Zamówienie Nr IG.271.8.2019 z dnia 2019-08-23 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Gmina Michałowo: Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane, Gmina Michałowo: Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.
Numer IG.271.8.2019
Data wydania 2019-08-23
Termin składania uwag do oferty 2019-09-09

 

IG.271.8.2019                                                                              Michałowo, dnia 12.09.2019r.

 

 

 

„Do publicznej wiadomości”

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.

 

 

 

Gmina Michałowo (dalej Zamawiający) działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)(zwanej dalej ustawą Pzp), udziela odpowiedzi na pytania do treści SIWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

 

 

Zapytanie nr 1

Pytanie 1

Czy realizowana inwestycja  ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo, tunele, przejazdy, drogi place, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych i sprawdzenia PN-EN 12464-1 wywołujące bezpośredniego olśnienie  w opisanym zamówieniu.

Odp. 1 Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia drogowego na podstawie projektu oświetleniowego wg normy PN-EN 13201 Oświetlenie dróg, Cześć 3 Obliczenia parametrów oświetleniowych, a nie obliczenia dla tuneli czy przejazdów.

     Norma PN-EN 12464-1:2012 - wersja polska Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach , na którą się powołuje pytający nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

      W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania oświetleniowe dla osób w miejscach pracy wewnętrzach, gdzie spotykają się potrzeby komfortu widzenia i wydolności wzrokowej ludzi normalnie widzących. Rozważane są wszystkie typowe zadania wzrokowe, łącznie ze sprzętem wyposażonym w monitory ekranowe (DSE). W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dla rozwiązań oświetlenia w większości miejsc pracy we wnętrzach i miejsc związanych, z uwzględnieniem ilościowych i jakościowych cech oświetlenia. Dodatkowo podano zalecenia dla dobrej praktyki oświetlenia. W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymagań oświetleniowych uwzględniających bezpieczeństwo i zdrowie pracowników i nie przygotowano jej w zakresie wdrożenia Artykułu 153 traktatu
WE, chociaż wymagania oświetleniowe, jak podano w niniejszej Normie Europejskiej, zazwyczaj spełniają potrzeby bezpieczeństwa. Wymagania oświetleniowe uwzględniające bezpieczeństwo i zdrowie pracowników podczas pracy mogą być zawarte w Dyrektywach opartych na Artykule 153 traktatu WE, w krajowym prawodawstwie państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innym krajowym prawodawstwie państw członkowskich. Niniejsza Norma Europejska nie zaleca konkretnych rozwiązań, ani nie ogranicza swobody projektantów w zakresie stosowania nowych technik lub innowacyjnych urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie może być wytworzone poprzez światło dzienne, sztuczne lub kombinację obu rodzajów. Niniejsza Norma Europejska nie jest stosowana do oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy i w podziemnym górnictwie, ani do oświetlenia awaryjnego. Zewnętrzne miejsca pracy, patrz EN 12464-2, a oświetlenie awaryjne, patrz EN 1838 i EN 13032-3

 

 

Pytanie 2

Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących norm  produktów  do opisy które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie. W opisach obowiązujące  oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo i swobodę poruszania się  wszystkim uczestników ruchu  nowych norm:    PN-EN 13201-2 :2016-03  PN-EN60698-1       PN-EN60598-2-3        PN-EN 55015       PN-EN61547,    PN-EN6100032,     PN-EN61000-3-3

 

 

Odp. 2 Jeśli chodzi o normę PN-EN 13201, to Zamawiający wypowiedział się na ten temat w odp. Nr 1. Natomiast pozostałe normy zasadniczo dotyczą wykonania opraw. Deklaracja Zgodności , lub certyfikat ENEC dostarczany przez producenta zawiera informację, iż zostały wykonane zgodnie z normą PN-EN 60598. Jednocześnie producent opraw deklaruje tym samym, że wyroby spełniają szereg norm zharmonizowanych / Dyrektywy LVD, czy EMC, oraz RoHS /, które przywołuje pytający.

   Zamawiający nie przewiduje wymiany słupów.

 

 

Pytanie 3   

Czy wybrani wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000r.  Prawo własności   intelektualnej  i przemysłowej  i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii E  Normy: Ustawy

 Odp. 3 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia uwzględnił wszystkie aspekty prawne Pzp i przepisy RP, w szczególności z uwzględnieniem konkurencyjności.

 

 Pytanie 4 

 Czy opisanie opraw oświetleniowych deklarujący zgodnością z następującymi normami z zakresie bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2  W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa:  Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.  

 Odp.  4 Wg odpowiedzi Nr 2

 

 Pytanie 5   

Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań  niedopuszczalne jest podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów  1W netto, według Zielonych Zamówień Publicznych i Kryteriów Unijnych, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej kalkulacji. Dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii nisko emisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej. Wszystkie oprawy LED i sodowe powinny spełniać  niezbędne wytyczne EU. 

 Odp. 5 Zamawiający opisując przedmiot zamówienia dopuścił rozwiązania równoważne, o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych, niż zawarte w Audycie , pkt. 8.1 Wariant wybrany do realizacji / Wariant III /. Przy proponowaniu opraw drogowych, należy brać pod uwagę  minimalne parametry techniczne wg pkt. 8.2. Jeśli chodzi o nazwy producenta zawarte w projekcie to informujemy, iż Audyt posłużył jako podstawowe wytyczne do przygotowania postępowania przetargowego. Projekt oświetleniowy został wykonany na rzeczywistej oprawie, a nie hipotetycznej. W tym przypadku Zamawiający również dopuścił rozwiązania fotometryczne dla opraw równoważnych.

 

    W związku z tym, iż w dokumentacji są zawarte  obliczenia fotometryczne dla określonego typu opraw, dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Wykonawca składający ofertę z wykorzystaniem opraw innych niż wskazane w załączniku, w swojej ofercie musi wykazać spełnienie niżej wymienionych warunków.

       Dobrane w projekcie urządzenia i materiały ze wskazaniem konkretnych typów lub producentów zostały przyjęte celem rzetelnego opracowania projektu umożliwiające jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.) Celem podania nazw producentów i typów nie jest wyeliminowanie konkurencji, lecz jednoznaczne określenie parametrów urządzeń.

    Aby potwierdzić, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i będą zgodne z normą PN-EN 13201, do oferty należy załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw. Obliczenia należy wykonać dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z projektem fotometrycznym załączonym do SIWZ / przykładowymi obliczeniami /. Obliczenia muszą potwierdzać, że proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w obliczeniach przykładowych. Wyliczenia muszą być wykonane zgodnie z obliczeniami przykładowymi, tzn. mają zawierać wszystkie parametry, które zawierają obliczenia przykładowe, mają być wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy / wysokość montażu oprawy jako wartość referencyjną /, wysunięcie oprawy nad jezdnię, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd.

     Oferent winien dołączyć do oferty dane techniczne właściwości opraw – rozsyłu światła opraw oświetleniowych – całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń (np. RELUX lub DIALUX). Dotyczy to wyłącznie opraw  wymienionych w ofercie przetargowej.

 

     Dodatkowo prosimy zapoznać się z odpowiedzią Nr 2.

 

Pytanie 6

W audycie wskazany jest Wariant III modernizacji oświetlenia z wykorzystaniem systemu sterowania oświetleniem. Który z opisanych systemów sterowania został wybrany do zadania, bowiem opisane są dwa systemy i ich urządzenia (CPA-Net oraz ZLight)?

 Odp. 6  Przy składaniu ofert, należy się opierać na Wariancie III, gdzie system sterowania jest oparty na autonomicznej redukcji mocy montowanej w oprawach, z możliwością sterowania przy pomocy CPA – Net. 

 

 

Pytanie 7

Kto i jakie koszty będzie ponosił oraz czy przez okres równoważny z czasem gwarancji (5lat) za użytkowanie oprogramowania do zdalnego sterowania oprawami?

 Odp. 7 Wykonawca musi uwzględnić takie koszty w swojej ofercie przez okres gwarancji.

