Zamówienie Nr IG.7031.20.2016.RK z dnia 2016-10-07 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.”
Numer IG.7031.20.2016.RK
Data wydania 2016-10-07
Termin składania uwag do oferty 2016-10-11

 

Michałowo, 07.10.2016

 

IG.7031.20.2016.RK

 

 

Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

„Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.”

 

Dotyczy projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0007/15 pod tytułem „Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” realizowanego na podstawie umowy UDA-RPPD.05.03.01-20-0007/15-00 z dnia 2016.06.27 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkól w Michałowie”, w następującym zakresie prac budowlanych:

a)     termomodernizację budynku poprzez ocieplenie elewacji, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

b)     modernizację instalacji c.o. i c.w.u.

c)     zastąpienie istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej centralą wentylacyjną nawiewną - wywiewną z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewnego,

d)     budowę elektrowni fotowoltaicznej,

e)     wymianę istniejącego oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne oświetlenie typu LED, - pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej.

Wartość zamówienia określono na: 3.267.184,02 zł brutto

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

Link do dokumentacji technicznej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-ig-271-4-2016-z-dnia-2016-07-27-ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-ig-271-4-2016-gleboka-termomodernizacja-kompleksu-gminnego-zespolu-szkol-w-michalowie-.html

 

2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego prowadzone w branżach:

a)     specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

b)     konstrukcyjno-budowlanej

c)     instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

 

a)     min. 3 lata posiadanie uprawnień budowlanych,

b)     wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów kubaturowych o wartości nadzorowanego zadania min. 500 000zł,

c)     wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy, przebudowy źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii o wartość nadzorowanego zadania min. 150000zł,

d)     wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 10kWp o wartość nadzorowanego zadania min. 50 000zł.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia 31.08.2018r. płatność odbędzie się w trzech transzach, zgodnie z fakturami wykonawcy.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania i zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana przez wykonawcę,

- dołączyć kserokopie uprawnień i referencji potwierdzających   wykonanie wymaganych prac.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 11.10.2016r. godz. 14.00. – biuro podawcze lub drogą elektroniczną na email: kalinowski@michalowo.eu
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena 100 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Otwarcie ofert 11.10.2016r. godzina 14.15 sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski lub Emilia Wawreniuk pod numerem telefonu 85 7131777.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-10-07