Zamówienie Nr IG.7031.40.2020.EW z dnia 2020-12-21 - ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz pozostałości po pożarze dawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Seweryna Michałowskiego w Michałowie”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE „Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz pozostałości po pożarze dawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Seweryna Michałowskiego w Michałowie”
Numer IG.7031.40.2020.EW
Data wydania 2020-12-21
Termin składania uwag do oferty 2020-12-24

Michałowo, dn. 21.12.2020r

IG.7031.40.2020.EW

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz pozostałości po pożarze dawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Seweryna Michałowskiego w Michałowie” .

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zamawiający:

GMINA MICHAŁOWO UL. BIAŁOSTOCKA 11, 16-050 MICHAŁOWO,

I. Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 oraz pozostałości po pożarze dawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Michałowskiego w Michałowie”

Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zadania:

Zadanie 1.

Uprzątnięcie pogorzeliska dawnego budynku Urzędu Gminy przy ul. Seweryna Michałowskiego w Michałowie.

Zadanie 2.

Rozbiórka budynku mieszkalno-usługowego na terenie części dz. nr: 195/1, 218 i dz. nr: 350, 351/1 przy ul. Gródeckiej w Michałowie

Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. Zakres zadania obejmuje:

Zadanie 1: Uprzątnięcie pogorzeliska spalonego budynku dawnej siedziby Urzędu Gminy w Michałowie przy ul. Seweryna Michałowskiego. Rozbiórka obejmuje uprzątnięcie części nadziemnej oraz piwnicy, rozbiórka nie dotyczy ścian fundamentowych.

Zadanie 2: Prace rozbiórkowe całego budynku (Projekt I i Projekt II), nie obejmuje prac budowlanych związanych z realizacją ściany szczytowej. Zakres zadania obejmuje rozbiórkę dachu, stropu, ścian, fundamentów, schodów, posadzek itp., ogrodzenia od strony drogi powiatowej, ul. Gródeckiej oraz rozbiórkę przyłącza energetycznego. Na terenie dz. nr 351/2 znajduje się część budynku garażowo-gospodarczego przewidzianego do rozbiórki – wg odrębnego postępowania.

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu rozbiórki, koszty wywozu, koszty utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który rozbiórka może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla poszczególnych zadań zakresu zamówienia

III. Termin wykonania Zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania protokołu przekazania placu do dnia:

zadanie 1 – 15.01.2021r,

zadanie 2 -  26.02.2021 r.

IV. Miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy wysłać na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu

V. Termin złożenia oferty: do 24 grudzień 2020 r. do godz. 9.00

Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: P. Emilia Wawreniuk - pracownik Urzędu Miejskiego w Michałowie, tel. (85) 7131777, adres email: wawreniuk@michalowo.eu

VI. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, wysłać na adres e-mail: sekretariat@michalowo.eu

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

  • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;

IX. Powiadomienie o wyborze oferty:

O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

Koszty przygotowania oferty cenowej w pełni obciążają przedsiębiorcę składającego ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji inwestycji bez podania przyczyny.

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2020-12-21

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-21