Zamówienie Nr IG.271.22.2020 z dnia 2020-11-19 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 - 2022.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU : Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 - 2022.
Numer IG.271.22.2020
Data wydania 2020-11-19
Termin składania uwag do oferty 2020-11-30

  IG.271.22.2020                                                                                                       Michałowo, dnia 25.11.2020r.

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 – 2022”

 

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 – 2022”, opublikowanego w BZP nr 612377-N-2020 z dnia 19.11.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 1

 

 1. W ramach realizacji umowy Zmawiający dopuszcza możliwość wykorzystania sprzętu przez Wykonawcę za odrębną odpłatnością po uzgodnieniu z kierownikami jednostki. Proszę o informację jaki sprzęt (ilość, model, producent, przeznaczanie) ma na myśli Zamawiający oraz w jakiej wartości w skali ryczałtu miesięcznego brutto zostanie udostępniony?

Odp. Do dyspozycji w szkole maszyna sprzątająca po uzgodnieniu z Panią Dyrektor.

 1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy partnerskiego postanowienia umożliwiającego obu stronom rozwiązanie umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem, bez konsekwencji prawnych z tego tytułu szczególnie iż czas trwania umowy wynosi 24 miesiące i nie zawiera zapisów waloryzacyjnych.

Odp. Zamawiający w projekcie umowy wprowadza zapis w par. 9 umowy dodaje się punkt. 2: ,,Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca”.

 1. Mając na uwadze § 7 wzoru umowy – serdecznie proszę o obniżenie o 50% wysokości danych kar, które wg zapisów nakładane są jednostronnie przez Zamawiającego. Pragnę zaznaczyć, iż kary umowne winny być naliczane na podstawie obustronnie podpisanego przez komisję z udziałem przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu stwierdzającego przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz obejmującego wnioski pokontrolne.

Odp. Nie wyrażamy zgody.

 

 1. Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający udostępni nieodpłatnie pomieszczenia gospodarcze pracownikom Wykonawcy do przechowywania drobnego sprzętu, ujęcie ciepłej i zimnej wody, energię elektryczną w celu sprawnego wykonania usługi? Jeśli odpłatnie czy Zamawiający przewiduje podpisanie odrębnej umowy najmu? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wzoru oraz kosztu miesięcznego brutto.

Odp.  Zmawiający nieodpłatnie udostępni pomieszczenia gospodarcze pracownikom Wykonawcy do przechowywania drobnego sprzętu, ujęcie ciepłej i zimnej wody, energię elektryczną w celu sprawnego wykonania usługi.

 

 1. Czy mycie okien od wewnątrz i/ lub zewnątrz wymaga mycia na wysokości z użyciem technik alpinistycznych lub podnośnika? Jeśli tak, proszę o wskazanie adresów budynków oraz powierzchni m².

Odp.  Nie wymaga.

 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inną formę zatrudnienia np. umowa zlecenie na okres nagłej nieobecności pracownika w przypadku zastępstw chorobowych i urlopowych, szczególnie w trudnym okresie panującej epidemii?

Odp. Tak.

 

 1. Proszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego waloryzacji wynagrodzenia. Realizacja umowy planowana jest w okresie roku 2021 i 2022 – dla, którego na dzień składania ofert nie jest znana wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą pozycję w cenie usługi.

Pragnę zaznaczyć, że proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków, a tym samym wpisuje się w podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalane są przez podmiot trzeci w stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców, oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej w kolejnych latach trwania umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tak, aby zabezpieczyć swój interes.
W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego wydatkowania środków publicznych.

Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, Zamawiający otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.

 

Mając na uwadze powyższe serdecznie proszę o dodanie do wzoru umowy zapisów:

 [Waloryzacja wynagrodzenia]

 1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów:
 2. stawki podatku od towarów i usług,
 3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
 5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych , o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 o pracowniczych planach kapitałowych
  Jeżeli zmiany te będą mieć wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

 

 1. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1.
 2. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,
  a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych, wynikających z tych zmian
 4. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
 5. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).

Odp. Informujemy, że w § 4 punt. 4 zawarta została zmiana umowy związana z podatkiem VAT. Jednocześnie dodajemy punkt 5.: ,,W przypadku wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracę,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Zamawiający nie przewiduje zmian warunków umowy.”

 

 1. Jaka jest powierzchnia wewnętrzna w podziale na obiekty przedmiotowego zamówienia w układzie:

 

Charakterystyka przedmiotu

 

Nr części

Obiekt

Powierzchnia w m²

Częstotliwość

1

Budynek Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

Wewnętrzna budynku do sprzątania

 

Np.  5 dni roboczych w tygodniu

 

Odp. Informacja była udzielona w dniu 24.11.2020r., która jest dostępna na stronie internetowej.

