Zamówienie Nr IG.7031.25.2016.EW z dnia 2016-12-09 - ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków typu New Line przy ul. Jaworowej w Michałowie”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.: „Rozbiórka oczyszczalni ścieków typu New Line przy ul. Jaworowej w Michałowie”.
Numer IG.7031.25.2016.EW
Data wydania 2016-12-09
Termin składania uwag do oferty 2016-12-15

Michałowo, dnia 08.12. 2016r.

 

IG.7031.25.2016.EW

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

Burmistrz Michałowa zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.:

„Rozbiórka oczyszczalni ścieków typu New Line przy ul. Jaworowej w Michałowie”.

  1. Zamawiający:

Burmistrz Michałowa

reprezentujący Gminę Michałowo

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

  1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiot inwestycji stanowi rozbiórka istniejącej oczyszczalni ścieków przy ul. Jaworowej w Michałowie na działce o nr. geod. 686/6 - obr. 29 Michałowo. W zakres inwestycji wchodzić będzie także zasypanie gruntem powstałych po rozbiórce wykopów, wyrównanie terenu oraz inwentaryzacja.

Obiekty przeznaczone do rozbiórki:

- przepompownia ścieków surowych,

- osadnik wstępny,

- sekcja biologiczna z sedymentacją pośrednią i wtórną,

- studnia pomiarowa,

- przepompownia ścieków oczyszczonych,

- tablica elektryczna,

- instalacja doziemna wodociągowa, kanalizacyjna,

- budynek gospodarczy

Szczegółowy zakres prac zgodnie z:

-        projektem rozbiórki, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

-        pozwoleniem na rozbiórkę nr AR.6741.02.7.13.2015 z dnia 2015.07.06., stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

 

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 

  1. Zakres zadania obejmuje:

Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: koszty związane z obsługą geodezyjną (wykonaniem map inwentaryzacyjnych), pełnieniem nadzoru kierowniczego nad robotami, organizacją ruchu, zabezpieczeniem i oznakowaniem placu budowy, koszty wywozu odpadów, koszty utrzymania bezpieczeństwa i higieny na terenie przyległym, na który budowa może oddziaływać oraz wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji zamówienia.

 

  1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

a. termin wykonania zamówienia: do dnia 16.01.2017 r.

b. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru i otrzymania faktury

5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Emilia Wawreniuk

Tel.: 85 713 17 77

  1. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

  1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 3 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

„Rozbiórka oczyszczalni ścieków typu New Line przy ul. Jaworowej w Michałowie”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty;

  • wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 3;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 4;
  1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 15 grudnia 2016 r. do godziny 12 00 pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na; „Rozbiórka oczyszczalni ścieków typu New Line przy ul. Jaworowej w Michałowie”.

 

Załączniki:

Nr 1. – projekt rozbiórki

Nr 2. – decyzja pozwolenia na budowę

Nr 3. – formularz ofertowy

Nr 4. – oświadczenie

Nr 5. – projekt umowy

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2016-12-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-12-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-12-09