Zamówienie Nr IG.271.4.2016 z dnia 2016-07-27 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.4.2016 Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.4.2016 Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
Numer IG.271.4.2016
Data wydania 2016-07-27
Termin składania uwag do oferty 2016-09-05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.4.2016
Michałowo: Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 162629 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac w zadaniu Głęboka termomodernizacja kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michalowie. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) termomodernizację budynku poprzez ocieplenie elewacji, dachu oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 2) modernizację instalacji c.o. i c,w.u. 3) zastąpienie istniejącego systemu wentylacji grawitacyjnej centralą wentylacyjną nawiewną - wywiewną z wymiennikiem obrotowym oraz odzyskiem ciepła z powietrza wywiewnego, 4) budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20 kW, 5) wymianę istniejącego oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne oświetlenie typu LED, - pozostałe, wynikające z dokumentacji projektowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest : a) Projekcie budowlanym, b) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych do ww projektu. c) Przedmiarach robót; d) Ww dokumentacja w formie elektronicznej w postaci plików w formacie Adobe Acrobat (PDF) Dokumentacja ta jest załącznikiem do niniejszej specyfikacji - załącznik Nr 9 do SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego..
II.1.5)
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.11.00-9, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.26.21.00-2, 45.32.10.00-3, 45.41.00.00-4, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6, 45.31.10.00-0, 45.45.30.00-7, 45.33.10.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2018.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości: 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wadium wnoszonego w formie pieniężnej za wadium złożone w terminie zostanie uznane obciążenie wpłatą konta Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. W zależności od woli Wykonawcy, wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 2. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowywał będzie na wskazanym rachunku bankowym. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię wpłaty wadium. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 4. Jeżeli wadium będzie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty założonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej: - 2-ch robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku użyteczności publicznej lub budynku mieszkalnego, w skład której wchodziły następujące roboty: ocieplenie elewacji, ocieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej o wartości robót - każda co najmniej 700.000 PLN brutto, - 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy nie mniejszej niż 15 kW i wartości nie mniejszej niż 200.000 PLN brutto W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia roboty (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ), wykazu robót (załącznik Nr 5 do SIWZ) oraz przedstawi dowody określające, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dokonywanie oceny spełniania warunków odbędzie się według formuły: spełnia, nie spełnia warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę wymaganych dokumentów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) Wykonawca winien dysponować jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, który: - posiada uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej oraz jest członkiem w Izbie Inżynierów Budownictwa, - posiada co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy; b) Wykonawca winien dysponować dwiema osobami, które pełnić będą funkcję kierownika robót w branży: - sanitarnej, osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz jest członkiem w Izbie Inżynierów Budownictwa, - elektrycznej, osoba ta winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń i instalacji elektrycznych oraz jest członkiem w Izbie Inżynierów Budownictwa. Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi jedną osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą obydwa w/w uprawnienia lub dwie osoby posiadające łącznie w/w uprawnienia. Kierownik budowy/robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z 22 grudnia 2015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65). Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia (załącznik Nr 2 do SIWZ), wykazu osób oraz oświadczenia (załączniki Nr 6 i 7 do SIWZ).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za Wykonawcę znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna takiego, który: a) posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 000 000 PLN. b) Wykonawca posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 000 000 PLN W przypadku Wykonawców, którzy wykażą kwotę posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP z dnia wystawienia informacji potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 9 ust. 1 SIWZ, polegając na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, musi udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający żąda, aby z dokumentów wynikał: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - okres gwarancji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) możliwości powierzenia wykonania części robót podwykonawcy robót, których zakres nie został wskazany w ofercie przez Wykonawcę jako przeznaczony do wykonania przez podwykonawców; d) innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach zewnętrznych; b) uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w termo modernizowanym obiekcie, gdzie realizacja robót uwarunkowana jest przekazaniem frontu prac przez użytkownika, bądź realizacji prac przez więcej niż jednego wykonawcę na wspólnym placu budowy; c) uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; d) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających (w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się na zasadach określonych w § 8 ust. 10 umowy; 1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 3, która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego przez Zamawiającego zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego Zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, z przyczyn niezależnych od obu stron. 4. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi: -projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę, -przedmiar i niezbędne rysunki. 5. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5,3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, Umowa nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0007/15-00.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
roboty budowlane IG. IG.271.4.2016
Numer ogłoszenia: 177353 - 2016; data zamieszczenia: 09.08.2016




Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162629 - 2016 data 27.07.2016 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, fax. 85 7131777.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
•    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).
•    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).




