Zamówienie Nr IG.7031.5.2017.EW z dnia 2018-01-29 - Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo”.

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo”.
Numer IG.7031.5.2017.EW
Data wydania 2018-01-29
Termin składania uwag do oferty 2018-02-05

 

 

 

Michałowo, dnia 29.01.2018

 

IG.7031.5.2017.EW

Zapytanie ofertowe

 

na opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo”.

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
(tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1579.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

1.        Zamawiający:

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

2.        Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo, gm. Michałowo.

Projektowana sieć  wodociągowa we wsi Kazimierowo będzie przedłużeniem istniejącej sieci. Sieć wodociągowa, wzdłuż drogi powiatowej, powinna być zaprojektowana w działkach prywatnych (wymagana zgoda właścicieli działek), a w przypadku braku zgody zaprojektowana w pasie drogi powiatowej (wymagane uzgodnienie z PZD w Białymstoku)

Projektowana sieć wodociągowa w kierunku terenów Nowej Woli powinna być zaprojektowana w pasie drogi gminnej.

3.        Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1)     Projektu budowlanego na:  „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo”  sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 poz. 1332) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462).

Zamawiający otrzyma od oferenta:

a)      Wydruk w/w projektu – 4 egzemplarze wersji oryginalnej,

b)     Wydruk projektu wykonawczego – 3 egz.

c)      wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD– 1 egz.

2)   Przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

a)      wydruk przedmiaru robót – 2 egzemplarze,

b)     wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD – 1 egz.

3)   Kosztorys inwestorski dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389):

a)       wydruk kosztorysu inwestorskiego – 2 egzemplarze,

b)       wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD – 2 egz.

4)   Specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowania jw. sporządzonej w oparciu o Rozporządzenie Ministra transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  z dnia 28 marca 2012 (Dz. U. z 2012 poz. 365).

a)      wydruk specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót budowlanych – 1 egz,

b)     wersję elektroniczną na płycie CD – 1 egz.

4.        Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

1)       Dokonanie uzgodnienia przebiegu trasy sieci wodociągowej z Gminą Michałowo i w Zarządzie Dróg powiatowych w Białymstoku.

2)       Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.

3)       Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Inwestorem i ewentualnie z PZD w Białymstoku, we wszystkich fazach projektowania.

4)       Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

5)       Zakazuje się użycia nazw własnych produktów w projektach technicznych oraz przedmiarach robót.

6)       Oferent ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie przez projekt wymogów określonych
w obowiązujących przepisach prawa

7)       W przypadku ujawnienia się wad projektu po jego odbiorze oferent zobowiązuje się do ich

nieodpłatnego usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o ujawnieniu się wad projektu. Realizacja obowiązków określonych w zdaniu poprzedzającym nie wyklucza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania.

8)       Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana dokumentacja projektowa oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia

9)       Inwestor posiada decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.        Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

6.        Termin realizacji zamówienia:

Dokumentację projektową należy dostarczyć do Zamawiającego do 30 kwietnia 2018r.

7.        Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 05.02.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowa sieci wodociągowej we wsi Kazimierowo”.

8.        Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131777 w godz. od 7.15 - 15.15

9.        Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

10.     Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

11.     Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

ü Formularz ofertowy

ü Wzór umowy

ü Mapy do celów projektowych

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2018-01-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-01-30