Zamówienie Nr IG.7031.32.2018.EW z dnia 2018-04-24 - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi we wsi Kopce i Nowa Wola, gm. Michałowo”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Remont drogi we wsi Kopce i Nowa Wola, gm. Michałowo”.
Numer IG.7031.32.2018.EW
Data wydania 2018-04-24
Termin składania uwag do oferty 2018-04-30

Michałowo, dnia 24.04.2018r.

IG.7031.32.2018.EW

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Remont drogi we wsi Kopce i Nowa Wola, gm. Michałowo”.

 1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

 1. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie drogi we wsi Nowa Wola poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie. Technologię nawierzchni należy wykonać poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie:

- I warstwa  - emulsja asfaltowa K2-65 w ilości 1,4-1,6 kg/m2, kruszywo 5/8 w ilości 13-15 kg/m2,

- II warstwa  - emulsja asfaltowa K2-65 w ilości 1,2-1,4 kg/m2, kruszywo 2/5 w ilości 10-12 kg/m2,

Droga we wsi Kopce o długości 1,0 km i szerokości 3,50m. Droga we wsi Nowa Wola o długości 1,1km i szerokości 5,50m. Przed przystąpieniem do ułożenia nawierzchni drogi należy oczyścić.

Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty (materiały i robociznę) wynosi min 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 1. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów i opakowań pozostałych po zużytych materiałach, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 2. termin wykonania zamówienia – droga we wsi Kopce : od dnia przekazania placu budowy do dnia 31.05.2018 r.
 3. termin wykonania zamówienia – droga we wsi Nowa Wola: od dnia 01.08.2018r do dnia 31.08.2018 r.
 4. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru i otrzymania faktury.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w częściach  w oparciu o wystawione faktury częściowe. Wysokość wynagrodzenia częściowego ustalona będzie za wykonane i odebrane roboty budowlane.
 6. Miejsce lub sposób uzyskania informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Emilia Wawreniuk

Tel.: 85 713 17 77

 1. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Remont drogi we wsi Kopce i we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

 • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2;
 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 30.04.2018 r. do godz. 10.00 na adres email: sekretariat@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem na kopercie:

Oferta na; „Remont drogi we wsi Kopce i we wsi Nowa Wola, gm. Michałowo”.

Załączniki:

Nr 1. – formularz ofertowy

Nr 2. – oświadczenie

Nr 3. – wzór umowy

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2018-04-24

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-04-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-04-24