 

 

Pytanie 8

Czy koszty komunikacji – Internetu do szaf sterowniczych mają być wliczone w cenę na okres gwarancji 5 lat? Prosimy o sprecyzowanie kto i w jakim zakresie będzie ponosił te koszty?

 Odp. 8 Jak w odpowiedzi Nr 7

 

Pytanie 9

Budowa modułowa, pozwalająca na fizyczne odłączenie w celach serwisowych komory optycznej od komory z układem zasilającym, a także na szybką wymianę układu optycznego i zasilającego Oprawy oświetleniowe wykonywane w technologii LED nie wymuszają konserwacji w postaci wymiany źródła światła lub zasilacza podczas eksploatacji. Jakiekolwiek wymiany części są podyktowane tylko uszkodzeniem jakiegoś elementu. W takich wypadkach dokonuje się wymiany całej oprawy oświetleniowej na słupie i dokonuje sprawdzania w warsztacie za pomocą mierników lub innych narzędzi. Zapis ten jest niepotrzebny z punktu widzenia zamawiającego, a powoduje wzrost kosztu oprawy i co za tym idzie wzrost kosztu inwestycyjnego. Zmawiający na pewno gospodarując pieniądzem publicznym powinien zwracać uwagę na dopuszczenie jak największej ilości ofert, aby uzyskać najmniejszy koszt instalacji. Każdy z producentów ma swoje rozwiązania, które są równoważne. Warunkiem jest możliwość wymiany zasilacza jak i panelu bez połączeń lutowanych, bo te mogą spowodować uszczerbek na jakości wykonania wymiany. Takie zapisy można spotkać w większości przetargów w Polsce jak i w Europie.

Wnosimy o usunięcie zapisu „budowa modułowa … „, a pozostawienie pkt w brzemieniu „Oprawa oświetleniowa powinna umożliwiać szybką wymianę panelu optycznego oraz elementów elektronicznych (w tym zasilacza) bez połączeń lutowanych.”

 Odp. 9 Zamawiający przychyla się do prośby pytającego i wykreśla zapis dotyczący dostarczenia opraw posiadających budowę modułową pozwalającą na fizyczne odłączenie w celach serwisowych komory optycznej od komory z układem zasilającym.

 

 Pytanie 10

Możliwość regulacji kąta pochylenia oprawy przy pomocy zintegrowanego uchwytu w zakresie: 0-15° przy montażu na sztorc, regulacja -15°do +15° przy montażu na wysięgniku. Oprawa oświetleniowe LED charakteryzują się optyka, która swoja najlepszą efektywność osiągają przy kącie nachylenia do jezdni 0˚. Wymaganie, aby przy wysięgniku posiadać możliwość regulacji do plus 15˚ jest znowu ograniczeniem możliwości zaproponowania opraw konkurencyjnych. Większość posiada bowiem możliwości tylko +10˚. Poza tym, jeśli wysięgniki nie są przewidziane do wymiany większość jest pod katem większym niż 20° co wymaga raczej zwiększenia możliwości regulacji do minus 20-25°.

Wnosimy o zmianę zapisu na: możliwość regulacji kąta pochylenia oprawy przy pomocy zintegrowanego uchwytu w zakresie 0-15° przy montażu na bezpośrednio na słupie, regulacja -15°do +10° przy montażu na wysięgniku.

 Odp. 10 Wiele opraw dostępnych na rynku posiada zakres regulacji kąta nachylenia wg zapisów z SIWZ. W związku z tym, Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

 

Pytanie 11

Stopień szczelności IP66 dla obu komór. Szczelność komory osprzętu zapewnia wylewana w profilu uszczelka poliuretanowa. Zapis ten jest sprzeczny z ideą równoważności ofert. Takie rozwiązanie wymusza technologia przyjęta przez danego producenta. Inni producenci mogą realizować to za pomocą innych rozwiązań technicznych bez wpływy na istotę sprawy, czyli szczelność oprawy. Zamawiający wymaga szczelności na poziomie IP66 i to jest istotnym elementem oprawy, wpływającym na trwałość. Zapis o rozwiązaniu technologicznym narusza zasady uczciwej konkurencji. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta (np. rysunki opraw), dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań, co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, że taki opis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami (por. wyrok KIO z dnia 7 maja 2015r. KIO 853/15).  Wnosimy o zmianę zapisów na: Stopień szczelności IP66 dla całej oprawy.

 Odp. 11 Słusznie pytający zauważył , iż szczegółowy opis uszczelnienia komory osprzętu poprzez zastosowanie profilu uszczelki poliuretanowej narusza zasady uczciwej konkurencji. Dlatego też, Zamawiający wprowadza zapis : stopień szczelności dla opraw dwukomorowych - komory lampy i komory osprzętu IP 66.

 

Pytanie 12

Ze względu na różne niekorzystne warunki atmosferyczne, dostęp do komory lampy i komory osprzętu musi następować od dołu. Oprawy będą zawieszone zarówno nad jak i pod liniami energetycznymi. Nie ma więc potrzeby określania tego parametru. Wymianę zasilacza jak i innych elementów oprawy nie dokonuje się bezpośrednio na słupie, ale w warsztacie. Konserwator wymienia na słupie cała oprawę. Taki sposób konserwacji podyktowany jest mniejszym kosztem napraw. Awaryjność opraw LED jest na tyle mała, że naprawy są niezwykle rzadkie, a nie ma potrzeby wymiany źródła światła jak było to w oprawach z lampami sodowymi, gdzie dostęp do komory lampy był niezwykle ważny. Poza tym operowanie rękami do dołu jest nie tylko wygodniejsze, ale także bezpieczniejsze. Określenie zbyt rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, może nasuwać pytanie co do zasad uczciwej konkurencji. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009r., KIO/UZP 434/09 wskazano, że określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi i uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt albo z użyciem parametrów wskazujących na konkretnego producenta, dostawcę albo konkretny wyrób, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia.

Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie i wykreślenie tego zapisu

 

 

Odp. 12 Na rynku jest szereg opraw czołowych producentów, gdzie stosowana jest beznarzędziowa wymiana kpl. panela osprzętu z oprawy bezpośrednio na słupie, ( bez użycia narzędzi ), bez potrzeby demontażu całej oprawy. Takie rozwiązanie sprawdziło się przez szereg lat w odniesieniu do opraw sodowych. Dlatego też podobne rozwiązania wielu producentów zastosowało w odniesieniu do opraw LED. Koszt kpl. oprawy jest dużo wyższy, niż sam panel osprzętu. Przenosi się to również na koszt trzymania w magazynie podzespołów oprawy, czy lamp w przypadku eliminowania potencjalnych awarii. Na trwałość opraw LED, przede wszystkim ma wpływ jakość zastosowanej elektroniki, w mniejszym stopniu diody.

     Wymóg dotyczący dostępu do komory lampy i komory osprzętu od dołu jest w pełni uzasadnione.

Oczywiście, Zamawiający ma świadomość, że na rynku funkcjonuję oprawy w których dostęp do osprzętu i panela LED następuje od góry. W przypadku dostępu od dołu, konserwator musi dokładnie zamontować osprzęt i domknąć pokrywę osłaniającą. Nie wykonanie tej czynności prawidłowo spowoduje, że oprawa nie będzie funkcjonowała prawidłowo i poszczególne elementy będą zwisały pod oprawą. Natomiast w przypadku nie domknięcia np. pokrywy osprzętu, może spowodować w przypadku opadów atmosferycznych dostanie się do wnętrza oprawy np. wody i spowodowanie awarii.

 

    Dlatego też Zamawiający podtrzymuje ten zapis.

 

Pytanie 13

Trwałość LED 80.000h dla L90B50 – przy prądzie 700mA. Trwałość opraw powinna być określona bez względu na zastosowany prąd zasilający diody. Tu również z punktu widzenia zamawiającego nie ma znaczenia jaka technologia będzie zastosowana, a bezwzględnie najważniejsze jest utrzymanie trwałości na poziomie wymaganym SIWZ.