 1. Proszę o doprecyzowanie w jakich godzinach (przedziale czasowym) należy wykonywać czynności sprzątania w podziale na obiekty przedmiotu zamówienia?

Odp. Poszczególne godziny sprzątania zostaną uzgodnione z zarządcami obiektów.

 

 1. Jaka jest powierzchnia do prania wykładzin oraz ilość w szt. krzeseł i foteli tapicerowanych w podziale na obiekty, których dotyczy?

Odp. Zamawiający nie dysponujemy takimi danymi, proszę o weryfikację w terenie.

 

 1. Jaka jest powierzchnia jednostronna okien w m² do mycia metodą tradycyjna w podziale na obiekty objęte zamówieniem?

Odp. Zamawiający nie dysponujemy takimi danymi, proszę o weryfikację w terenie.

 

 1. Dla ilu użytkowników (pracowników Zamawiającego, interesantów, uczniów) należy zapewnić materiały higieniczne typu papier toaletowy, mydło itd. w podziale na obiekty?

Odp. Materiały higieniczne wykonawca zapewnia  w miarę potrzeb dla poszczególnych obiektów.

 1. Jaka jest powierzchnia hal sportowych w podziale na obiekty dydaktyczne i czym jest pokryta podłoga? Czy obecnie mycie podłogi odbywa się ręcznie czy maszynowo?

Odp. Informacja była udzielona w dniu 24.11.2020r., która jest dostępna na stronie internetowej.

 1. Czy czynności „codzienne”  w podziale na poszczególne obiekty należy rozumieć 1 x dziennie przez 5 dni roboczych w tygodniu? Jeśli inne dla różnych budynków – proszę wskazać jakie to są częstotliwości w podziale na obiekty?

Odp. Czynność codzienna oznacza co najmniej jeden raz dziennie. Poszczególne czynności powinny być wykonywane z taka częstotliwością, aby pomieszczenia były utrzymane w nienagannym porządku i czystości.

 1. Jaka jest powierzchnia placu targowicy w Michałowie oraz terenu wokół zalewu w Michałowie?

Odp. Około 4900m2.

 1. Jaka jest powierzchnia w okresie od czerwca do września codzienne sprzątanie terenu plaży oraz terenu wokół zbiornika wodnego w Michałowie?

Odp. Około 23580 m2.

 1. Jaka jest powierzchnia koszenia trawy Budynku Gminnej Biblioteki w Michałowie ul. Białostocka 30A?

Odp. Około 2066 m2.

 

 1. Proszę o informację jakie dozowniki na mydło w płynie–wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odp. Dozowniki na mydło dolewane.

 

 1. Proszę o informację jakie dozowniki na papier toaletowy – na małe czy duże rolki – ma Zamawiający? Jakiego standardu Zamawiający oczekuje, np. 2-warstwowy bielony?

Odp. Duże i małe rolki, papier zwykły szary.

 

 1. Proszę o informację jakie dozowniki na ręczniki papierowe – składane w zzz czy na ręczniki w roli – ma Zamawiający? Jakiego standardu Zamawiający oczekuje, np. 1-warstwowy bielony?

Odp.  Dozownik składany, papier zwykły szary.

 

 1. Proszę o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie preparatu do dezynfekcji rąk? Jeżeli tak:
 2. proszę o doprecyzowanie czy i  jakie dozowniki na środki do dezynfekcji rąk posiada Zamawiający? Prosimy o wskazanie producenta tych dozowników.
 3. proszę o wskazanie jakie ilości preparatu do dezynfekcji rąk są wymagane w skali miesiąca?

Odp. a) butelki z spryskiwaczem, b) zamawiający zapewnia preparat do dezynfekcji rąk.

 1. Prosimy o informację czy w przypadku nadal obowiązującego stanu pandemii do obowiązków Wykonawcy będzie należało zapewnienie dodatkowej dezynfekcji powierzchni dotykowych? Jeżeli tak, z jaką częstotliwością będzie wymagane wykonanie tych czynności?

Odp. Tak, codzienna dezynfekcja powierzchni.

