Zamówienie Nr IG.6140.21.2020.RK z dnia 2020-07-01 - Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Michałowo i utrzymywanie ich w schronisku dla zwierząt

Tytuł Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Michałowo i utrzymywanie ich w schronisku dla zwierząt
Data wydania 2020-07-01
Termin składania uwag do oferty 2020-07-13

Michałowo, 01.07.2020r.

 

IG.6140.21.2020.RK                                                                                                                              

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.

Odławianie bezdomnych psów z terenu gminy Michałowo i utrzymywanie ich w schronisku dla zwierząt

na zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

I. Zamawiający

Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo (województwo podlaskie, powiat białostocki) reprezentowana przez Burmistrza – Marka Nazarko

II. Przedmiot zamówienia

 

 1. odławianie w sposób humanitarny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
  i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753), bezdomnych psów z terenu Gminy Michałowo (po zgłoszeniu zapotrzebowania przez pracownika Urzędu Miejskiego w Michałowie w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od telefonicznego lub przesłanego drogą elektroniczną zgłoszenia), transport odłowionych zwierząt do schroniska dla zwierząt i objęcie ich całodobową opieką w schronisku dla zwierząt w okresie podpisania umowy do 31 grudnia 2021r.;
 2. zapewnienie bezdomnym psom z terenu gminy Michałowo całodobowej opieki, w tym właściwe utrzymanie, traktowanie i odżywianie, w schronisku dla zwierząt zgodnie z przepisami ustawy
  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; liczba bezdomnych psów przebywających
  w schronisku dla zwierząt, z którym Gmina Michałowo posiada zawartą umowę na 2020 r., wg stanu na 01.07.2020 r. wynosi: 4;
 3. zagwarantowanie stałej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami w schronisku w zakresie kontroli stanu zdrowia i leczenia;
 4. prowadzenie wykazu zwierząt przyjętych do schroniska z terenu Gminy Michałowo, zawierającego dane o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), w szczególności takie dane jak:
  1. płeć, wiek zwierzęcia,
  2. data przyjęcia do schroniska
  3. przeprowadzone szczepienia i zabiegi weterynaryjne,
  4. imię i nazwisko oraz adres osoby adoptującej zwierzę,
  5. datę śmierci zwierzęcia;
 5. prowadzenie ewidencji i znakowanie psów przyjętych do schroniska tj. odłowionych z terenu gminy Michałowo oraz przebywających obecnie w schronisku dla zwierząt poprzez wszczepienie mikroczipa z numerem i przechowywanie tego numeru w bazie danych;
 6. przedkładanie wraz z fakturą miesięcznych sprawozdań stanu zwierząt z terenu gminy Michałowo, z uwzględnieniem następujących informacji:
 1. aktualny stan zwierząt w schronisku,
 2. ilość odłowionych zwierząt z terenu Gminy Michałowo wraz z podaniem dat oraz miejsca ich odłowienia,
 3. ilość zwierząt oddanych do adopcji,
 4. ilość wykonanych eutanazji,
 5. ilość padłych zwierząt,
 6. ilość zwierząt odebranych przez właściciela;

    7. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja w schronisku, psów z terenu gminy Michałowo, z wyjątkiem psów, u których istnieją przeciwwskazania do wykonywania tych zbiegów z uwagi na stan zdrowia lub wiek;

    8. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Gminy Michałowo, przebywających w schronisku Wykonawcy, a w przypadku ich znalezienia, zawieranie umów adopcyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do promocji adopcji m. in. poprzez prowadzenie strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane wszystkich psów z terenu Gminy Michałowo;

 

 

W przypadku konieczności przetransportowania 4 psów przebywających w schronisku,
z którym Zamawiający ma aktualnie podpisaną umowę do innego schroniska prowadzonego przez Wykonawcę, wyłonionego w drodze niniejszego zapytania ofertowego, transport zostanie zlecony odrębnie.

 

III. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1) kryterium CENA

cena brutto za dobową opiekę nad pojedynczym bezdomnym psem, obejmująca wszystkie koszty
(o jakich mowa w przedmiocie zamówienia) utrzymania psa przez schronisko wraz z jego odłowieniem z terenu Gminy Michałowo i transportem do schroniska

waga kryterium: 70%

maksymalna liczba punktów: 70 pkt

sposób obliczenia liczby punktów za kryterium CENA: P1 = ( Cmin / Cof ) x 70

gdzie:

P1 = liczba punktów za kryterium CENA

Cof = wartość brutto ceny dobowej opieki w schronisku nad pojedynczym psem Oferenta

Cmin = wartość brutto najniższego z oferowanych kosztu dobowej opieki w schronisku nad pojedynczym psem

 

2) kryterium WSKAŹNIK ADOPCJI

iloraz liczby psów oddanych do adopcji przez schronisko w okresie:

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

oraz liczby psów przyjętych przez schronisko w okresie:

od  01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

waga kryterium: 30%

maksymalna liczba punktów: 30 pkt

sposób obliczenia liczby punktów za kryterium WSKAŹNIK ADOPCJI: P2 = ( Wof / Wmax ) x 30

gdzie:

P2 = liczba punktów za kryterium WSKAŹNIK ADOPCJI

Wof = wskaźnik adopcji danego Oferenta;

Wmax – najwyższy wskaźnik adopcji wśród wszystkich Oferentów

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA = P1+P2

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym przygotowanym przez Zamawiającego. Wzór formularza został dołączony do niniejszego zaproszenia;
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy;
 3. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zamówieniu tylko jedną ofertę;
 4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych;
 5. Oferty można składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej;
 6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

V. Termin i miejsce składania ofert

13 lipca 2020r. do godz. 10.00

Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 1 (sekretariat) lub drogą elektroniczną na email: sekretariat@michalowo.eu

VI. Tryb udzielania wyjaśnień

Osoba do kontaktu: Roman Kalinowski pod numerem telefonu 85 7131777 (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu).

 

VII. Zawarcie umowy

Zawarcie umowy nastąpi w terminie do 21 dni od momentu powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w siedzibie Zamawiającego.

 

Umowa z Wykonawcą zostanie zawarta na okres od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2021r.

 

VIII. Dodatkowe informacje:

 1. Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn, do odrzucenia oferty lub ofert z podaniem uzasadnienia oraz do prowadzenia dalszych negocjacji
  z Oferentem lub Oferentami.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-07-03

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-07-03

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-07-03