Wnosimy o zmianę zapisu – Trwałość LED 80.000h dla L90B10.

 Odp. 13 Zamawiający określił wydajność źródeł światła LED powyżej 135lm / W dla prądu 700 mA, i trwałości LED 80.000h dla L90B50 jednakowe dla wszystkich oferentów, aby była możliwość porównania ostatecznego, uzyskanego strumienia świetlnego opraw. Nie jest prawdą, że jest to ograniczenie konkurencji, ponieważ na rynku jest wielu producentów zasilaczy o prądzie 700 mA.

 

 

Pytanie 14

Beznarzędziowy dostęp do komory osprzętu elektrycznego Wydaje się, że zapis o beznarzedziowym dostępie do komory osprzętu będzie ułatwieniem. Pamiętać należy jednak, że konserwacji opraw dokonuje się w warunkach warsztatowych co nie wymaga dodatkowych niezbędnych w wypadku opraw sodowych ułatwień otwierania komory osprzętu. Rozwiązanie beznarzedziowego otwierania podnosi koszt oprawy, czyli koszt inwestycji publicznej, nie dając oszczędności w innym elemencie i ogranicza konkurencję. Mocowanie na śruby jest co prawda trudniejsze, ale w dobie elektrycznych śrubokrętów nie stanowi problemów i nie podnosi kosztów instalacji. Takie mocowanie pokrywy jest pewniejsze i utrudnia znacząco możliwość rozszczelnienia się komory przy niestaranności zamykającego.

Proponujemy usunąć ten zapis.

Odp. 14 Prosimy zapoznać się z odpowiedzią Nr 12. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje wymóg dotyczący beznarzędziowego dostępu do komory osprzętu

 

Pytanie 15

Kolor korpusu oprawy RAL 7042. Czy zamawiający dopuszcza kolory podobne do RAL7042 np. RAL 7035 lub inne jasnoszare.

Odp. 15 Zamawiający dopuszcza kolor oprawy RAL zbliżony do 7042.

 

Pytanie 16

Temperatury barwowe 5700K. Temperatura barwowa światła, w którym przebywamy ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie jak i zdrowie. MKOŚ (Międzynarodowy Komitet Oświetleniowy) i za nim PKOŚ (Polski Komitet Oświetleniowy) rekomenduje stosowanie niższych temperatur barwowych ze względu na bardziej przyjazne środowisku naturalnemu i obniżeniu poziomu światła niebieskiego jako szkodliwemu dla oka ludzkiego i zwierząt. W wielu publikacjach można znaleźć odniesienie do tych zapisów. W załączeniu przesyłam broszurę Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, w której opisano najważniejsze punkty i kryteria zamówień publicznych do oświetlenia zewnętrznego. W broszurze na stronie 4 opisano normatywne, prawidłowe temperatury barwowe dla poszczególnych aplikacji. Dla dróg z ruchem mieszanym maksymalnie 4000K. Dopuszczenie barwy 4000K wpłynie na wrażliwość mieszkańców, którzy zdecydowanie lepiej czują się w świetle ciepłym. Komfort przebywania w świetle cieplejszym jest nie porównywalny z „trupio” zimnym światłem o barwie 5700K. Barwa zimna, a 5700K to bardzo zimna barwa powoduje także zwiększenie udziału światła niebieskiego w widmie co jest szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i zostało opisane w normie PN-EN 62471:2010 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych. Wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie na: Temperatura barwowa: 4000K +/- 200K

Odp. 16 W warunkach nocnych źródło światła białego zawierające w promieniowanym widmie m.in. fale o niższej długości, przy tej samej mocy promieniowania wywoła silniejsze wrażenie wzrokowe niż lampa głównie o żółtej barwie promieniowania z wyższego zakresu widma.

W praktyce może to oznacza to, że oprawa oświetleniowa ze źródłem światła białego, np. z diodami LED, ale także z lampą metalohalogenkową, o strumieniu świetlnym zmierzonym w warunkach dziennych (fotopowych) na poziomie niższym niż oprawa z wysokoprężną lampą sodową, przy widzeniu nocnym (skotopowym) zapewnia lepsze widzenie. Dzieje się tak dlatego, że w warunkach nocnych wzrok jest czulszy na światło białe niż żółte. Dodatkowo białe światło LED zapewnia lepsze oddawanie barw.

      Jeśli chodzi o obiektywną miarę określania barw światła emitowanego przez dane źródło wyrażone w Kelwinach ( K ), to wyróżniamy trzy główne grupy barwy światła:

 

 • Ciepłobiała < 3300K
 • Chłodno biała 3300 – 5000K
 • Dzienna > 5000K

 

Dla łatwiejszego zrozumienia tych wartości przedstawiamy poniżej przykładowe wartości barwy światła w porównaniu do zjawisk spotykanych w przyrodzie.

 

 • 4000K – barwa biała
 • 5000K – barwa chłodno biała
 • 6500K – barwa dzienna

 

   A więc wymagana barwa przez Zamawiającego 5700K, jest bardziej zbliżona do barwy dziennej, niż 4000K.  Dlatego też zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia opraw o barwie 5700K.

 

 

Pytanie 17

Wydajność źródła LED powyżej 135lm/w dla prądu 700 mA. Zapis dla prądu 700mA nie jest potrzebny. Jest to wchodzenie w zakres konstrukcji oprawy i nie jest to istotnym z punktu widzenia celów modernizacji. Jak opisano powyżej utrudnia to realizację projektu przez wielu oferentów i ogranicza konkurencje. Zapis efektywności 135lm/W jest wystarczający do określenia poziomu zadowalającego zamawiającego. Czy zatem oprawa przy prądzie 500mA będzie zła? a wydajność będzie na poziomie 145lm/W?

Wydaję się natomiast istotne za pomocą jakiego narzędzia zamawiający będzie weryfikował ten zapis. Nie ma bowiem wymogu złożenia certyfikatu niezależnego laboratorium potwierdzającego ten wymóg. Takim certyfikatem w Unii Europejskiej jest rozszerzenie certyfikatu ENEC do ENEC+.

 

Wnosimy o zmianę zapisu na: Wydajność źródła LED powyżej 135lm/W oraz dodanie wymogu dostarczenia certyfikatu ENEC i ENEC+

 

Odp. 17 Zamawiający określił wydajność źródeł światła LED powyżej 135lm / W dla prądu 700 mA, jednakowe dla wszystkich oferentów, aby była możliwość porównania ostatecznego, uzyskanego strumienia świetlnego opraw. Nie jest prawdą, że jest to ograniczenie konkurencji, ponieważ na rynku jest wielu producentów zasilaczy o prądzie 700 mA.

       Co do certyfikatu ENEC, to Zamawiający określił jako minimalne warunki dostarczenia do oferty certyfikatu ENEC. O ile, któryś z oferentów będzie miał wolę dostarczenia certyfikatu ENEC +, to oczywiście będzie to mile widziane. Jednak nie jest to warunek konieczny.

 

Pytanie 18

Oprawa wykonana w I klasie fotobiologicznej zgodnie z wymogami normy -bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354//E. Zapis grupy ryzyka I jest istotnym ograniczeniem możliwości ofertowania opraw o lepszych parametrach. Należy dopuścić również oprawy z diodami LED w grupie ryzyka O jako najlepsze.

Wnosimy o zmianę zapisu na: Oprawa wykonana z diodami z grupy ryzyka fotobiologicznego 0 i I zgodnie z wymogami normy - bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i system6w lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354//E

 

Odp. 18  Zamawiający dopuszcza oprawy wykonane w zakresie grupy 0 i I ryzyka fotobiologicznego.