 

Pytanie 2

 

 

 1. Zamawiający wymaga, aby środki higieny, środki stosowane przy usłudze posiadały atesty PZH. Informujemy, iż z dniem 01.01.2003r. ustała prawnie obowiązująca konieczność uzyskiwania atestów PZH, w związku z tym prosimy o zrezygnowanie z tego wymogu. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1226), znosząca rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 22.03.1928, które było podstawą prawną procedury rejestracji przedmiotów użytku w PZH. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że na dzień dzisiejszy dokumentami  dopuszczającymi, w zależności od rodzaju środka, są:
  1. dla środków myjących, czyszczących, konserwujących posiadających w swym składzie substancje niebezpieczne- karty charakterystyki,
  2. dla preparatów dezynfekcyjnych będących wyrobami medycznymi -deklaracje zgodności i certyfikat CE,
  3. dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami biobójczymi – pozwolenie obrót produktami biobójczymi
  4. dla preparatów dezynfekcyjnych będących produktami leczniczymi - pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego
  5. dla kosmetyków – zgłoszenie do CPNP (internetowy Portal Zgłaszania Produktów Kosmetycznych)
  6. dla materiałów higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, worki na śmieci itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami,  nie są wymagane dodatkowe atesty, produkty te posiadają ulotki/karty informacyjne

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuszcza wymienione dokumenty w miejsca atestów  PZH?

Odp. Zamawiający dopuszcza w/w dokumenty.

 1. Prosimy o informację czy u Zamawiającego występują dozowniki na mydło w pianie? Jeżeli tak, to jakie dozowniki – na wkłady jednorazowe czy na mydło dolewane posiada Zamawiający? W przypadku wkładów jednorazowych prosimy o wskazanie producenta dozowników.

Odp. Dozowniki na mydło dolewane.

 1. Prosimy o informację czy i jakich odświeżaczy powietrza ( w sprayu, elektrycznych, w żelu) oczekuje Zamawiający?

Odp. Nie wymagamy odświeżaczy powietrza.

Pytanie 3

 

 1. Proszę o podanie we wszystkich lokalizacjach poszczególnych metraży w rozbiciu na:

- POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE - socjale, sanitariaty, ciągi komunikacyjne (schody, korytarze), sale lekcyjne, hale/sale sportowe, szatnie itd. Po części mamy to podane w obiekcie nr. 3 tj. Zespół Szkół w Michałowie, ale czy poza salą gimnastyczną i szatniami na parterze nie ma już żadnych pomieszczeń? Co z drugim piętrem?

TERENY ZEWNĘTRZNE - zielone, twarde (chodniki, parkingi itd.) Powierzchnie terenów zielonych przy zalewie.

Odp. Drugie piętro w Zespole Szkól w Michałowie nie wchodzi do przedmiotu zamówienia. Powierzchnia terenów zielonych przy zalewie około: 23580 m2, powierzchnia targowicy około 4900m2.

 

 1. Proszę o podanie metraży okien na poszczególnych obiektach oraz informacje, czy wszystkie okna można umyć metodą tradycyjną, czy są okna trudnodostępne i jest potrzeba mycia alpinistycznego?

Odp. Zamawiający nie dysponujemy takimi danymi, proszę o weryfikację w terenie. Okna nie wymagają mycia alpinistycznego.

 

 1. Proszę o podanie metraży wykładzin do prania na poszczególnych obiektach.

Odp.  Zamawiający nie dysponujemy takimi danymi, proszę o weryfikację w terenie.

 

 1. Proszę o podanie jakości, rodzaju i ilości asortymentu artykułów higienicznych używanych na poszczególnych obiektach.

Odp.  Informacji udzielono we wcześniejszych odpowiedziach.

 

 1. Proszę o informacje jakim sprzętem dysponuje Zamawiający na poszczególnych obiektach oraz na jakich zasadach i warunkach będzie możliwa dzierżawa tego sprzętu.

Odp. Do dyspozycji w szkole maszyna sprzątająca po uzgodnieniu z Panią Dyrektor.

 1. Proszę o informację odnośnie tematu zimy na obiektach, zakup soli/piasku, wywóz skoszonej trawy z obiektu.

Odp. Wykonawca we własnym zakresie zapewnia zakup soli/piasku oraz wywóz skoszonej trawy z obiektu.

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Stalbowska

Sekretarz Gminy

     


Michałowo, dnia 24.11.2020r.

  IG.271.22.2020                                                                     

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 – 2022”

 

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Usługę kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 – 2022”, opublikowanego w BZP nr 612377-N-2020 z dnia 19.11.2020r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843), wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 1

 1. Urząd Miejski

- jaki metraż?

- ile pomieszczeń, w tym toalet?

- czy dotąd była jedna osoba sprzątająca?

- sprzątanie codzienne, bez soboty i niedzieli?

