Zamówienie Nr IG.7031.2.2021.RK z dnia 2021-01-20 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ,,Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”.

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO ,,Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”.
Numer IG.7031.2.2021.RK
Data wydania 2021-01-20
Termin składania uwag do oferty 2021-01-27

 

Michałowo, 20.01.2021r.

 

IG.7031.2.2021.RK

 

 

Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

,,Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie”.

 

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach operacji pn. ,,Rozbudowa z przebudową oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie/Poddziałanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego- nr umowy UDA-RPPD.08.06.00-20-0365/19-00

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu polegające na rozbudowie z przebudową świetlicy wiejskiej w ramach utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Juszkowym Grodzie, polegający na wykonaniu rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej, o powierzchni zabudowy 179,40m2 oraz kubaturze 943,47m3 zlokalizowanym we wsi Juszkowy Gród działka nr 58, Gmina Michałowo, powiat białostocki, woj. podlaskie, wraz z budową doziemnej instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacji sanitarnej.

 

Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę:  875.189,70 zł brutto

Szczegółowy zakres obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy.

Link do dokumentacji technicznej:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-763688-n-2020-z-dnia-2020-12-08-ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-rozbudowa-z-przebudowa-swietlicy-wiejskiej-w-ramach-utworzenia-centrum-integracji-spolecznej-w-juszkowym-grodzie-.html

 

  1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

 

Wymagane uprawnienia: posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia 30.06.2021r. płatność odbędzie się po zakończeniu inwestycji.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania i zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana przez wykonawcę,

- dołączyć kserokopie uprawnień potwierdzających uprawnienia.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 27.01.2021r. godz. 12.00. – biuro podawcze lub drogą elektroniczną na email: sekretariat@michalowo.eu
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
  4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. OCENA OFERT

       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena 100 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski pod numerem telefonu 85 7131777.

 

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2021-01-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-01-20