 

Pytanie 19

Oprawa posiada rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu elektrycznego. Zapis ten jak już pisano powyżej podnosi koszt zakupu, czyli inwestycji, a nie ma wpływu na koszy konserwacji. Takie rozwiązanie podnosi ryzyko braku zasilania (styku) po ponownym niestarannym zamknięciu oprawy. Współczesne oprawy oświetleniowe posiadają izolacje klasy II na wystarczająco wysokim poziomie, aby zapewnić bezpieczeństwo montera. Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

 

Odp.  19 Wielu czołowych producentów oferuje oprawy z odłącznikiem napięcia w momencie otwarcia pokrywy osprzętu. Takie rozwiązanie nie ogranicza konkurencji w sytuacji, gdy co najmniej kilku producentów w swojej ofercie posiada takie rozwiązanie. Tym bardziej, że jest to również podyktowane dodatkowymi wymogami bezpieczeństwa.

    Zamawiający nie zmienia w związku z tym zapisów.

 

Pytanie 20

Proszę o wyjaśnienie zapisów opraw ulicznych:

 1. ZASILACZ: elektroniczny IP65, wewnątrz oprawy

Oprawy parkowe wykonywane są zawsze w obudowie szczelnej do IP66 włącznie. Zamawiający, także w tym postepowaniu zawarł zapis o szczelności oprawy IP65. Dodatkowy zapis o szczelności zasilaczy w wykonaniu szczelnym IP65 stosuje się w przypadkach montażu zasilacza w słupie lub szafie sterowniczej. Jednak w tym przypadku należy umieścić zasilacz w oprawie, gdzie zagwarantowano szczelność min IP65. Wnosimy o usunięcie tego zapisu.

 1. WYMIARY: wys. 520mm, 475 x 475mm

Zamawiający nie może określić takich parametrów bez podania tolerancji. Proponujemy tolerancję plus minus 15%

 1. IP65

Wydaje się, że w dobie rosnących możliwości technologicznych wymóg IP66 jest już normą. Proponujemy Zamawiającemu zmianę na IP66.

 1. Oprawa LED w wersji z kulą świecącą w dół montowana na słupie,

Ze względów na zanieczyszczenie środowiska światłem, należy ograniczyć emisje strumienia świetlnego ku górze. Kule świecące nie są już stosowane z tego względu w Europie.

Proponujemy zmianę zapisu na: Oprawa LED mocowana na wysięgniku rurowym skierowanym w dół.

 

Odp. 20  Zamawiający nie przewiduje modernizacji opraw parkowych. Wymianie podlegają tylko oprawy drogowe.

 

Zapis - ZASILACZ: elektroniczny IP65, wewnątrz oprawy  - dotyczy to umiejscowienia zasilacza w oprawie, a nie poza nią, np. we wnęce słupowej.

 

Pytanie 21

Zapisy dotyczące systemu sterowania.

Zamawiający wskazał na rozwiązanie z autonomiczną redukcją zaprogramowana w oprawie. Dodatkowo wskazał także na możliwość przesterowania tych ustawień. Rozumiemy, że Zamawiającemu chodziło o możliwość zmiany ustawień w przyszłości bez potrzeby używania podnośnika i podpinania się do oprawy. Tego typu rozwiązania w roku 2019 są już jednak różne. Zaproponowane przez zamawiającego jako dodatkowe sterowniki w oprawach (wskazane jednoznacznie) są ograniczeniem uczciwej konkurencji. Zamawiający opisując swoje potrzeby powinien dopuścić rozwiązania równoważne jednak niekoniecznie bazująca na sterownikach ujętych w SIWZ albo dalej w architekturze podanej w SIWZ. Są rozwiązanie polegające na zdalnym przestawieniu nastaw bez potrzeby instalowania jakichkolwiek sterowników w szafach. Wnosimy o dopuszczenie rozwiązań alternatywnych, które pozwolą na zmianę ustawień bez potrzeby podłączania się do oprawy.

 Odp. 21 Pytający bardzo nieuważnie i wybiórczo zapoznał się z dokumentacją przetargową. Proponowane rozwiązanie przez pytającego dotyczy zasadniczo sterowania każdym punktem świetlnym osobno i programowane radiowo przy pomocy urządzeń komunikujących się z oprawami. Audyt zawierał również porównanie takiego rozwiązania z przyjętym do realizacji rozwiązaniem, które okazało się optymalne. Dopuszczając inne rozwiązanie systemu sterowania, Zamawiający dopuścił by rozwiązanie wariantowe, które by było nieporównywalne z wybranym systemem. Autonomicza redukcja mocy jest powszechnie stosowana w wielu dostępnych na rynku oprawach. Określenie takiego wymogu nie są ograniczeniem konkurencji, tym bardziej, że podzespoły do tego typu rozwiązań są ogólnie dostępne.

 

Pytanie 22

Zamawiający w SIWZ w punkcie 4 ppkt 1.1 ust. 1) powołuje się na dokumentację techniczną   opisującą   przedmiot   zamówienia   dotyczący   modernizacji   oświetlenia ulicznego. Proszę o załączenie do postępowania dokumentacji technicznej o której mowa w w/w punkcie. Załączony do SIWZ audyt energetyczny nie jest dokumentacją techniczną w rozumieniu zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z dnia 20 lipca 2003r.

 Odp. 22 Zamawiający wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej przez oferentów.

 

Pytanie 23

Czy   Zamawiający   posiada   dokumentację   techniczną   na   wykonanie   modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania?

 Odp. 23 Odpowiedź jak wyżej (pytanie 22)

 

Pytanie 24

Czy   Zamawiający   posiada   uzgodnioną   z   Rejonem   Energetycznym   Białystok  Teren dokumentację projektową obejmująca modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania?

Odp. 24 Odpowiedź -pytanie 22

Pytanie 25

Czy w zakresie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania jest wykonanie dokumentacji projektowej, o której mowa w załączonych do dokumentacji przetargowej warunkach modernizacji oświetlenia ulicznego z dnia 28-11-2018r znak RE6/RM6/M F/8544/2018?

Odp. 25 Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią Nr 5, Zamawiający wymaga dla ofert równoważnych wykonanie dokumentacji projektowej.

Pytanie 26

Czy w zakresie wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania jest budowa nowych linii kablowych lub napowietrznych oświetlenia ulicznego?

Odp. 26 Nie

Pytanie 27

Czy w zakresie wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania jest wykonanie projektów budowlanych budowy nowych linii kablowych lub napowietrznych modernizowanego oświetlenia ulicznego.

Odp. 27 Przedmiot zamówienia nie przewiduje projektów budowlanych.

Pytanie 28

Proszę o informację który wariant modernizacji opisany w audycie energetycznym ma zostać zrealizowany w zakresie niniejszego postępowania?

Odp. 28 Do modernizacji Zamawiający przyjął w Audycie  wg pkt. 8.1 Wariant wybrany do realizacji / optymalny Wariant III / . Minimalne parametry techniczne opraw drogowych dla ofert równoważnych zostały opisane w pkt. 8.2, wraz z autonomicznym układem redukcji mocy / z uwzględnieniem ewentualnych zmian zapisów SIWZ /.

 

Pytanie 29

Proszę o podanie liczby opraw do demontażu  i montażu w procesie modernizacji oświetlenia ulicznego? W tabeli o nazwie PKTOS-PROJEKT jest 590 szt. opraw z czego 34 oprawy są zaznaczone kolorem czerwonym z adnotacją „pozostaje" co daje liczbę 556 szt.opraw do modernizacji(wymiany), natomiast w przedmiarze robót określona została liczba 565 opraw do demontażu i 554 szt. opraw do montażu. Proszę o jednoznaczne określenie liczby opraw do demontażu i montażu.

Odp. 29 Demontaż opraw-556 szt. Montaż opraw-556 szt.

 

Pytanie 30

Proszę   o   podanie   liczby   szaf   oświetlenia   ulicznego   podlegających   wymianie.   W przedmiarze robót określono liczbę montażu  skrzynek  na 9 szt., w tabeli o nazwie SON oznaczono adnotacją „wymiana" 5 szaf. Proszę o jednoznaczne określenie liczby szaf podlegających wymianie.

