Zamówienie Nr IG.7031.19.2019.ER z dnia 2019-04-23 - Zapytanie ofertowe na opracowanie „Koncepcji rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo”

Tytuł Zapytanie ofertowe na opracowanie „Koncepcji rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo”
Numer IG.7031.19.2019.ER
Data wydania 2019-04-23
Termin składania uwag do oferty 2019-05-06

 

 

Michałowo, dnia 23.04.2019

IG.7031.19.2019.ER

Zapytanie ofertowe

na opracowanie

 

Koncepcji rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

 i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U z 2018r. poz. 1986 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

1.        Zamawiający:

 

Gmina Michałowo

Siedziba: ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

 

2.     Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo.

Koncepcja powinna zawierać zagadnienia ujęte w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018, poz. 1152 z późn. zm.) między innymi:

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach;
- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków;
- szacunkowe nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.

Koncepcja powinna być zgodna z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Michałowo.

3.       Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji:

a.      Sieci wodociągowej z hydrofornią w miejscowości Szymki,

b.      Sieci wodociągowej z hydrofornią w miejscowości Garbary,

c.      Sieci kanalizacyjnej z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bagniuki.

 

4.        Inne wymagania, które należy uwzględnić przy realizacji zamówienia:

 

1)       Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej w terenie, dla którego ma być opracowana koncepcja oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz do skalkulowania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2)       Informowanie Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych.

3)       Zakazuje się użycia w opracowanej koncepcji nazw własnych produktów,

 

5.        Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

 

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

 

6.        Terminy realizacji zamówienia:

 

15 lipiec 2019r.

 

7.        Miejsce, sposób i termin składania ofert.

 

Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2019r. do godz. 10.00 na adres email: rosinska@michalowo.eu lub w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: opracowanie „Koncepcji rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo ”.

 

8.        Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

 

Elżbieta Rosińska tel. (85) 7131783 w godz. od 7.15 - 15.15

 

9.        Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.

 

10.     Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub email.

 

11.     Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

12.     Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania bez podania przyczyn.

 

 

 

 

        Zatwierdził:

 

 

 

 

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

- Formularz ofertowy

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Rosińska

Data wytworzenia: 2019-04-23

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-04-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-04-23