Zamówienie Nr IG.6232.66.2019.MS z dnia 2020-08-04 - Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo”

Tytuł Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo”
Numer IG.6232.66.2019.MS
Data wydania 2020-08-04
Termin składania uwag do oferty 2020-08-10

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2020.08.04

 

 

IG.6232.66.2019.MS

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 04 sierpnia 2020 r.

 

      Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy.

 

Burmistrz Michałowa zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo.

 

 1. Zamawiający:

Gmina Michałowo reprezentowana przez Burmistrza Michałowa

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

 

 1. Przedmiot zamówienia:

      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zlecenia usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i miasta Michałowo.

      Zlecenie usuwania wyrobów zawierających azbest będzie polegało na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i miasta Michałowo z nieruchomości wskazanych przez Zamawiającego.

 

      Odbiór i transport oznacza również przygotowanie do transportu (w tym zebranie składowanego luzem azbestu), opakowanie, oznakowanie oraz załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest odbieranych z terenu nieruchomości, a także uprzątniecie terenu.

 

      Wszystkie nieruchomości znajdują się na terenie Gminy Michałowo w miejscowościach: Michałowo, Mostowlany-Kolonia, Jałówka, Szymki, Budy, Krugły Lasek, Nowa Wola, Ciwoniuki, Nowosady, Kuryły, Potoka, Hieronimowo, Maciejkowa Góra, Sacharki. Wykaz nieruchomości z których należy usunąć azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego i podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.

 1. Zakres zadania obejmuje:
 1. opracowanie harmonogramu czasowego w uzgodnieniu z Zamawiającym
  i właścicielami nieruchomości,
 2. zabezpieczenie placu, na którym zlecenie będzie wykonane,
 3. odbiór wraz z załadunkiem oraz transportem i unieszkodliwieniem na składowisku odpadów niebezpiecznych odpadów zawierających azbest zdemontowanych
  i składowanych na terenie Gminy i miasta Michałowo w ilości szacunkowej 3 347 m2, co według przelicznika zastosowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (1 m2 płyty azbestowo - cementowej falistej waży 15 kg) wynosi w przybliżeniu 50,205 Mg,
 4. uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac,
 5. ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio na każdej posesji przy odbiorze z nieruchomości,
 6. sporządzanie na okoliczność potwierdzenia przyjęcia odpadów od właściciela nieruchomości oraz ilości przejmowanego odpadu wyrażonej w tonach – protokołów odbioru odpadów w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Wykonawca (celem przekazania jednego z egzemplarzy Zamawiającemu), a jeden egzemplarz otrzymuje właściciel nieruchomości;
 7. przekazanie dla Zamawiającego wygenerowanych z systemu Bazy danych
  o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) Kart Przekazania Odpadu (zawierających co najmniej: datę złożenia odpadów na składowisku, masę oraz rodzaj unieszkodliwianych odpadów), potwierdzających przekazanie odpadów zawierających azbest do unieszkodliwienia na składowisko, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. złożenie przez Wykonawcę oświadczenia dla nieruchomości, na których przeprowadzano prace, o prawidłowym ich wykonaniu oraz o oczyszczeniu terenu
  z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych
  i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
  i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania
  i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71 poz. 649 z późn. zm.),
 9. wykonanie dokumentacji fotograficznej z każdej nieruchomości, z której usunięto wyroby/odpady zawierające azbest, przed i po wykonaniu prac – w formie elektronicznej; każde zdjęcie powinno być opisane poprzez wskazanie adresu nieruchomości, którego dotyczy.

 

      Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany wykazu nieruchomości, z których należy usunąć azbest, zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, o którym mowa wyżej, ze względu na fakt, iż podane ilości wyrobów zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określone zostały w sposób szacunkowy. Podstawą faktycznego rozliczenia wykonanych robót będzie protokół przekazania odpadu podpisany przez właścicieli nieruchomości oraz karty przekazania odpadów na składowisku odpadów.

 

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem umowy, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy, przy zachowaniu należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.
 2. Podmiot wykonujący zamówienie ma obowiązek posiadać uprawnienia na prace
  w danym terenie i transport odpadów określony w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649, z późn. zm.).
 3. Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (U. z 2020 poz. 797 ze zm.); lub przez wykonawcę, wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 poz. 797 ze zm.).
 4. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r Dz. U.
  z 2004 r. Nr 71, poz. 649, z późn. zm. oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie
  w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2010 r. Nr 162, poz. 1089, z późn. zm.).
 5. Odpady muszą zostać zdeponowane na składowisku posiadającym decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.
 6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.10.2020 r.
 7. Warunki płatności: wynagrodzenie płatne przelewem na konto bankowe wskazane w umowie, jednorazowo za całość wykonanego zadania, w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do opłacenia należności za pomocą systemu podzielonej płatności (split payment), dlatego rachunek bankowy Wykonawcy musi mieć przypisany rachunek VAT.

 

 1. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

 

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo,

Osoba do kontaktu: Marcin Stalbowski

Tel.: 85 713 17 81

 1. Kryteria wyboru ofert:

Najniższa cena.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić wg zał. nr 1 w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo”.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz ofertowy – zał. nr 1,
 • kopia dokumentu potwierdzającego uprawnienia do wykonywania działalności, o której mowa w pkt 4 ppkt 3 zapytania ofertowego.

 

 1. Miejsce i termin złożenia ofert:

Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 10 sierpnia 2020r. do godziny 1000 pocztą lub osobiście na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16 – 050 Michałowo (biuro podawcze pokój nr 1),
z dopiskiem na kopercie:

Oferta na; Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Michałowo”.

 1. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania, zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/., zaś Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.

 

 1. Dodatkowe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji z Oferentem lub Oferentami.

 

 1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Michałowa z siedzibą w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Michałowie:
 • e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl
 • Pocztowo: Paweł Niesterowicz Inspektor Ochrony Danych, Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 2. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie z §4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie, jeśli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

            (Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!).

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 3. Ma Pani/Pan prawo żądać od Burmistrza Michałowa dostępu do swoich danych osobowych.

   (Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji).

 1. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Załączniki:

 

Nr 1. - formularz ofertowy

Nr 2. - projekt umowy

 

Burmistrz Michałowa

mgr Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marcin Stalbowski

Data wytworzenia: 2020-08-04

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-08-04

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-08-04