- usuwanie śniegu - tylko schody, czy cały plac przed Urzędem

- jak często pranie wykładzin (nie sprecyzowane w zakresie usług)

 1. Budynek Szkoły Podstawowej

- ile dotychczas osób sprzątało?

- sprzątanie bez soboty i niedzieli?

 1. Budynek Zespołu Szkół 

- ile dotychczas było osób sprzątających?

- jak często mycie okien - w zakresie usług nie jest sprecyzowane?

- sprzątanie bez soboty i niedzieli?

 1. Biblioteka

- jaka łączna powierzchnia? ile osób sprzątających?

- sprzątanie codzienne, czy oprócz niedzieli biblioteka pracuje codziennie?

 1. Targowica

- ile osób sprzątających?

- okresy: od pierwszego dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca - chodzi o podane miesiące

- co z placem - też zamiatanie? amfiteatr? parkingi?

 1. Przystanek autobusowy

- jaka powierzchnia? 

- gdzie się znajduje? - nie mogłem go zlokalizować, pytałem dwóch mieszkańców i wskazano mi jedynie przystanek jako miejsce zatrzymywania się autobusów, bez budynku i infrastruktury

 1. Czy artykuły higieniczne i środki czystości też w szkołach / targowicy i przystanek autobusowy?
 2. Jaki sprzęt byłby do dyspozycji? Kosiarka? Odśnieżarka? Jaka odpłatność?

 

 

 

Odp.

 1. Urząd Miejski -  690m2, 25 pomieszczeń, dwie osoby sprzątające, sprzątanie codzienne oprócz sobót i niedziel, usuwanie śniegu na schodach bez placu parkingowego, pranie wykładzin co najmniej  jeden raz w roku.
 2. Budynek Szkoły Podstawowej - 5437 m2,  cztery osoby sprzątające, sprzątnie bez sobót i niedziel ewentualnie w razie potrzeb.
 3. Budynek Zespołu Szkół - 1005m2,  dwie osoby sprzątające, dwa razy do roku mycie okien, sprzątnie bez sobót i niedziel ewentualnie w razie potrzeb.
 4. Biblioteka - 249 m2,  dwie osoby sprzątające, sprzątnie bez niedziel i poniedziałku ewentualnie w razie potrzeb.
 5. Targowica – jedna osoba sprzątająca, zamiatanie amfiteatru i parkingu

W okresie od 01 kwietnia do 30 listopada codzienne utrzymanie stanu sanitarnego budynku sanitariatów, który znajdują się na terenie targowicy.

W okresie od 01 czerwca do 01 września codzienne sprzątanie terenu plaży oraz terenu wokół zbiornika wodnego w Michałowie.

 1. Terenu poczekalni i pomieszczeń socjalnych przystanku autobusowego przy ul. Plac 11 Listopada 16 w Michałowie działka nr 187, budynek o powierzchni 42 m2,
 2. Artykuły higieniczne i środki czystości również w szkołach, targowicy i przystanku autobusowym.
 3. Do dyspozycji w szkole maszyna sprzątająca po uzgodnieniu z Panią Dyrektor.

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Stalbowska

Sekretarz Gminy

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi IG.271.22.2020

Ogłoszenie nr 612377-N-2020 z dnia 2020-11-19r.

Gmina Michałowo: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 - 2022.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego
Adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w obiektach gminnych na lata 2021 - 2022.
Numer referencyjny: IG.271.22.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na kompleksowym sprzątaniu i utrzymaniu czystości w obiektach gminnych na terenie miasta Michałowo: budynek Urzędu Miejskiego, budynek Szkoły Podstawowej, budynek Zespołu Szkół, budynek Gminnej Biblioteki, placu targowicy, przystanku autobusowego w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r. zgodnie zakresem określonym w załączniku nr 4 do SIWZ. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewniać niezbędne artykuły higieniczne oraz środki czystości. Zmawiający dopuszcza możliwość wykorzystania sprzętu przez Wykonawcę za odrębną odpłatnością po uzgodnieniu z kierownikami jednostki. Poszczególne godziny sprzątania zostaną ustalone indywidualnie. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji usługi oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.
II.5) Główny kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach:
lub data rozpoczęcia: 2021-01-01   lub zakończenia: 2022-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

6.1.a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7)Jeżeli wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ: a)lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę̨ lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.1.Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.1. SIWZ lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.2.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się̨ dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć́, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 7.1. SIWZ mają zastosowanie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

termin płatności faktury

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z projektem umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-30, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-11-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-11-19