Zamówienie Nr IG.7031.106.2019.EW z dnia 2019-11-25 - Michałowo, dn. 25.11.2019r ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Michałowo w sezonie zimowym 2019/2020”

Tytuł Michałowo, dn. 25.11.2019r ZAPYTANIE OFERTOWE „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Michałowo w sezonie zimowym 2019/2020”
Numer IG.7031.106.2019.EW
Data wydania 2019-11-25
Termin składania uwag do oferty 2019-11-29

Michałowo, dn. 25.11.2019r

ZAPYTANIE OFERTOWE

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Michałowo

w sezonie zimowym 2019/2020” .

IG.7031.106.2019.EW

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

Zamawiający:

GMINA MICHAŁOWO UL. BIAŁOSTOCKA 11, 16-050 MICHAŁOWO,

I. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy i miasta Michałowo w sezonie zimowym 2019/2020 o następującym charakterze:
  1. odśnieżanie dróg gminnych (zgarnianie śniegu na pobocze na całej szerokości jezdni),
  2. odśnieżanie chodników i placów – dotyczy miasta Michałowo,
  3. jednoczesne zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej (posypywanie mieszanką piasku z solą).
  4. wywóz śniegu z miejsc wskazanych przez Zamawiającego na odległość do 3km – dotyczy miasta Michałowo
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje 5 zadań:

Zadanie 1.

Zimowe utrzymanie ulic gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania i likwidacji śliskości na terenie miasta Michałowo. Długość dróg do zimowego utrzymania na terenie Michałowa wynosi około 13,92 km, szerokość 5m.

Zadanie 2.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w zakresie odśnieżania oraz zwalczania i likwidacji śliskości na terenie gminy Michałowo we wsi: Odnoga, Julianka, Sacharki, Krugły Lasek, Bieńdziuga, Supruny, Koleśno, Tanica Dolna, Osiedle Bondary, Garbary, Tanica Górna, Juszkowy Gród, Ciwoniuki, Kuchmy, Kowalowy Gród, Piotrowy Gród, Kuce, Oziabły, Kuryły, Kalitnik, Lewsze, Kobylanka, Majdan, Sokole, Żednia, Pieńki, Kopce, Nowa Wola, Kolonia Mostowlany, Podozierany-Jałówka, Gonczary, Kituryki, Kondratki, Jałówka, Kolonia Nowosady, Brzezina, Cisówka, Szymki, Łuplanka Stara i Nowa, Leonowicze, Bachury, Budy, Barszczewo, Topolany, Tylwica Majątek, Kazimierowo, Hieronimowo, Hoźna, Krukowszczyzna – długość ok. 120km, szerokość 4,0m

Zadanie 3.

Odśnieżanie chodników, placów na terenie miasta Michałowo, długość chodników około 20km, szerokość 1,5m.

Zadanie 4.

Posypywanie ulic i dróg na terenie Michałowa i gminy Michałowo mieszanką piasko-soli

Zadanie 5.

Załadunek i wywóz śniegu z terenu miasta Michałowa w miejsce wskazane przez Zamawiającego, na odl. do 3km

 1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. W pierwszej kolejności odśnieżane będą ulice miasta Michałowo oraz drogi gminne, po których kursuje transport gminny (dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Michałowo) – załącznik nr 2 (zimowe odśnieżanie dotyczy tylko dróg gminnych).
 3. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych ma na celu likwidację zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu i winno być wykonane wg standardu:

Dotyczy ulic na terenie miasta Michałowo oraz tras przejazdu transportu gminnego:

KAT.

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu, śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami
- odcinkach o pochyleniu > 4 %
- przystankach autobusowych
- innych miejscach ustalonych przez Zamawiającego

śnieg luźny może zalegać - do 8 godz.
- śnieg zajeżdżony może występować

- języki śnieżne mogą występować

- zaspy mogą występować do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach ustalonych
- gołoledzi - 8 godz.
- śliskości pośniegowej -10 godz.
- lodowicy - 8 godz

 

Dotyczy pozostałych dróg na terenie gminy Michałowo:

KAT.

V

Jezdnia odśnieżona (w miejscach zasp co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek) i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu- ustalonych przez Zamawiającego.

- śnieg luźny może zalegać do 16 godz.
-śnieg zajeżdżony może występować
- nabój śnieżny może występować
- zaspy mogą występować do 24 godz.
Dopuszcza się przerwy komunikacyjne do 24 godz.

W miejscach ustalonych - gołoledzi - 8 godz.
- może występować śliskość pośniegowa

 

 1. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych winno być wykonane wg standardu:
  1. jezdnia odśnieżona na szerokości określonej w ust 2 zadanie 1 i 2
  2. śliskość zimowa zwalczana i likwidowana poprzez posypywanie mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 70% - piasek, 30% - sól na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki) za wyraźną zgodą Zamawiającego,
  3. do posypywania wykonawca używa materiałów własnych. Do obowiązków wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie i przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,
  4. odśnieżanie, zwalczanie i likwidacja śliskości zimowej realizowane poprzez użycie sprzętu mechanicznego tj. pługi, piaskarki, solarki, itp.,
  5. wykonawca na każdorazowe żądanie Urzędu Miejskiego w Michałowie ma obowiązek na reagowanie w ciągu max. 2 godz. od chwili zgłoszenia,
  6. Wykonawca zapewni całodobowy kontakt — łączność z Zamawiającym,
  7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednią ilość sprzętu oraz obsługi w celu należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
  8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli wykonywanych prac.
 2. Zamówienie wykonywane będzie wyłącznie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, powodujących taką konieczność, według w/w czynności.

II. Termin wykonania Zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2020 r.

III. Miejsce złożenia oferty:

Pisemnie na adres: Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, biuro podawcze pok. Nr 1.

IV. Termin złożenia oferty: do 29 listopad 2019 r. do godz. 12.00

V. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym:

Osobą wyznaczoną do kontaktu jest: P. Emilia Wawreniuk - pracownik Urzędu Miejskiego w Michałowie, tel. (85) 7131777, adres email: wawreniuk@michalowo.eu

VI. Sposób obliczania ceny

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową brutto obejmującą:

 1. 100m2 odśnieżania dróg,
 2. 100m2 odśnieżania ulic,
 3. 100m2 odśnieżania chodnika,
 4. 100m2 posypywanie mieszanką piasko-soli.
 5. 1h pracy sprzętu przy wywozie śniegu

Podana cena za realizację 100m2 lub/i godz. usługi dla zamówienia ma charakter ryczałtowy.

VII. Kryterium oceny oferty: cena — 100 %.

VIII. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę telefonicznie oraz określi termin podpisania umowy.

Koszty przygotowania oferty cenowej w pełni obciążają przedsiębiorcę składającego ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji inwestycji bez podania przyczyny.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy - zał. Nr 1
 2. Mapa poglądowa tras transportu gminnego – zał. Nr 2

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Enukua Wawreniuk

Data wytworzenia: 2019-11-25

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-11-25