Zamówienie Nr IG.7031.41.2020.EW z dnia 2020-12-17 - ZAPYTANIE OFERTOWE „Remont korytarza w budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE „Remont korytarza w budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5”.
Numer IG.7031.41.2020.EW
Data wydania 2020-12-17
Termin składania uwag do oferty 2020-12-21

Michałowo, dnia 17.12.2020r.

IG.7031.41.2020.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Remont korytarza w budynku Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5”.

 1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

 1. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie korytarza w budynku Zespołu Szkół w Michałowie. Remont polegać będzie na:

 • przetarcie istniejących ścian i sufitu,
 • szpachlowaniu ścian i sufitu,
 • trzykrotne malowanie ścian i sufitu,(farba: 1 stopień zmywalności , kolor biały i ecru)
 • demontaż istniejących lamp oświetleniowych,
 • montaż lamp oświetleniowych

Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty (materiały i robociznę) wynosi min. 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. Za roboty nie wykonane jako zbędne choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. O konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawca niezwłocznie  powiadomi  Zmawiającego.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 

 1. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją pracy, zabezpieczeniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia. Przed składaniem oferty Wykonawca powinien dokonać oględzin zakresu robót.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 2. termin wykonania zamówienia – od dnia przekazania placu budowy do dnia 18.01.2021r.
 3. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru końcowego i otrzymania faktury.
 4. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Emilia Wawreniuk

Tel.: 85 713 17 77

 1. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej i przesłać e-mailem na adres: sekretariat@michalowo.eu

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

 • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;
 • kosztorys ofertowy – zał. Nr 3.
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu, wraz z zał. 2 i 3  można składać do dnia 21.12.2020 r. do godz. 10.00.

Załączniki:

Nr 1. – formularz ofertowy

Nr 2. – oświadczenie

Nr 3 – kosztorys ofertowy

Nr 4 – wzór umowy

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2020-12-17

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-17