Zamówienie Nr IG.7031.28.2019.AM z dnia 2019-03-07 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie dz. Nr 58 w obrębie: 0017, Michałowo (gm. Michałowo)

Tytuł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie dz. Nr 58 w obrębie: 0017, Michałowo (gm. Michałowo)
Numer IG.7031.28.2019.AM
Data wydania 2019-03-07
Termin składania uwag do oferty 2019-03-14

Michałowo, 2019.03.07

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie dz. Nr 58  w obrębie: 0017, Michałowo (gm. Michałowo)

 

A. INFORMACJE OGÓLNE

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ze zm., zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

B. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

C. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie dz. Nr 58  w obrębie: 0017, Michałowo (gm. Michałowo).

D. WYMAGANIA

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem składającym się z osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie technicznym i ekonomicznym.

E. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

            Wykonanie kompletu przedmiotu zamówienia: do 2019.04.08  

F. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi zawierać:

  1. Pełną nazwę oferenta
  2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
  3. Cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, cena brutto zawiera podatek VAT /cena wyrażona w PLN/

G. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie lub przesłać w terminie do dnia 2019.03.14 do godz. 10:00 drogą mailową na adres:

modzelewska@michalowo.eu

 

 

 

W temacie należy wpisać: „OFERTA – remont świetlicy wiejskiej w Juszkowym Grodzie”

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu – Anna Modzelewska: 85 7131 776

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- cena ofertowa – 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę.

 H. ZAŁĄCZNIKI

  1. Wzór formularza ofertowego
  2. Mapka z zaznaczeniem lokalizacji
  3. Serwis fotograficzny
  4. Inwentaryzacja parteru świetlicy

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Modzelewska

Data wytworzenia: 2019-03-07

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-03-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-03-07