Odp. 30 Montaż 9 skrzynek

Pytanie 31

Czy Zamawiający wymaga wykonania dokumentacji projektowej modernizacji układów pomiarowo-sterowniczych zasilających obwody oświetlenia ulicznego?

Odp.31 Tak

Pytanie 32

Czy zamawiający dopuszcza  do zastosowanie w  niniejszym  postępowaniu,wyłącznie oprawy oświetlenia ulicznego wskazane w Audycie energetycznym.

 Odp. 32 Zamawiający dopuszcza oprawy równoważne, posiadające parametry techniczne nie gorsze, niż zawarte w Audycie zgodnie z pkt. 8.2 Sprzęt oświetleniowy, oprawy drogowe. Oprawy wyszczególnione w tym punkcie posłużyły do określenia minimalnych parametrów technicznych dla ofert równoważnych.

Pytanie 33

Czy  Zamawiający  dopuszcza   do  zastosowanie  w   niniejszym   postępowaniu oprawy,   nie   wskazane   w  Audycie   energetycznym   ale  o   parametrach   nie
gorszych od opraw wskazanych w Audycie energetycznym.

 Odp. 33  Odpowiedź, jak wg zapytania 32.

 Pytanie 34

Wobec braku dokumentacji technicznej i projektowej modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania wnosimy o zmianę terminu wykonania tej części zamówienia. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że w warunków wydanych przez Rejon Energetyczny Białystok Teren z dnia 28-11-2018r znak RE6/RM6/MF/8544/2018 punkt pierwszy stanowi o konieczności wykonania dokumentacji projektowej podlegającej uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Białystok Teren. Na wykonanie stosownej dokumentacji potrzebne jest minimum 30 dni a termin uzgodnienia w RE Białystok Teren to kolejne 14 dni. Po tym terminie jest możliwość realizacji inwestycji a należy również mieć na uwadze terminy dostawy opraw które oscylują w zakresie 2-4 tygodni. Powyższe wskazuje iż nie ma możliwości technicznych do dotrzymania terminu wykonania tej części zamówienia określonego w SIWZ na dzień 30 października 2019r, dlatego też wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia co najmniej o 2 miesiące.

 Odp. 34 Nie jest prawdą, jakoby Zamawiający nie załączył na stronie internetowej urzędu dokumentacji projektowej. Prosimy o zapoznanie się z załącznikiem „ Projekt fotometryczny „ a także „ pismo PGE wymiana lamp Michałowo „ 

    Uważamy również, iż do wykonania projektu fotometrycznego dla ofert równoważnych nie jest potrzebne aż 30 dni. Jednak na późniejszy okres uzgodnień tej dokumentacji z Rejonem Energetycznym Białystok Teren, Zamawiający zmienił termin wykonania modernizacji do 30.11.2019 r. (modyfikacja SIWZ z 05.09.2019 r.)

 

Pytanie 35

Według zapisów SIWZ zamówienie zostało podzielone na 3 części. W tym Część Nr 1 zamówienia -Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie. Zamawiający informuje w SIWZ, iż przypadku wskazania w dokumentacji, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z dokumentację oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem:

 • gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych),
 • charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),
 • charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),
 • parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje itd.),
 • parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 • standardów emisyjnych,

   Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, stwierdzamy naruszenie przez Zamawiającego istotnych przepisów pzp., a mianowicie: Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Nie może on utrudniać uczciwej konkurencji,

2) Art. 29 ust 2 i ust 3 ustawy Pzp w związku z art. 7 ust 1 ustawy Pzp poprzez niezgodne z ww. przepisem sformułowanie SIWZ w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców oraz uniemożliwiający złożenie oferty na równoważny przedmiot zamówienia tj. inne oprawy / Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 lutego 2012 r. /

Dopuszczenie przez Zamawiającego rozwiązań równoważnych jest w tym przypadku iluzoryczne. Opisy dotyczące proponowanych opraw wg audytu i SIWZ dopuszczają dowolność, a zatem dopuszcza złożenie ofert wariantowych. Audyt określa propozycje zastosowania różnych typów opraw, w tym opraw parkowych i naświetlaczy.

Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego parametry i funkcjonalności, gdyż pojęcie równoważności nie może oznaczać tożsamości produktów. Produkt zaoferowany jako produkt równoważny nie będzie więc produktem identycznym z produktem już posiadanym przez zamawiającego. Oczywiście w określonym i wymaganym przez zamawiającego zakresie powinien on być kompatybilny.

    Samo wskazanie w SIWZ określenia „lub równoważny" bez podania co pod tym pojęciem zamawiający rozumie jest niewystarczające (KIO 2283/12)

    Zamawiający ma obowiązek opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Nie może on utrudniać uczciwej konkurencji, Co do zasady zakazane jest dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia produktu. Opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać dokładane określenia uściślające sformułowanie lub równoważny, jak i wymogi oraz parametry odnoszące się do dopuszczalnego zakresu równoważności ofert. Brak wskazania tych minimalnych wymagań równoważności przy jednoczesnym wskazaniu konkretnego produktu stanowi naruszenie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz zasady uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia.

     Zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp wymaga jednoznacznego stwierdzenia niezgodności treści oferty z treścią siwz. Żeby zaś takie ustalenie było możliwe, treść siwz w odpowiednim zakresie musi być jednoznaczna. Nie wolno dokonywać negatywnej weryfikacji oferty w zakresie nieostrych, niedookreślonych zapisów specyfikacji, brak jest bowiem wówczas wzorca dla przeprowadzenia takiej oceny i jednoznacznego ustalenia braku zgodności oferty z siwz (por. np. wyroki KIO z 27 września 2016 r., sygn. akt KIO 1717/16, z 7 października 2016 r., KIO 1771/16, z 2 stycznia 2018 r., KIO 2651/17, z 14 lipca 2015 r., KIO 1399/15) - wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31 października 2018 r., sygn. akt KIO 2111/18.

Zgodnie z jednolitym orzecznictwem KIO, to na zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego sporządzenia siwz, a wszelkie wynikające z niego wątpliwości nie mogą obciążać wykonawców i być intepretowane na ich niekorzyść (por. np. wyrok KIO z 13 września 2017 r., KIO 1782/17, z 7 lipca 2017 r., KIO 2239/17, z 13 maja 2015 r., KIO 896/15, z 11 czerwca 2015 r., KIO 1116/15).

Dla stwierdzenia, czy oferta jest niezgodna z treścią siwz należy przede wszystkim porównać ją z opisem przedmiotu zamówienia (KIO 2208/12), a ten jest nieprecyzyjny.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W przypadku tak nieprecyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia, porównanie ofert jest niemożliwe.

Zapisy SIWZ muszą być precyzyjne i konkretne (KIO 18/18)

- prosimy zatem o podanie konkretnych parametrów opraw dla oświetlenia drogowego, naświetlaczy i parkowego.

 Odp. 35 Podajemy parametry techniczne naświetlaczy do oferty równoważnej :

 

 1. Naświetlacz Nr 1.

- Naświetlacz przeznaczony do iluminacji oraz oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych.

- Oprawa z radiatorem zewnętrznym.

- Strumień świetlny: 5400lm; 
- Skuteczność świetlna: 84lm/W;

- Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ;
- Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
- Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3;
- Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni;
- Kąt rozsyłu światłości: 10°;

- Geometria rozsyłu światłości: symetryczny;
- Moc: 64W;
- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
- Stopień ochrony IP: IP65;
- Stopień ochrony IK: IK09;
- Klasa ochronności: I;

- Materiał dyfuzora: szkło hartowane;
- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- Materiał odbłyśnika: aluminiowy, matowy;
- Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium;
- Kolor oprawy: RAL7042;

- Kształt oprawy: prostokątna;
- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C;
- Klasa korozyjności: C3;

- Obciążalność obwodów (B10): 7; Obciążalność obwodów

(B16): 12;
- Klasa efektywności energetycznej: A+;

 

 1. Naświetlacz Nr 2

- Naświetlacz przeznaczony do iluminacji oraz oświetlenia parkingów, boisk sportowych i obiektów przemysłowych.

