Zamówienie Nr IG.271.23.2020 z dnia 2020-12-03 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.
Numer IG.271.23.2020
Data wydania 2020-12-03
Termin składania uwag do oferty 2020-12-16

 

  IG.271.23.2020                                                                     Michałowo, dnia 14.12.2020r.

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.”

 

 

W związku z wyjaśnieniami, zmienia się termin składania ofert określony w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu w postępowaniu na ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.”  opublikowanego w BZP nr 761541-N-2020 z dnia 03.12.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843). 

Dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia polegającej na nowym terminie składania ofert na 16.12.2020r. godz. 12.00.

 

Jest w SIWZ:

 1. pkt 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

 „Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. Nr sprawy: IG.271.23.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.12.2020 o godz. 12.15"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Białostockiej 11 w Michałowie, pokój nr 1 (biuro podawcze) –  do dnia 14.12.2020  r., do godziny 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala ślubów, w dniu 14.12.2020r., o godzinie 1215.

 

Powinno być:

 1. pkt 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

 „Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. Nr sprawy: IG.271.23.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 16.12.2020 o godz. 12.15"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Białostockiej 11 w Michałowie, pokój nr 1 (biuro podawcze) –  do dnia 16.12.2020  r., do godziny 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala ślubów, w dniu 16.12.2020r., o godzinie 1215.

 

Pytanie 1.

Dotyczy Załącznika nr 1 – Istotne postanowienia umowne

Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, zmianie Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx ,zatwierdzonej przez Prezesa URE, zwracamy się z prośbą o dodanie następującego zapisu: "Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy."

Ponadto Wykonawca informuje, że w ramach umów kompleksowych, zawieranych z odbiorcami w zakresie grupy taryfowej Gxx, stosuje ceny rynkowe za sprzedaż energii elektrycznej, w przypadku wybrania takiej oferty przez odbiorcę, po uprzednim poinformowaniu odbiorcy o wysokości cen energii elektrycznej określonych w obowiązującej taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, która dostępna jest m.in. na stronie internetowej Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe Wykonawca wskazuje, że wysokość cen energii elektrycznej w grupie taryfowej Gxx określa ww. taryfa.

 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w umowie: § 5. pkt. 12

,,Ceny i stawki opłat, określone przez Wykonawcę, ulegną zmianie w przypadku zmiany Taryfy Sprzedawcy dla grupy taryfowej Gxx, zatwierdzanej przez Prezesa URE. Ceny i stawki opłat ulegną automatycznej zmianie, od dnia ich wejścia w życie, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.”

 

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji ogłoszenia w BZP (w załączeniu).

 

 

 

 

 

 

 


 

  IG.271.23.2020                                                                     Michałowo, dnia 10.12.2020r.

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.”

 

 

W związku z wyjaśnieniami, zmienia się termin składania ofert określony w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu w postępowaniu na ,,Dostawę energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.”  opublikowanego w BZP nr 761541-N-2020 z dnia 03.12.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843). 

Dokonuje zmiany SIWZ i ogłoszenia polegającej na nowym terminie składania ofert na 14.12.2020r. godz. 12.00.

 

Jest w SIWZ:

X. pkt 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

 „Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. Nr sprawy: IG.271.23.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 11.12.2020 o godz. 10.15"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Białostockiej 11 w Michałowie, pokój nr 1 (biuro podawcze) –  do dnia 11.12.2020  r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala ślubów, w dniu 11.12.2020r., o godzinie 1015.

 

Powinno być:

X. pkt 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Gmina Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo

 „Oferta w postępowaniu na dostawę energii elektrycznej. Nr sprawy: IG.271.23.2020”

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 14.12.2020 o godz. 12.15"

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Białostockiej 11 w Michałowie, pokój nr 1 (biuro podawcze) –  do dnia 14.12.2020  r., do godziny 1200 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.
 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Sala ślubów, w dniu 14.12.2020r., o godzinie 1215.

 

Pytanie 1.

W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii i wynikającymi z tej sytuacji ograniczeniami technicznymi w zakresie stosowania przez wykonawców komunikacji z zamawiającymi w formie tradycyjnej, Wykonawca zwraca się z prośbą o dokonanie modyfikacji treści SIWZ polegającej na wprowadzeniu do niniejszego postępowania obok komunikacji w formie tradycyjnej, możliwości stosowania komunikacji elektronicznej z wykonawcami, w tym umożliwieniu wykonawcom złożenia oferty, oświadczeń, a także dokumentów w wersji elektronicznej. Wykonawca wyjaśnia, iż zgodnie z komunikatem z dnia 20.03.2020 r. dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego), UZP w obecnej sytuacji stanu epidemii, rekomenduje aby w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego poniżej progów unijnych komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. UZP wskazał, iż zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy PZP, w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przed upływem terminu składania ofert, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu.