Burmistrz Michałowa
/-/ Włodzimierz Konończuk

Do pobrania : Formularz SIWZ o przedłużeniu terminu


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 187597 - 2016; data zamieszczenia: 24.08.2016


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 162629 - 2016 data 27.07.2016 r.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, fax. 85 7131777.


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•    Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
•    W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)..
•    W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).


Z up. Burmistrza
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjnego - Geodezyjnego

Do pobrania:

Zmiana SIWZ - przedłużenie terminu,

Wyjaśnienie SIWZ nr 1

Projekt techniczny konstrukcji pod panele

Rysunek - konstrukcja pod panele

Wykaz stolarki


Michałowo, 31.08.2016 r.

IG.271.4.2016


Wszyscy, którzy pobrali SIWZ


Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Głęboką termomodernizację kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie.


W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia w postępowaniu na ,,Głęboką termomodernizację kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 162629- 2016 z dnia 27.07.2016r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zapytanie nr 1


1. W związku z ukazaniem się na stronie Zamawiającego wykazu stolarki okiennej i  drzwiowej prosimy o wyjaśnienie różnic obmiarowych pomiędzy zestawieniem  stolarki a przedmiarem. Według zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej, okien  jest 436,374 m2. W przedmiarze jest ich 504,370 m2. W przedmiarze przy kosztach montażu stolarki okiennej jest 1342,100 m. Według naszych obliczeń   powinno być 1181,28 m. Według tego samego zestawienia drzwi jest 16,389 m2,  natomiast w przedmiarze jest ich 32,430 m2. Stąd też wynika różnica w kolejnej  pozycji w przedmiarze "Koszt montażu stolarki drzwiowej" - w przedmiarze jest  32,430m2, według naszych obliczeń powinno być 16,389 m2.
Odp. W załączeniu nowy przedmiar robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. - link


2. W przedmiarze okna występują pozycja nr 6 o nazwie „Koszt dodatkowy: w" w ilości 92,93 m. Prosimy o informację jakie koszty należy uwzględnić w tej pozycji.
Odp. W załączeniu nowy przedmiar robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. - link


3. W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarami a dokumentacja projektową, prosimy zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiary robót są dokumentami nadrzędnymi. Prosimy o potwierdzenie, że elementy, które nie zostały ujęte w przedmiarze, nie należy uwzględniać w wycenie.
Odp. Kwestia została wyjaśniona we wzorze umowy w § 8 załączonym do SIWZ.


4. W opisie instalacji wentylacji w p. 3.4 występuje zapis o izolacji kanałów wentylacyjnych izolacją przeciwpożarową Conlit. Brak pozycji przedmiarowej uwzględniającej te roboty. Prosimy zamawiającego o uwzględnienie tych robót w przedmiarach robót.
Odp. W przypadku wystąpienia robót, które nie występują w przedmiarach robót, a xwystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, kwestie te są urególowane w § 8 załączonej do SIWZ projektu umowy.


5. W opisie instalacji wentylacji w p. 7.7 występuje zapis o obudowie niektórych kanałów wentylacyjnych obudową p.poż. Brak takiej obudowy przedmiarach robót. Prosimy zamawiającego o uwzględnienie tych robót wprzedmiarach robót.
Odp. W przypadku wystąpienia robót, które nie występują w przedmiarach robót, a wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, kwestie te są urególowane w § 8 załączonej do SIWZ projektu umowy.


6. Brak w przedmiarach robót rewizji na kanałach wentylacyjnych i cokołów dachowych na podstawy dachowe. Prosimy o uwzględnienie tych robót w przedmiarach robót.
Odp. W przypadku wystąpienia robót, które nie występują w przedmiarach robót, a wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, kwestie te są urególowane w § 8załączonej do SIWZ projektu umowy.


7. Prosimy o potwierdzenie, że czyszczenie i dezynfekcja istniejących kanałów wentylacyjnych jest poza zakresem.
Odp. Obowiązkiem wykonawcy jest wykonać i przygotować instlację wentylacji w taki sposób aby w momencie przyjęcia do odbioru robót była w pełni przygotowana do spełnienia założonej funkcji.

Zapytanie nr 2


1. Proszę o zmianę ilości stolarki w przedmiarze robót ponieważ jest inny niż wzestawieniu stolarki.
Odp. W załączeniu nowy przedmiar robót wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. - link


2. W przedmiarze robót segment B,C,D dział "Ocieplenie ścian piwnic i cokołów powtarzają się roboty dociepleniowe - począwszy od wykonania wykopów do wykonania docieplenia - proszę o sprostowanie w celu wykonania prawidłowej oferty.
Odp.Wyliczenia należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót.


Z up. Burmistrza
/-/ Elżbieta Rosińska
Kierownik Referatu
Inwestycyjnego - Geodezyjnego

                    

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-08-31

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-07-27