- Oprawa z radiatorem zewnętrznym.

- Typ montażu: na słup/stojące,

-  Strumień świetlny: 6600lm;
- Skuteczność świetlna: 80lm/W;

- Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ;

- Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): >80;
- Standardowe odchylenie dopasowania kolorów (SDCM): SDCM <3;
- Sposób rozsyłu światłości: bezpośredni;
- Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC;
- Moc: 83W;
- Sterowanie przewodowe: ON/OFF;
- Stopień ochrony IP: IP65;
- Stopień ochrony IK: IK09;
- Klasa ochronności: I;
- Materiał dyfuzora: szkło hartowane;
- Rodzaj dyfuzora: bezbarwny (clear);

- Materiał odbłyśnika: aluminiowy;
- Powierzchnia odbłyśnika: matowy;
- Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium;

- Kolor oprawy: RAL7042;
- Kształt oprawy: prostokątna;

- Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: -20°C - 25°C;

- Klasa korozyjności: C3;
- Obciążalność obwodów (B10): 7; Obciążalność obwodów (B16): 10;
- Klasa efektywności energetycznej: A;

 

Parametry opraw drogowych zostały określone we wcześniejszych odpowiedziach, natomiast wymiany opraw parkowych Zamawiający nie przewiduje.

 

    Jednocześnie, aby potwierdzić, że oferowane oprawy spełniają wymagania postawione przez Zamawiającego wprowadza zapis, aby w ofercie  przedstawić karty katalogowe oraz deklaracje zgodności na znak CE, oraz ENEC dla proponowanych wszystkich opraw oświetleniowych. Zapisy karty katalogowej muszą potwierdzać zgodność z wymaganiami określającymi minimalne parametry techniczne. Proponowane oprawy winny być przedstawione w kosztorysach ofertowych.

 

 

Pytanie 36

Wg zapisów SIWZ , Sposób oceny ofert:

„ ... Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie postępować zgodnie z wymaganiami           ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w kryteriach oceny ofert. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy niewykluczonemu z udziału w postępowaniu, którego oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała największą liczbę punktów..."

Na podstawie powyższego zapisu, nie będzie możliwe jednoznaczna ocena ofert, ponieważ Zamawiający dopuszcza różne rozwiązania techniczne opraw. Nie wystarczy złożyć ofertę na podstawie kosztorysu, gdzie określone są tylko „oprawy led". Również opis systemu sterowania powinien być określony jednoznacznie. Na rynku jest oferowanych wiele rozwiązań, które są nie porównywalne. Audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo pkt.5.3. określa Wariant III (rekomendowany).

- prosimy określić, czy przy składaniu ofert należy się opierać na parametrach technicznych zawartych w tym wariancie. Które parametry techniczne opraw parkowych są istotne. Ile jest tych opraw ?

W audycie zawarty jest zapis odnośnie kompensacji mocy biernej i zastosowaniu w oprawach zasilaczy posiadających współczynnik cos 0,98.

- czy zatem takie zasilacze należy zastosować w oprawach ?

Również w tym audycie jest informacja dotycząca dostarczenia zgodnie z normami technicznymi, w tym dotyczącymi bezpieczeństwa fotobiologicznego ( PN-EN 62471:2000 ). Fakt ten musi odnotować w deklaracji zgodności ( deklaracja producenta).

 • czy zatem Zamawiający wymaga dostarczenia Deklaracji Zgodności z taką informacją?
 • jak Zamawiający sprawdzi spełnienie parametrów technicznych, skoro nie wymaga załączenia do oferty kart katalogowych proponowanych opraw.

Wg audytu 8.2 Sprzęt oświetleniowy - oprawy drogowe

Zamawiający proponujemy zastosować oprawy z punktu 6.1 oprawa 2, jednego z czołowych producentów krajowych, spełniające zakładane wymagania. Jest to jednak tylko propozycja. Każdy oferent ma zatem dowolność w składaniu ofert - na dowolnych oprawach. Jest to zatem nie precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia.

-  Czy opisy w audycie dotyczące zastosowania autonomicznego układu redukcji mocy są wiążące dla składających ofertę?

- wg audytu Zamawiający wymaga posiadania przez oprawę drogową deklaracji zgodności CE, oraz ENEC.

- prosimy zatem o podanie, który wymóg będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert ? Czy certyfikat ENEC ma być zgodny z europejską normą i wystawiony na terenie Unii Europejskiej, czy też może pochodzić z kraju z poza unii ?

- czy certyfikat ENEC ma zawierać zapisy dotyczące konkretnych mocy, strumienia, oraz zastosowanych podzespołów takich, jak np. typy zasilaczy ?

-czy oferent musi też dostarczyć pozytywne wyniki badań opraw, przeprowadzonych w laboratorium elektrotechnicznym na zgodność z:

 1. Dyrektywą Niskonapięciową (min. zasady konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, szczelność itd.) i
  normami z nią zharmonizowanymi
 2. Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej (in.  zakłócenia emitowane do sieci zasilającej,
  emitowane wyższe harmoniczne, moc bierna, zakłócenia w paśmie radiowym, odporność na udary
  elektryczne itd.) i normami z nią zharmonizowanymi
 3. Dyrektywą RoHS (zawartość substancji niedozwolonych np. ołowiu)

Wg audytu oprawa ma być wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED. Prosimy zatem o informację, czy zabezpieczenie przepięciowe ma być zamontowane w zasilaczu, czy też poza nim? W przypadku wyładowań atmosferycznych, wymiana zasilacza z zabezpieczeniem przepięciowym jest nieporównywalnie droższa, niż wymiana zabezpieczenia przepięciowego poza zasilaczem.

W audycie jest wymóg zastosowania autonomicznej redukcji w zakresie trzech przedziałów czasowych ( 22.00 - 01.00 - redukcja 30%, 01.00 - 05.00 - dalsza redukcja o 20% ), zamontowanej w oprawie, z możliwością przeprogramowania sterownikiem typu APC-2 próg z poziomu szafy sterującej,

- prosimy zatem o informację, jak Zamawiający sprawdzi kompatybilność zaproponowanej redukcji mocy z APC
LED próg ( chyba mylnie jest podany APC-2 próg, ponieważ takie rozwiązanie jest proponowane dla opraw sodowych ), skoro nie wymaga dostarczenia próbek proponowanych opraw.

Wg Audytu Zamawiający wymaga:

„ ... Aby potwierdzić, że oferowane oprawy oświetlenia ulicznego będą spełniać wymagania oświetleniowe zawarte w załączonych obliczeniach fotometrycznych i będą zgodne z normą PN-EN 13201, do oferty równoważnej zaleca się załączyć obliczenia fotometryczne dla proponowanych opraw wykonane dla wszystkich charakterystycznych odcinków dróg zgodnie z załączonymi przykładowymi obliczeniami. Obliczenia takie winny potwierdzać, że proponowane oprawy zapewniają nie gorsze parametry oświetleniowe niż te zaproponowane w audycie. Wyliczenia takie, aby były porównywalne, muszą zawierać wszystkie parametry, które zawierają obliczenia przykładowe, wykonane na podstawie tych samych danych, tj. szerokość drogi, wysokość zawieszenia oprawy, wysunięcie oprawy nad jezdnię, odstęp między oprawami, strumień źródła światła itd. Aby móc stwierdzić, iż oprawy spełniają minimalne założenia fotometryczne należy udostępnić dane techniczne właściwości opraw - rozsyłu światła opraw oświetleniowych - całej bryły światłości w formie elektronicznej bazy danych (np. plików LDT) umożliwiających na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnie dostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń (np. RELUX lub DIALUX).

-prosimy   zatem   o   potwierdzenie,   że   oferenci   winni   do   oferty   załączyć   projekt   równoważny   dla proponowanych opraw.

