemplarze wersji oryginalnej,

b)wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD- 1 egz.

2)  Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie  szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

a)wydruk przedmiaru robót - 2 egzemplarze,

b)wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD - 1 egz.

3)  Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):

a)wydruk kosztorysu inwestorskiego - 2 egzemplarze,

b)wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD - 2 egz.

4)  Specyfikacji   technicznego   wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych   dla   opracowania  jw. sporządzonej   w  oparciu  o  Rozporządzenie   Ministra transportu,  budownictwa i  Gospodarki Morskiej  w  sprawie  szczegółowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z
dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

a)wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egz,

b)wersję elektroniczną na płycie CD - 1 egz.

 

 1. Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

 

1) Dokonanie uzgodnienia z PGE Białystok.

2) Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

3) Dokumentacja   budowlana   wymaga   uzgodnienia   z    Inwestorem   we wszystkich fazach projektowania.

4) Projektowane  technologie, urządzenia oraz materiały winny być  dopuszczone  do  obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

5) Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.

6) Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów  określonych w obowiązujących przepisach prawa

7) W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.

8) Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

 1. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.
  Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  Kryterium: najniższa CENA 100%
 2. Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do dnia 30 września 2018r.

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 13.07.2018 r. do godz. 10.00 na adres email:sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 - biuro podawcze z dopiskiem: Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę oświetlenia ulicznego na ulicach: Klonowa, Jaworowa i Sosnowa w Michałowie”.

 1. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
  Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Roman Kalinowski
  tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15
 2. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.
 3. Zamawiający zastrzega unieważnienie zapytania bez podania przyczyn.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z
  formą   reprezentacji   oferenta   określoną   w   rejestrze   handlowym   lub   innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań realizowanych w interesie publicznym, a więc na podstawie art. 6 pkt 1 lit e) powyższego Rozporządzenia. Administratorem Danych Osobowych jest: Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo. Dane będą przekazywane podmiotom zewnętrznym, wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iodo@michalowo.eu

 

Załączniki:                                                                  

 1. Formularz ofertowy
 2. Wzór umowy
 3. Mapa podglądowa

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-07-05

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-07-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-07-05