Zamówienie Nr IG.7031.33.2018.EW z dnia 2018-05-21 - ZAPYTANIE OFERTOWE ,,ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE ,,ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH”
Numer IG.7031.33.2018.EW
Data wydania 2018-05-21
Termin składania uwag do oferty 2018-05-25

Michałowo, 21.05.2018

 

IG.7031.33.2018.EW

 

 

Zapytanie ofertowe

,,ŻWIROWANIE DRÓG GMINNYCH”

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, NIP: 966-210-16-73,

reprezentowana przez Burmistrza Michałowa.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie żwirowania dróg gminnych. Prace będą polegać na wyrównaniu i wyprofilowaniu podłoża oraz ułożeniu nowej nawierzchni żwirowej. Konstrukcja jezdni będzie wykonana z warstwy żwiru o grubości ok 20 cm po zagęszczeniu.

 Wykonanie żwirowania dróg gminnych w ramach bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Michałowo do realizacji w miejscowościach: Topolany1 – 400m3, Topolany2 – 400m3, Kobylanka – 150m3, Tylwica Majątek – 400m3, Nowa Wola – 300m3, Majdan – 150m3, Odnoga – Saki – 300m3, Tanica Górna – 300m3, Potoka – 300m3. Roboty drogowe polegać będą na wyrównaniu istniejącej nawierzchni drogowej, zakupie i dowozie żwiru wielofrakcyjnego, wyprofilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni poprzez walcowanie. Grubość warstwy żwiru po zagęszczeniu - 20 cm na szerokości 3,0m - 4,0 m. Łączna długość remontowanych dróg gminnych – 6660,00mb. Prace należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i polskimi normami.

Zamawiający ma prawo zażądać badań uziarnienia mieszanki żwirowej oraz badań zagęszczenia nawierzchni żwirowej.

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonego do zapytania przedmiaru robót i dołączenie do formularza ofertowego.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot  zamówienia na okres, co najmniej 1 roku od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE WYKONAWCY

  1. Udzielenie co najmniej 1 roku gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia,
  2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót drogowych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom drogowych stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min.: 30.000,00 zł brutto, (dołączyć dokument potwierdzający wykonanie robót).

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia 31.08.2017r. płatność odbędzie się po zakończeniu i odbiorze prac.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna zawierać:

- datę sporządzenia,

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpis przez wykonawcy,

Do oferty należy dołączyć:

- podpisany kosztorys ofertowy,

- dokument określony w rozdziale III pkt b,

- dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 05.2018r. godz. 12.00. – biuro podawcze
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena brutto 100 %

 

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Emilia Wawreniuk pod numerem telefonu 85 7131777.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego.
  2. Wzór umowy.
  3. Przedmiar robót.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-05-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-05-21