 

Odp. 36  Zamawiający we wcześniejszych odpowiedziach wypowiedział się jakie parametry techniczne opraw drogowych należy przyjąć przy składaniu ofert równoważnych, natomiast oprawy parkowe nie podlegają modernizacji.

- Zamawiający potwierdza zastosowanie w oprawach zasilaczy posiadających współczynnik cos 0,98. Potwierdzenie spełnienie tego wymogu musi wynikać z trwałego ocechowania takiego zasilacza, a także zostać potwierdzone w załączonej karcie katalogowej do oferty.

 - odnośnie certyfikatu ENEC, zamawiający się wypowiedział we wcześniejszych odpowiedziach,

 - w przypadku wątpliwości dotyczących certyfikatów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostarczenia raportów z badań,

 - oprawa ma być wyposażona w ogranicznik przepięć umieszczony poza zasilaczem,

 - Celem sprawdzenia kompatybilności zaproponowanej autonomicznej redukcji mocy z APC LED prog, oraz parametrów technicznych zaproponowanych opraw, Zamawiający zastrzega sobie wezwanie Wykonawcy do dostarczenia wzorcowej oprawy drogowej. Próbka oprawy musi posiadać parametry zgodne z wymogami opisanymi w niniejszym postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo przekazania załączonej próbki oprawy do badań w niezależnym laboratorium, celem potwierdzenia parametrów technicznych określonych w SIWZ i parametrów fotometrycznych określonych w obliczeniach.

 - celem potwierdzenia dostarczenia opraw zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa fotobiologicznego, Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu z adnotacją o spełnieniu tego zapisu,

- odnośnie wykonania projektu równoważnego, Zamawiający wypowiedział się wcześniej,

 

Pytanie 37

Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Rozdziale 3 w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 3 odnosi się do Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. W załączonej dokumentacji nie widnieje taki załącznik. Jedynie Audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo. Gdzie znajduje się Opis Przedmiotu Zamówienia, który szczegółowo opisuje wymagania stawiane przez Zamawiającego, bo z załączonego Audytu to nie wynika? Który wariant opisanych opraw w Audycie należy przyjąć? Czy wszystkie rozwiązania w Audycie odnośnie opraw i systemu sterowania dopuszcza Zamawiający? Wnosimy o wskazanie warunków równoważności do wybranego rozwiązania, które wskaże Zamawiający.

Odp. 37. Zgodnie z odp. Nr. 5, 6, 28

 

 

Pytanie 38

Wnosimy o wykreślenie zapisu widniejącego w Audycie Budowa Oprawy punkt 5 brzmiącego:   Budowa  tzw.  future  proof - w związku  z pojawianiem  się  coraz  bardziej zaawansowanych i wydajniejszych źródeł LED w celu zmniejszenia w przyszłości dalszego poboru energii przy zachowaniu strumienia świetlnego w naturalny i prosty sposób istnieje możliwość wymiany kpi. paneli. Wskazane   przez  Zamawiającego  takie   rozwiązanie  jest  charakterystyczne  dla  jednego producenta ES - SYSTEM. Biorąc pod uwagę, że rozwiązanie to nie ma równoważności, wyklucza to rozwiązania innych producentów. Zapis  ten   uniemożliwia   udział   niektórych  wykonawców  w  postępowaniu, ograniczając w ten  sposób krąg  podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia,  może nasuwać pytanie co do zasad uczciwej konkurencji.

Odp. 38. Zgodnie z odpowiedzią Nr 9.

 

 

Pytanie 39

Zamawiający wymaga aby „Ze względu na różne niekorzystne warunki atmosferyczne, dostęp do komory lampy i komory osprzętu musi następować od dołu". Oprawy będą zawieszone zarówno nad jak i pod liniami energetycznymi. Nie ma więc potrzeby określenia tego parametru. Wymianę zasilacza jak i innych elementów oprawy nie dokonuje się bezpośrednio na słupie, ale w warsztacie. Konserwator wymienia na słupie całą oprawę. Taki sposób konserwacji podyktowany jest mniejszym kosztem napraw. Awaryjność opraw LED jest na tyle mała, że naprawy są niezwykle rzadkie, ze nie ma potrzeby wymiany źródła światła jak było to w oprawach z lampami sodowymi, gdzie dostęp do komory lampy był niezwykle ważny. Określenie zbyt rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają niektórym wykonawcom udział w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, może nasuwać pytanie co do zasad uczciwej konkurencji. W wyroku KIO z dnia 21 kwietnia 2009r. KIO/UZ434/09 wskazano, ze określenie przedmiotu zamówienia powinno być poparte obiektywnymi uzasadnionymi potrzebami Zamawiającego. Przejawem naruszenia zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opisanie przedmiotu zamówienia z użyciem oznaczeń wskazujących na konkretnego producenta lub konkretny produkt, ale także określenie na tyle rygorystycznych wymagań co do parametrów technicznych, które nie są uzasadnione obiektywnymi potrzebami Zamawiającego i które uniemożliwiają udział niektórych wykonawców w postępowaniu, ograniczając w ten sposób krąg podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia. Zamawiający dokonując opisu przedmiotu zamówienia w sposób eliminujący niektórych wykonawców, winien udowodnić, ze taki zapis jest uzasadniony jego rzeczywistymi potrzebami (wyrok KIO z dnia 7 maja 2015r. KIO853/15). Wnosimy o zmianę zapisu dopuszczenie opraw z dostępem od góry.

Odp. 39. Zgodnie z odpowiedzią Nr 12.

 

 

 

Modyfikacja SIWZ:

 

 1. W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3 obecnie jest:
 2. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
  • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo - Nr IG.271.8.2019- dotyczy części nr ......... – nie otwierać przed dniem 16.09.2019 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 09.2019r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 28.“

Po zmianie jest:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
  • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo - Nr IG.271.8.2019- dotyczy części nr ......... – nie otwierać przed dniem 19.09.2019 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 09.2019r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2019 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 28.“

 

Niniejsze pytania i odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Zamawiający dokonuje również odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

 

 

 


IG.271.8.2019                                                                                    

               Michałowo, 2019-09-05

 

 

„Do publicznej wiadomości”

 

 

Dotyczy:

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.”

 

W związku z dużą liczbą zapytań do SIWZ i umożliwieniem udzielenia odpowiedzi  Gmina Michałowo (dalej Zamawiający) działając na podstawie art. 12a ust. 3 oraz art. 38 ust. 1, 4 i 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 ze zm.)(zwanej dalej ustawą Pzp) zmienia ogłoszenie o zamówieniu oraz dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

 1. W rozdziale 4 SIWZ pn. „TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA”, obecnie jest:

Termin realizacji zamówienia dla poszczególnych części:

Część 1 – do 30 października 2019 r.

Część 2 – do 15 czerwca 2020 r.

Część 3 – do 30 października 2019 r“

Po zmianie jest:

„Termin realizacji zamówienia dla poszczególnych części:

Część 1 – do 30 LISTOPADA 2019 r.

Część 2 – do 15 czerwca 2020 r.

Część 3 – do 30 października 2019 r“

 1. W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3 obecnie jest:

1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:

1) złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

2) przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć

 • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
 • Nazwą i adresem Zamawiającego,
 • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo - Nr IG.271.8.2019- dotyczy części nr ......... – nie otwierać przed dniem 09.09.2019 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 09.2019r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2019 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 28.“

Po zmianie jest:

1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:

1) złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

2) przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć

 • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
 • Nazwą i adresem Zamawiającego,
 • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo - Nr IG.271.8.2019- dotyczy części nr ......... – nie otwierać przed dniem 16.09.2019 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 09.2019r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 28.“

3. W Załączniku nr 1.1 do SIWZ – formularz ofertowy pkt. 4 pn. „obecnie jest:

„4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.10.2019 r.”

 Po zmianie winno być:

4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 30.11.2019 r."

 

4. W załączniku nr 6.1 do SIWZ wzór/ projekt umowy, w § 2 ust. 1 pkt 2 jest

„zakończenie przedmiotu umowy – do 30.10.2019 r.

