Zamówienie Nr IG.7031.31.2020.ER z dnia 2020-08-14 - Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: „Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo oraz wykonanie oczyszczalni ścieków odpowiadającej potrzebom mieszkańców wsi Bondary, Garbary, Rudnia, Rybaki wraz z możliwością rozbudowy sieci kanalizacyjnej”

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania pn.: „Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo oraz wykonanie oczyszczalni ścieków odpowiadającej potrzebom mieszkańców wsi Bondary, Garbary, Rudnia, Rybaki wraz z możliwością rozbudowy sieci kanalizacyjnej”
Numer IG.7031.31.2020.ER
Data wydania 2020-08-14
Termin składania uwag do oferty 2020-08-19

IG.7031.31.2020.ER

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Michałowa zaprasza od składania ofert na opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania inwestycyjnego:

„Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo oraz wykonanie oczyszczalni ścieków odpowiadającej potrzebom mieszkańców wsi Bondary, Garbary, Rudnia, Rybaki wraz z możliwością rozbudowy sieci kanalizacyjnej.”

 

Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu określonego w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z poźn. Zm.).

I. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

II. PRZEDMINOT ZAPYTANIA:

Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania „Zapewnienie jakości, ilości i odpowiedniego ciśnienia wody dla mieszkańców, którym dostarczana jest woda pozyskiwana ze studni głębinowych zlokalizowanych w miejscowości Michałowo oraz wykonanie oczyszczalni ścieków odpowiadającej potrzebom mieszkańców wsi Bondary, Garbary, Rudnia, Rybaki”.

Wykonane opracowanie ma być podstawą do wyłonienia w kolejnym etapie wykonawcy dokumentacji projektowej i realizacji procesu budowlanego – zaprojektuj i wybuduj. Zadanie inwestycyjne ma na celu rozwiązanie pojawiających się problemów z jakością wody, jej ilością i ciśnieniem w miejscowości Michałowo i okolicznych wsiach. Budowa oczyszczani ścieków dla wsi Bondar i okolicznych miejscowości ma rozwiązać problemy gospodarki ściekowej realizowanej obecnie przez przestarzałą oczyszczalnie ścieków w miejscowości Bagniuki.

III. ZAKRES ZAPYTANIA:

Wykonawca na podstawie zgormadzonej przez siebie wiedzy, dokumentacji, badań, potrzebnych do realizacji przedmiotu zapytania, w terminie 2 tygodni od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu koncepcje rozwiązania istniejących problemów w gospodarce wodno-ściekowej w zakresie przedmiotowego opracowania. Przedstawiona koncepcja powinna być poparta możliwością rozwiązań technologicznych, prawnych, uwarunkowań środowiskowych oraz względami ekonomicznymi zaproponowanych rozwiązań. Z przedstawienia koncepcji zostanie sporządzony protokół zatwierdzający (lub nie zatwierdzający) zaproponowane rozwiązania. Tylko pozytywny protokół z przedstawiania koncepcji  pozwala Wykonawcy na kontynuacje zleconej pracy. Protokół negatywny skutkuje rozwiązaniem umowy na realizacje prac, bez prawa żądania zapłaty za wykonane dotychczas czynności zmierzające do przedstawienia koncepcji rozwiązań. Po uzyskaniu pozytywnego protokołu z przedstawienia koncepcji, Wykonawca przystępuję do opracowania Programu Funkcjonalno Użytkowego, który winien przedłożyć Zamawiającemu w terminie nie później niż do dnia 24 września 2020r.

IV. ELEMENTY OPRACOWANIA:

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 2 egz. Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz 2 egz. szacunkowej wyceny wykonania zadania inwestycyjnego, w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej.

V. WYMAGANE W REALIZACJI OPRACOWANIA

Wykonawca w realizacji zamówienia musi opierać się na obowiązujących przepisach prawa, możliwych do pozyskania na rynku rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Opracowanie musi uwzględniać efektywność ekonomiczną inwestycji.

Wykonawca zadania musi wykonać badania wody w każdej studni, pomiarów zwierciadła wody, zapoznać się z charakterystyką geologiczna, wykonać badania ścieków surowych. Należy oszacować ilości produkowanych ścieków i zużywanej wody oraz uwzględnić ewentualne rozbudowy sieci wod.kan.

VI. KRYTERIA OCENY OFERTY: Cena – 100%

VII. ZAMAWIAJACY:

- nie dopuszcza składania ofert częściowych,

- wyboru dokona w oparciu o kryterium określone w zaproszeniu,

- od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania bez wyboru żadnej oferty lub unieważnienia postepowania bez podania przyczyny,

- informacje o wyborze Zamawiający prześle na adres pocztowy lub e-mail wskazany w ofercie.

 VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy złożyć osobiście, pocztą elektroniczną lub tradycyjną w terminie do dnia 19.08.2020r.do godziny 11.00 na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo (biuro podawcze) lub adres e-mail : rosinska@michalowo.eu.

 IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- oferta powinna być sporządzona w języku polskim

- oferta sporządzona na własnym formularzu ofertowym

- oferta musi zawierać cenę netto i brutto oraz stawkę podatku VAT

 X. OSOBAMI DO KONTAKTU WS. NINIEJSZEGO POSTĘPOWANIA SĄ:

Elżbieta Rosińska , email: rosinska@michałowo.eu ; tel. 85 713 17 74

 

Burmistrz Michalowa

Marek Nazarko    

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rosińska

Data wytworzenia: 2020-08-14

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-08-14

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-08-14