Zamówienie Nr IG.7031.45.2017.EW z dnia 2017-06-14 - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi we wsi Leonowicze, gm. Michałowo”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi we wsi Leonowicze, gm. Michałowo”.
Numer IG.7031.45.2017.EW
Data wydania 2017-06-14
Termin składania uwag do oferty 2017-06-21

 

Michałowo, dnia 14.06.2017r.

IG.7031.45.2017.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Remont drogi we wsi Leonowicze, gm. Michałowo”.

 1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi we wsi Leonowicze. Utwardzenie drogi należy wykonać z podbudowy gr. 10cm z mieszanki kruszyw naturalnych oraz potrójne powierzchniowe utrwalenie. Szczegółowy zakres prac zgodnie z:

-        projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty (materiały i robociznę) wynosi min 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Zawarte w dokumentacji projektowej przedmiary robót nie stanowią jedynej podstawy wyceny, służą jedynie do pomocy sporządzenia oferty.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 

 1. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 2. termin wykonania zamówienia: do dnia 21.07.2017 r.
 3. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru i otrzymania faktury.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Emilia Wawreniuk

Tel.: 85 713 17 77

 1. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Remont drogi we wsi Leonowicze, gm. Michałowo”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

 • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
 • kosztorys ofertowy;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3;
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 21.06.2017 r. do godziny 10 00 osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na; „Remont drogi we wsi Leonowicze, gm. Michałowo”.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2017-06-14