Po zmianie winno być:

„zakończenie przedmiotu umowy – do 30.11.2019 r.

Niniejsze modyfikacje SIWZ stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Niniejsze modyfikacje SIWZ zostaną dostarczone niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

Zamawiający dokonuje również odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane IG.271.8.2019

Ogłoszenie nr 589059-N-2019 z dnia 2019-08-23 r.

Gmina Michałowo: Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategia niskoemisyjna z wyłączeniem BOF - nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0032/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Michałowo, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowa efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo.
Numer referencyjny: IG.271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja oświetlenia ulicznego, budowę efektywnej energetycznie sieci cieplnej oraz instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń na terenie Gminy Michałowo ". 2. Ww. zamówienie zostało podzielone na 3 części: 1) Część Nr 1 zamówienia – Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie. 2) Część Nr 2 zamówienia – Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami w celu podłączenia budynków gminnych do źródła ciepła OZE. 3) Część Nr 3 zamówienia - Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 i innych parametrów zewnętrznych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części Nr 1, 2 i 3 zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy oraz w załącznikach do umowy, które stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej (warunek dotyczy części 2): - Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych; - Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe Uwaga: Powyższy warunek (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) może zostać spełniony przez Wykonawców łącznie.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – b1. doświadczenie zawodowe b.1.1. wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym, tj.: - co najmniej jedno zamówienia z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego, o wartości minimum 100 000 zł brutto – warunek dotyczy części 1; - co najmniej jedno zamówienia z zakresu budowy lub przebudowy sieci cieplnej wraz z przyłączami, o wartości minimum 1.000.000 zł brutto – warunek dotyczy części 2; - co najmniej jedno zamówienie z zakresu instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego, o wartości minimum 40.000 zł brutto – warunek dotyczy części 3. Uwaga: Powyższy warunek (zarówno w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców) musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie). W przypadku gdy dane zadanie rozliczane było w walucie obcej, należy wskazać jej równowartość w PLN wg kursu NBP z dnia zawarcia umowy, na podstawie której zadanie było realizowane. b2. kadra techniczna - Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. a) Kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej – pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. – warunek dotyczy części 1; Minimalne wymagania: - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. b) Kierownik robót w specjalności instalacyjnej - pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy – warunek dotyczy części 2; Minimalne wymagania: - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń ub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia; Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 4 i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.1, 2.2, 2.3 do SIWZ (w zależności na którą część zamówienia składana jest oferta). - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - dotyczy części 1, 2 i 3. - W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4.1, 4.2 do SIWZ (dotyczy części 1 i 2). - Wykazu usług wykonanych/wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług stanowi załącznik Nr 4.3 do SIWZ dla części Nr 3. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5.1, 5.2 do SIWZ, c) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. – dotyczy części 2. d) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. – dotyczy części 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia; - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie własne, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, oraz - zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia. Ww. dokument musi określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumenty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, d, e) żądane będą również w odniesieniu do: - podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego (podmiotu) zasoby w tym zakresie. e1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. e2.Dokument lub dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2e1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2e2. stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem określonego w SIWZ terminu składania ofert w wysokości: 1) 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) – dla części 1. 2) 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – dla części 2. 3) Zamawiający nie wymaga wadium dla części 3. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 359). z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr IG.271.8.2019 – dotyczy części nr ………. …… zamówienia” – w wykropkowanym miejscu należy wstawić numer(-y) części, na które Wykonawca wpłaca wadium. 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię przelewu. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, w odrębnej kopercie należy dołączyć do oferty. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Do SIWZ dołączono 3 wzory umów - zał. nr 6.1; 6.2; 6.3, w których przewidziano zmiany umów. W zał. nr 6.1. i 6.2 zmiany umowy zostały zawarte w § 11, natomiast w zał. nr 6.3 zmiany zawarto w § 13. zmiany w § 11 zał. nr 6.1 i 6.2 przewidują zmianę umowy: § 11 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 1) zmiany Wykonawcy w przypadku: a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; b) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą; 2) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy; 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone; a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku następujących okoliczności zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Niezależnie od powyższych zmian określonych w ust. 1 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie narusza zasad określonych art. 144 ustawy Pzp. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4. Zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. zmiany w § 13 zał. nr 6.3 przewidują zmianę umowy: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących istotnych zmian w przypadku: 1) zmiany terminu realizacji umowy z jednego z następujących powodów: a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia d) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy. e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania obiektywnej przeszkody, f) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, g) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w celu jej prawidłowego wykonania i osiągnięcia realizacji Systemu, h) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, i) koniecznej modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy w związku z postępem technicznym jak również zmianą przyjętych standardów, procedur lub norm - przy zachowaniu wymagań funkcjonalnych określonych w OPZ, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach), j) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w OPZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, konieczności modyfikacji przedmiotu Umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania współpracującego z przedmiotem umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz pozostałych uczestników Projektu, k) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, stanowisk Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady realizacji „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, 2) strony mogą wydłużyć termin wykonania przedmiotu umowy, lub jego poszczególnych etapów o czas konieczny, nie dłuższy jednak niż wynikający wprost z okoliczności stanowiących podstawę dla zmiany terminu tj. z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny. 3) zmian lokalizacji wskazanych w § 1 – w przypadku braku możliwości technicznych lub formalnych instalacji punktów Systemu w miejscach wskazanych w § 1, 3. Wniosek o zmianę umowy powodu okoliczności, o których mowa pkt. 2 powyżej zainteresowana Strona zobowiązana jest przedłożyć drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 10 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę do zmiany umowy. Wniosek powinien zostać sporządzony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie co najmniej wskazujące na potrzebę zmiany umowy i wpływ zdarzenia na czas wykonania zamówienia. W przypadku braku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje się, że zaistniałe zdarzenia nie miało wpływu na ryzyko terminowego wykonania przedmiotu umowy. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to w szczególności, okoliczności: 1) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 2) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 3) dotyczące zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie; 2. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych uzgodnień. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu nie mogą spowodować zmiany wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 5 ust. 1 umowy. 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz uczestników realizacji Zamówienia, w szczególności osób wskazanych przez Wykonawcę w celu spełnienia wymagań zawartych w SIWZ , pod warunkiem, że posiada ona kwalifikacje nie gorsze od osoby, którą zastąpi, za zgodą Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr:

1

Nazwa:

Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.

 1. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części 1 – dotyczy Modernizacji oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie: 1) Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45316110-9,
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-30
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

 1. 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami w celu podłączenia budynków gminnych do źródła ciepła OZE.

 1. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części 2 – dotyczy Budowy sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami w celu podłączenia budynków gminnych do źródła ciepła OZE: 1) Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami w Michałowie dz. Nr 950, 952, 680/2, 595, 634, 608, 598, 596, 525, 502, 269/3, 376, 377, 379, 358, 363, 362, 353, 595, 1039, 921, 932, 933, 934 – obręb nr 29, Michałowo; dz. Nr 378 – obręb nr 20 Kobylanka, gmina Michałowo, zgodnie z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną.
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331100-7, 45111200-0, 45332200-5, 45442100-8, 45321000-3, 45310000-3
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2020-06-15
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00

 1. 6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

Instalacja systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 i innych parametrów zewnętrznych.

 1. 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia dla części 3 – dotyczy Instalacji systemu pomiaru zanieczyszczeń powietrza do analizy pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, PM1,0 i innych parametrów zewnętrznych. 1) Przedmiot zamówienia dla części 3 wykonać zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do SIWZ. (załącznik nr 7 do SIWZ - dotyczy części 3).
  2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 38341500-2, 51230000-3
  3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
  Wartość bez VAT:
  Waluta:
  4) Czas trwania lub termin wykonania:
  okres w miesiącach:
  okres w dniach:
  data rozpoczęcia:
  data zakończenia: 2019-10-30
  5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 1. Burmistrz Michałowa
 2. /-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-08-23

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-09-12

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-23