Zamówienie Nr IG.271.27.2020 z dnia 2020-12-30 - Ogłoszenie o zamówieniu: Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo.

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu: Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo.
Numer IG.271.27.2020
Data wydania 2020-12-30
Termin składania uwag do oferty 2021-02-02

Ogłoszenie o zamówieniu:

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo. IG.271.27.2020

 

Dostawy

Polska-Michałowo: Słoneczne moduły fotoelektryczne

2020/S 252-635493

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Michałowo
Krajowy numer identyfikacyjny: PL841
Adres pocztowy: ul. Białostocka 11
Miejscowość: Michałowo
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 16-050
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Kalinowski
E-mail: kalinowski@michalowo.eu
Tel.: +48 857131777
Faks: +48 857179041
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo.

Numer referencyjny: IG.271.27.2020

II.1.2)Główny kod CPV

09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są instalacje do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo, polegająca na dostawie i montażu 8 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 2 szt. pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach gminnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjno-przesyłowej w następujących miejscach: Urząd Miejski w Michałowie (panele o mocy 35 kWp), Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu (panele o mocy 15 kWp, pompa ciepła o mocy 40 kW), Świetlica Wiejska w Jałówce (panele o mocy 6 kWp), Świetlica Wiejska w Nowej Woli (panele o mocy 13 kWp), hydrofornia w Michałowie (panele o mocy 32,5 kWp), hydrofornia w Rybakach (panele o mocy 40 kWp), oczyszczalnia ścieków w Michałowie (panele o mocy 35 kWp), Świetlica w Juszkowym Grodzie (panele o mocy 5,4 kWp, pompa ciepła o mocy 12 kW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841 Białostocki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska, województwo podlaskie, powiat białostocki, Gmina Michałowo: Michałowo, Nowa Wola, Juszkowy Gród, Rybaki, Jałówka, Sokole,

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są instalacje do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo, polegająca na dostawie i montażu 8 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych oraz 2 szt. pomp ciepła zlokalizowanych na budynkach gminnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjno-przesyłowej w następujących miejscach: Urząd Miejski w Michałowie (panele o mocy 35 kWp), Centrum Produktu Lokalnego w Sokolu (panele o mocy 15 kWp, pompa ciepła o mocy 40 kW), Świetlica Wiejska w Jałówce (panele o mocy 6 kWp), Świetlica Wiejska w Nowej Woli (panele o mocy 13 kWp), hydrofornia w Michałowie (panele o mocy 32,5 kWp), hydrofornia w Rybakach (panele o mocy 40 kWp), oczyszczalnia ścieków w Michałowie (panele o mocy 35 kWp), Świetlica w Juszkowym Grodzie (panele o mocy 5,4 kWp, pompa ciepła o mocy 12 kW). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat cykli termicznych modułów / Waga: 15

Kryterium jakości - Nazwa: Certyfikat Damp heat – test modułów / Waga: 10

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/06/2021

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach: Regionalnego programu operacyjnego województwa podlaskiego na lata 2014–2020, oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii – nr projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0628/19 pt. „Montaż instalacji do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby gminy Michałowo”.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w wysokości 10 000 PLN zgodnie z SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W powyższym zakresie Zamawiający nie stanowi szczegółowych wymagań. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków formularza ogłoszenia podaje się informacje dotyczące dokumentów jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w odpowiedzi na wezwanie.

Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych nadzień złożenia, poniższych oświadczeń lub dokumentów:

 1. a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
 2. b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 3. c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
 4. d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym, tj.:

Co najmniej jedno zamówienie z zakresu dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych, o wartości minimum 100 000 PLN brutto.

Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.

 1. a) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
 2. b) jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, pełniącą jednocześnie rolę kierownika budowy – posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych bez ograniczeń lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane ww. specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia;
 3. c) jedną osobą posiadającą certyfikat instalatora odnawialnych źródeł energii wydany przez Urząd Dozoru Technicznego lub inny równoważny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do instalacji odnawialnych źródeł energii.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki umowy zostały ujęte w projekcie umowy stanowiącej załącznik do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 02/02/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 02/02/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo,

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Zamawiającego, znajdującej się na platformie ePUAP, za pomocą formularza „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty” dostępnego na ePUAP oraz na miniPortalu (na stronie Urzędu Zamówień Publicznych).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca do oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
 2. a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym europejskim dokumentem zamówienia” lub „JEDZ”. Zamawiający edytowalną wersję formularza JEDZ umieścił na swojej stronie internetowej. Wykonawca przy wypełnianiu JEDZ może skorzystać z instrukcji przygotowanej przez UZP i znajdującej się pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
 3. b) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w SIWZ, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz ocenę czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zobowiązanie podmiotu zgodne w treści z załącznikiem do SIWZ.
 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca ze złożonym oświadczeniem może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy (art. 179 – 198g ustawy), wnoszone w sposób i w terminach określonych w Pzp.
 2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanych na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
 6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 9. a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 10. b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskim ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
 11. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z treścią odwołania przed upływem tego terminu.
 12. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
 13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoważne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/12/2020

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-30

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-30