Zamówienie Nr IG.7031.46.2017.RK z dnia 2017-06-19 - ZAPYTANIE OFERTOWE ,,MODERNIZACJA ROLNICZEJ DROGI DOJAZDOWEJ NA GRUNTACH WSI OZIABŁY”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE ,,MODERNIZACJA ROLNICZEJ DROGI DOJAZDOWEJ NA GRUNTACH WSI OZIABŁY”
Numer IG.7031.46.2017.RK
Data wydania 2017-06-19
Termin składania uwag do oferty 2017-06-26

Michałowo, 19.06.2017

 

IG.7031.46.2017.RK

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

,,MODERNIZACJA ROLNICZEJ DROGI DOJAZDOWEJ

NA GRUNTACH WSI OZIABŁY”

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, NIP: 966-210-16-73,

reprezentowana przez Burmistrza Michałowa.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie modernizacji rolniczej drogi dojazdowej na gruntach wsi Oziabły na działce nr 86 o długości 696m. Prace będą polegać na wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża oraz ułożeniu nowej nawierzchni żwirowej. Konstrukcja jezdni będzie wykonana z warstwy odsączającej z piasku o grubości 20 cm oraz warstwy jezdnej ze żwiru o grubości 20 cm po zagęszczeniu.

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do zapytania. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, prawem budowlanym i polskimi normami. Zamawiający ma prawo zażądać badań uziarnienia mieszanki żwirowej oraz badań zagęszczenia nawierzchni żwirowej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do zapytania przedmiaru robót i dołączenie do formularza ofertowego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot  zamówienia na okres, co najmniej 1 rok od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

 

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY:

 

a)     Udzielenie co najmniej 1 roku gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,

b)     W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót drogowych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom drogowych stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min.: 30.000,00 zł brutto, (dołączyć  dokument potwierdzający wykonanie robót).

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia 15.09.2017r. płatność odbędzie się po zakończeniu i odbiorze prac.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpis przez wykonawcy,

Do oferty należy dołączyć:

- podpisany kosztorys ofertowy,

- dokument określony w rozdziale III pkt b,

- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1.  Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 26.06.2017r. godz. 10.00. – biuro podawcze
  2.  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3.  Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5.  Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul.Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena brutto 100 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert 26.06.2017r. godzina 10.15 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski lub Emilia Wawreniuk pod numerem telefonu 85 7131777.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

a)     Wzór formularza ofertowego.

b)     Wzór umowy.

c)     Dokumentacja techniczna.

d)     Przedmiar robót.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-06-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-06-19