Zamówienie Nr IG.7031.28.2018.AM z dnia 2018-04-27 - ZAPYTANIE OFERTOWE : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE : Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych przy ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)
Numer IG.7031.28.2018.AM
Data wydania 2018-04-27
Termin składania uwag do oferty 2018-05-11

Michałowo, 2018.04.27

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych  przy ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo)

 A. INFORMACJE OGÓLNE

Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ze zm., zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

B. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

C. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenów sportowo - rekreacyjnych  przy ul. Sienkiewicza, ul. Piaskowej, ul. Leśnej w obrębie: 0029, Michałowo (gm. Michałowo), z podziałem na zadania.

D. ZADANIA:

I. PAWILON SPORTOWY o pow. ok. 400m²

  1. Zakres funkcji pawilonu:

- przebieralnie dla dwóch zespołów 22 osobowych z umywalniami i sanitariatami

- zespół sanitariatów ogólnodostępnych,

- magazyn sprzętu sportowego

- magazyn sprzętu gospodarczego

- pom. techniczne

- pom. sędziów

- pom. trenerów

- zespół sanitarny

- WC ogólnodostępny

- pom. spikerów

- sala klubowa

- zaplecze sali klubowej

- pom. socjalne

  1. Prace dodatkowe związane z pawilonem

- utwardzone naw. dojazdu, ciągów pieszych, placów, miejsc postojowych dla autokarów

 

II. BOISKO PIŁKI NOŻNEJ /treningowe/

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA PRZY UL. LEŚNEJ

- sztuczna nawierzchnia płyty boiska

- wydzielone /zadaszone/ miejsce dla trenerów i zawodników

- nowe ogrodzenie boiska

- oświetlenie płyty boisk

 

 III. KORTY TENISOWE ORAZ BOISKO WIELOFUNKCYJNE

- podwójny kort tenisowy z nawierzchnia poliuretanową, wydzielony ogrodzeniem

- boisko wielofunkcyjne (koszykówka, siatkówka), z nawierzchnią poliuretanową, z miejscami do siedzenia w otoczeniu zieleni

IV. SKATEPARK, SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA, STREET WORKUT

- skatepark dostosowany do: deskorolki, rolki, BMX, w konstrukcji betonowej

- siłownia zewnętrzna

- Street workut combo 3- przeznaczony do jednoczesnego treningu nawet 14 osobom jednocześnie, z nawierzchnią elastyczną, z miejscami do siedzenia w otoczeniu zieleni

 

V. ZADASZENIE TRYBUN BOISKA PIŁKARSKIEGO /boiska głównego/

- zwiększenie ilości miejsc do siedzenia wraz z zadaszeniem całości trybun

VI. BIEŻNIA OKÓLNA ORAZ SKOCZNIA W DAL

- wymiana nawierzchni na tartanową

 

VII. MIEJSCA POSTOJOWE WZDŁUŻ ULIC

- miejsca postojowe przy ul. Sienkiewicza wraz z dojazdem wewnętrznym do boiska treningowego

- miejsca postojowe przy ul. Piaskowej

- miejsca postojowe przy ul. Leśnej

 

VIII. OGRODZENIE TERENÓW SPOTOWO-REKREACYJNYCH

UWAGA:

Całość terenu uzupełnić w: ciągi piesze, pieszo-jezdne, miejsca do siedzenia, kosze na odpadki, tablice informacyjne, stojaki na rowery, inne elementy małej architektury oraz zieleń.

E. WYMAGANIA

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował zespołem składającym się z osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie technicznym i ekonomicznym.

F. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

            Wykonanie kompletu przedmiotu zamówienia: do 2018.08.01   

G. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta musi zawierać:

  1. Pełną nazwę oferenta
  2. Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
  3. Cenę oferty przedstawionej jako cenę brutto, cena brutto zawiera podatek VAT

/cena wyrażona w PLN/

H. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Michałowie lub przesłać w terminie do dnia 2018.05.11 do godz. 10:00 drogą mailową na adres:

rosinska@michalowo.eu

W temacie należy wpisać: „OFERTA – zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w Michałowie”

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Osoba do kontaktu - Elżbieta Rosińska: 85 7131783

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- koncepcja – 20%

- cena ofertowa – 80%

I. ZAŁĄCZNIKI

1)     Wzór formularza ofertowego

2)     Mapa

3)     Zakres opracowania


Wynik zapytania :

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/informacja_s/powiadomienie-o-wyniku-zapytania.html

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Maria Modzelewska

Data wytworzenia: 2018-04-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-04-27