Zamówienie Nr IG.271.5.2019 z dnia 2019-08-06 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.
Numer IG.271.5.2019
Data wydania 2019-08-06
Termin składania uwag do oferty 2019-08-14

 

 

IG.271.5.2019                                                                             

 Michałowo, dnia 13.08.2019r.

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.”

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020, opublikowanego w BZP nr 583182-N-2019 z dnia 06.08.2019r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśniam co następuje:

 

 

1.     Zgodnie zapisami z art. 5a ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego w związku z art. 5 ust. 1 w/w ustawy ulga nie przysługuje przedszkolakom, które nie odbywają obowiązkowego przygotowania szkolnego. W związku z tym proszę o odpowiedź na pytanie: Czy wśród przewożonych dzieci będą przedszkolaki w wieku poniżej 6 lat i czy Gmina będzie dla nich kupować normalne bilety miesięczne (czyli bez ulgi)?

Odp.   Wśród przewożonych dzieci do Gminnego Przedszkola w Michałowie będą przedszkolaki w wieku poniżej lat 6 (liczba dzieci dojeżdżających w poprzednim roku szkolnym 2018/2019 wynosiła 25). Gmina będzie im zakupywała imienne bilety miesięczne normalne.

2.     SIWZ (m.in. pkt 1 w rozdziale III), formularz ofertowy ani umowa nie przewidują różnicowania cen biletów w zależności od linii, na którą przysługuje bilet miesięczny (przewidziano „cenę za przewóz 1 ucznia na każdej trasie w skali 1 miesiąca”). Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i umowy i o zamieszczenie wykazu miejscowości wraz z liczbą dzieci przewidzianych do przewozu z danej miejscowości.

Odp.   Gmina Michałowo nie różnicuje ceny biletu w zależności od długości trasy. Wszystkie imienne bilety miesięczne będą miały taką samą cenę.

3.     Jeżeli Wykonawca zamierza do wykonywania um. wykorzystywać pojazdy Zamawiającego, powinien zapoznać się nie tylko z ogólnym stanem technicznym autobusów, ale i ocenić, czy będą właściwe do wykonywania przewozów w ramach um., w tym w zakresie wykonywania przewozów o charakterze przewozów regularnych (wszelkie koszty związane z ewentualnym przywróceniem  sprawności pojazdów Zamawiającego w celu realizacji usługi leżą po stronie przewoźnika , Naszym zdaniem Zamawiający powinien przekazać Wykonawcy autobusy sprawne technicznie, z aktualnymi badaniami technicznymi oraz ubezpieczeniem, a Wykonawca będzie ponosił koszty utrzymania autobusów, w tym badań i przeglądów dopiero podczas realizacji umowy.

Odp.   Wszystkie autobusy udostępnione przez Zamawiającego posiadają ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie OC, jak również są sprawne technicznie.

4.     Nie wiadomo w jaki sposób miałby zostać wypełniony tekstowo § 2 ust. 11 umowy, który zobowiązuje przewoźnika, by w przypadku awarii niezwłocznie podstawił odpowiedni zastępczy środek transportu, Nie zwłocznie, to znaczy w jakim terminie?

Odp.   Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi, do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu (do 60 minut od stwierdzenia awarii)-spełniającego wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.)

5.     Prosimy o zmianę § 2 ust. 15 um. w ten sposób, że na końcu zdania dodane zostało „...chyba że Zamawiający ponosi winę.”

Odp.   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

6.     Nie wiadomo w jaki sposób miałby zostać wypełniony tekstem § 4 ust. 6 umowy, tj. jaki jest termin płatności wynagrodzenia. Proszę o wskazanie terminu płatności wynagrodzenia.

Odp.   Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

7.     § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. a umowy – jest bardzo ogólny i poddający się różnym interpretacjom („istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy staje się niemożliwe”), a mimo tego pozwala odstąpić Zamawiającemu od umowy, Prosimy o jego usunięcie.

