Zamówienie Nr IG.7031.29.2016.RK z dnia 2016-12-29 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 21 NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO KOMPLEKSU GMINNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MICHAŁOWIE PRZY UL. SIENKIEWICZA 21 NA POTRZEBY GMINNEGO PRZEDSZKOLA”
Numer IG.7031.29.2016.RK
Data wydania 2016-12-29
Termin składania uwag do oferty 2017-01-31

 

Michałowo, 29.12.2016r.

 

IG.7031.29.2016.RK

 

 

Zapytanie ofertowe

na Opracowanie dokumentacji projektowej ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola”

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

– reprezentowana przez Burmistrza Michałowa

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

 

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej nowego przedszkola w standardzie budynku pasywnego wg wymagań PHI w Darmstadt na nieruchomości położonej w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik do zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom tylko za zgodą Zamawiającego.
 4. Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwota 30.000 EURO określona w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania zostanie określony w umowie.

IV. MINIMALNA ZAWARTOŚĆ OFERTY

a)     wypełniony formularz oferty;

b)     koncepcja architektoniczną rozbudowy i adaptacji zawierająca:
– rzuty w skali 1:100,
– przekroje, elewacje,

– wizualizacje;

c)     koncepcja zagospodarowania terenu w skali 1:500 (plac zabaw, parkingi, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, zieleń, utwardzenia, ogrodzenia, wjazdy);

d)     szacunkowy koszt realizacji inwestycji;

e)     wykaz opracowanych projektów, w oparciu o które zrealizowano obiekty oświatowe wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania (wskazane referencje);

f)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g)     dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia i aktualną przynależność do samorządu zawodowego;

h)     wykaz opracowanych projektów w oparciu o które zrealizowano obiekty budynków użyteczności publicznych.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 31.01.2017r. godz. 15.00. – biuro podawcze pokój nr 1.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena ryczałtowa (brutto) wykonania zamówienia – 40 %,
 2. doświadczenie zawodowe i referencje oferenta związane z budową obiektów oświatowych (należy przedłożyć referencje dotyczące wykonania projektów budynków przedszkoli z ostatnich 5 lat) – 10 %,
 3. efekt ekonomiczny, racjonalność – koszt realizacji inwestycji i późniejsze koszty eksploatacyjne (oszacowane przez oferenta) – 20 %,
 4. funkcjonalność, sposób rozwiązań koncepcyjnych, wizualizacja – 20 %
 5. termin realizacji zamówienia (dostarczenia kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę) –10 %, powyżej 6 miesięcy – 0 %.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyniku postępowania oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Zastępca Burmistrza Michałowa Pan Jerzy Chmielewski pod numerem telefonu 85 7131775, kom. 881 011 607.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1)     Wzór formularza ofertowego.

2)     Program funkcjonalno-użytkowy.

3)     Mapa geodezyjna.

4)     Fotografie terenu.

5)     Rysunki w PDF

Burmistrz Michałowa

 

/-/ Włodzimierz Konończuk


Michałowo, 31 stycznia 2017 r.

 

OR.030.08.2017.JC

 

 

ZMIANA / WYJAŚNIENIA nr 1 ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W zapytaniu ofertowym Gminy Michałowo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. „Rozbudowa z Przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola”

Wprowadza się następujące zmiany:

Pkt IV. MINIMALNA ZAWARTOŚĆ OFERTY otrzymuje brzmienie:

a)  wypełniony formularz oferty;

b) ogólna koncepcja architektoniczna rozbudowy i adaptacji w formie opisowej (wskazane wyjściowe wizualizacje);

c) ogólna koncepcja zagospodarowania terenu – umiejscowienia takich elementów, jak plac zabaw, parkingi, dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, zieleń, utwardzenie, ogrodzenie, wjazdy (wskazane wyjściowe wizualizacje);

d) szacunkowy koszt lub przedział (maksymalnie 10 proc.) kosztu realizacji inwestycji;

e) wykaz opracowanych projektów (co najmniej jednego), w oparciu o które zrealizowano obiekty oświatowe lub inne obiekty użyteczności publicznej wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania (wskazane referencje);

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

g) dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia i aktualną przynależność do samorządu zawodowego;

 

Pkt VI. OCENA OFERT otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 1. cena ryczałtowa (brutto) wykonania zamówienia – 60 %,
 2. doświadczenie zawodowe i referencje oferenta związane z budową obiektów oświatowych (należy przedłożyć referencje dotyczące wykonania projektów budynków przedszkoli z ostatnich 5 lat) – 10 %,
 3. efekt ekonomiczny, racjonalność – koszt realizacji inwestycji (oszacowany przez oferenta) – 10 %,
 4. funkcjonalność, sposób rozwiązań koncepcyjnych, wizualizacja – 10 %
 5. termin realizacji zamówienia (dostarczenia kompletnej dokumentacji do złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę) –10 %, powyżej 6 miesięcy – 0 %.

 

Pkt V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 10.02.2017r. godz. 15.00. – biuro podawcze pokój nr 1.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Jerzy Chmielewski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2016-12-29

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2017-01-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-12-29