Odp. Zamawiający nie przewidział możliwości przesłania ofert drogą elektroniczną. Mając na uwadze krótki termin postanowił o przedłużeniu terminu składania ofert.

 

Pytanie 2.

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ

Wykonawca zwraca sią z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD? Jednocześnie wskazujemy, że zmiana parametrów dystrybucyjnych może wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat, zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa URE Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego OSD. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o wprowadzenie zapisu następującej treści: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

Odp. Podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne – w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami kompleksowymi.

W § 5 pkt, 11 załącznika nr 4 (wzór umowy) Jest zapis: „W przypadku, gdy zmiana parametrów dystrybucyjnych wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia dodatkowych opłat, zgodnie z taryfą OSD, Zamawiający zobowiązany będzie do ich uiszczenia.”

 

Pytanie 3.

Dotyczy Załącznika nr 6 do SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

1)     Czy Zamawiający posiada aktualnie wszystkie umowy kompleksowe czy również rozdzielone na umowę sprzedaży energii elektrycznej i umowę na świadczenie usług dystrybucji?

W przypadku umów rozdzielonych:

1)     Czy obowiązujące umowy sprzedażowe są terminowe czy wymagają wypowiedzenia?

2)     Czy umowy dystrybucyjne zostały skutecznie wypowiedziane na dzień 31.12.2020r.?

3)     Czy Zamawiający dostarczy niezwłocznie dokument „Potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucyjnych” dla każdego PPE powracającego na umowę kompleksową.?

 

Odp. Zamawiający posiada aktualnie wszystkie umowy kompleksowe.

 

Pytanie 4.

Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy drogą korespondencyjną?

Odp. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy drogą korespondencyjną.

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Jednocześnie dokonuje się modyfikacji ogłoszenia w BZP (w załączeniu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy IG.271.23.2020

Ogłoszenie nr 761541-N-2020 z dnia 03.12.2020 r.

Gmina Michałowo: Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.
<![if !supportLineBreakNewLine]>
<![endif]>

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.
Adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego - 2021r.
Numer referencyjny: IG.271.23.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej rozumiana jako sprzedaż energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875, 1086, 1378, 1565 ze zm.), zwanej dalej sprzedażą energii elektrycznej, w planowanej ilości około 1398 MWh dla 124 punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy Michałowo oraz podległych jednostek na potrzeby zasilania obiektów i budynków oraz oświetlenia ulicznego zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
II.5) Główny kod CPV: 09300000-2
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia: 01.12.2021   lub zakończenia: 31.12.2021
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE. Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Tak

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.1.a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7)Jeżeli wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ: a)lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.1.Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się̨ dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć́, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.1. SIWZ mają zastosowanie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Aktualna koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energii elektrycznej wydaną przez Prezesa URE
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1.wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, co spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 2.wprowadzenia urzędowej zmiany stawki podatku akcyzowego, co spowoduje zmianę cen jednostkowych energii elektrycznej netto oraz wynagrodzenia brutto Wykonawcy, 3.Zamawiający ma prawo do rezygnacji z punktów poboru energii elektrycznej wymienionych w Załączniku nr 1 do umowy w przypadku przeniesienia posiadania obiektu na rzecz innego podmiotu lub zamknięcia albo likwidacji obiektu do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4.Zamawiający ma prawo do zwiększenia liczby punktów poboru energii elektrycznej, o których mowa w Załączniku nr 1 do umowy poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Rozliczenie dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej będzie się odbywać zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 5.Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wartości umowy w związku z zwiększeniem szacowanego zużycia energii elektrycznej do 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 6.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b)zmiana nazwy firmy i danych teleadresowych, 7.Zmiana danych określonych w pkt. 6 powoduje obowiązek niezwłocznego powiadomienia drugiej ze stron umowy w formie pisemnej. 8.Wszelkie inne zmiany umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 9.Wszelkie sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej Umowy, Strony będą rozstrzygały polubownie. 10.Strony ustalają, że w razie powstania sporu nierozstrzygniętego polubownie, do jego rozpatrzenia właściwy będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 11.Strony dopuszczają możliwość dokonania cesji praw i obowiązków z niniejszej Umowy na inny podmiot w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu, do którego dostarczana jest energia elektryczna na podstawie niniejszej Umowy. W takim przypadku cesja nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 12.Umowa może być rozwiązana przez jedną ze Stron w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy druga ze Stron pomimo pisemnego wezwania rażąco i uporczywie narusza warunki Umowy. 13.Rozwiązanie Umowy nie zwalnia Stron z obowiązku uregulowania wobec drugiej Strony wszelkich zobowiązań z niej wynikających.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11.12.2020, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

 

Marek Nazarko

/-/ Burmistrz Michałowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-12-03

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-03