Odp.   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

8.     § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. c umowy – sytuacja opisana w tym przepisie może się zdarzyć w przypadku jakiegokolwiek nieistotnego nawet postępowania egzekucyjnego przeciwko przewoźnikowi i choć może nie mieć to żadnego znaczenia (np. przegrany proces, opóźnienie w realizacji zapłaty kosztów procesu w wysokości kilkuset złotych, skierowanie sprawy do egzekucji i m.in. zajęcie wierzytelności Wykonawcy do Gminy), pozwala już odstąpić Zamawiającemu od umowy. Prosimy o usunięcie tego zapisu.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

9.     § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. d umowy jest bardzo ogólny i poddający się różnym interpretacjom („Wykonawca będzie wykonywał usługę nienależycie, w szczególności...” - sugeruje to, że nie tylko chodzi o sytuację opisaną dalej, czyli „w szczególności”). Wnosimy o usunięcie tego zapisu lub zmienić tak, by wskazywały na konkretne naruszenia, które będą mogły skutkować rozpoczęciem procedury i wezwaniem przez Zamawiającego do prawidłowego wykonania umowy.

Odp.   Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

10.  § 6 ust. 1 pkt 1.1 lit. e umowy  jest bardzo ogólny i poddający się różnym interpretacjom („Wykonawca naruszy inne warunki wykonywania umowy”), a mimo tego pozwala odstąpić Zamawiającemu od umowy. Wnosimy o jego usunięcie.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

11.  W  umowie nie przewidziano uprawnienia Wykonawcy do jej wcześniejszego rozwiązania. Prosimy o zmianę w tek kwestii.

Odp.  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy IG.271.5.2019

Ogłoszenie nr 583182-N-2019 z dnia 2019-08-06 r.

Gmina Michałowo: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, kurierem, osobiście - Biuro Podawcze pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Michałowie
Adres:
16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2019/2020.
Numer referencyjny: IG.271.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowożeniu dzieci (w wieku szkolnym i przedszkolnym) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gminnego Przedszkola w Michałowie, taborem w ramach linii regularnych, przystosowanym do usług publicznego transportu zbiorowego, z wyznaczonych miejscowości na terenie gminy Michałowo, wraz z opieką w roku szkolnym 2019/2020, poprzez sukcesywną sprzedaż biletów miesięcznych, uprawniających do dojazdu do szkoły i przedszkola, z nieodpłatną możliwością wykorzystania pojazdów autobusowych zapewnionych przez Zamawiającego w ilości 4 szt. (wykaz pojazdów stanowi Załącznik nr 5 do SWIZ) spełniających wymagania techniczne oraz obowiązujących przepisach. W formularzu ofertowym wykonawca musi podać cenę za przewóz 1 ucznia na każdej trasie w skali 1 miesiąca (cenę biletu miesięcznego), czy wykorzysta autobusy Zamawiającego w przewozach oraz doświadczenie w wykonywaniu usług przewozów pasażerskich (w latach). Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca przed złożeniem oferty zapozna się ze stanem technicznym pojazdów Zamawiającego, które ma zamiar wykorzystywać do świadczenia niniejszej usługi. Wszelkie koszty związane z ewentualnym przywróceniem sprawności pojazdów Zamawiającego w celu realizacji usługi leżeć będą po stronie Wykonawcy. Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów z przystanków komunikacji zbiorowej w miejscowościach, w których mieszkają, do Szkoły Podstawowej w Michałowie i Gminnego Przedszkola w Michałowie oraz odwożenie ich trasą powrotną po zakończeniu zajęć w dni nauki szkolnej.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-06-26
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania oferty o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru tj. Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wydaną przez upoważniony organ. 2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 100 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie, Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo, z dopiskiem: „wadium na przetarg IG.271.5.2019 na: zakup biletów…” Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14 sierpnia 2019r. do godz. 10:00, Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

wykorzystanie autobusów Zamawiającego

30,00

doświadczenie

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, b) są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupywanych biletów ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) Wystąpią okoliczności uzasadniające konieczność dokonania zmian w rozkładzie jazdy, przy czym zmiana umowy w tym zakresie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę i akceptacji zmiany przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010) powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Ponadto Wykonawca wraz z zastrzeżeniem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-08-06

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-08-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-08-06