Zamówienie Nr IG.7031.1.2021.RK z dnia 2021-01-20 - ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA: ,,Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo wraz z nadzorem nad pracami projektowymi.”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NA: ,,Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo wraz z nadzorem nad pracami projektowymi.”
Numer IG.7031.1.2021.RK
Data wydania 2021-01-20
Termin składania uwag do oferty 2021-01-27

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Michałowo, 20.01.2021r

 

IG.7031.1.2021.RK

 

 

Zapytanie ofertowe

na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego NA:

 

,,Przebudowę stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo  wraz z nadzorem nad pracami projektowymi.”

 

 

 

Dotyczy projektu: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nr umowy 00024-65150-UM1000127/19 z dnia 30.01.2020r.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

NIP: 966-210-16-73

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego i wykonaniem oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej na terenie Gminy Michałowo oraz nadzór nad pracami projektowymi.

Nadzór inwestorski inwestycji  w formule zaprojektuj i wybuduj, polegającej na przebudowie dwóch stacji uzdatniania wody w Szymkach i Garbarach wraz z podłączeniem do systemu wodociągowego oraz wykonanie czterech  oczyszczalni ścieków dla użyteczności publicznej  zlokalizowanych przy świetlicach w Juszkowym Grodzie, Szymkach, Jałówce i Sokole na terenie Gminy Michałowo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno – użytkowy stanowiący załącznik do postępowania przetargowego.

 1. Szczegółowy zakres obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego określa załączony projekt umowy. Link do dokumentacji:

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/zamowienia_i_przetargi_s/zamowienie-nr-ig-271-19-2020-z-dnia-2020-10-12-ogloszenie-o-zamowieniu-roboty-budowlane-przebudowa-stacji-uzdatniania-wody-wraz-z-podlaczeniem-do-systemu-wodociagowego-i-wykonaniem-oczyszczalni-sciekow-dla-uzytecznosci-publicznej-na-terenie-gminy-mic.html

 

 

 

 

III. WYMAGANIA ODNOŚNIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

 

 1. Wymagane uprawnienia:
 2. posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 3. posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
 4. posiadanie uprawnień do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 5. Wymaganie doświadczenia:
 6. wykonanie co najmniej jednej usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót w zakresie nadzorowania przebudowy stacji uzdatniania wody o wartości nadzorowanego zadania min. 500.000 zł.
 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany okres realizacji zadania do dnia: 30.10.2022r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

            Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania i zawierać:

- datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu,

- podpisana przez wykonawcę,

- dołączyć kserokopie uprawnień i referencji potwierdzających  wykonanie wymaganych prac,

- nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

 

VI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo do dnia 27.01.2021r. godz. 12.00. – biuro podawcze lub drogą elektroniczną na email: sekretariat@michalowo.eu
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            - Cena 100 %

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postepowania bez podania przyczyn.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Roman Kalinowski pod numerem telefonu 85 7131777.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Wzór umowy.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2021-01-20

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-01-20