Zamówienie Nr IG.271.2.2021 z dnia 2021-06-10 - Roboty budowlane Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021.

Tytuł Roboty budowlane Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021.
Numer IG.271.2.2021
Data wydania 2021-06-10
Termin składania uwag do oferty 2021-06-28

 

Ogłoszenie o zamówieniu IG.271.2.2021
Roboty budowlane
Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Michałowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białostocka 11

1.5.2.) Miejscowość: Michałowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-050

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131777

1.5.8.) Numer faksu: 857179041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo w roku 2021.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93118c05-c9bb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00078263/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-10 10:10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kalinowski@michalowo.eu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Michałowa – siedziba: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11; 16-050 Michałowo (zwany dalej: Urzędem);- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie jest Pan Paweł Nesterowicz, kontakt:e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Naprawa dróg gminnych na terenie Gminy Michałowo, IG.271.2.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Naprawa dróg gminnych w technologii utwardzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: (C) cena – 60% (D) czas realizacji – 40% 1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie sumę składową jednostkowych napraw określonych w zał. Nr 1 do oferty. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę jednostkową z VAT wpisaną przez Wykonawcę. Szczegółowy sposób wyliczenia liczby punktów w ramach kryterium ceny został określony w SWZ.2) Przez kryterium (D) do oceny Zamawiający przyjmuje termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia określony (w dniach od dnia podpisania protokołu przekazania -przyjęcia), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynoszący 30 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 40 pkt- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynoszący 50 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 20 pkt- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęci 70 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 0 pkt Zgodnie z warunkami SWZ termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynosi maksymalnie 70 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia zakresu robót. Oferta w kryterium termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa dróg gminnych poprzez żwirowanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: (C) cena – 60% (D) czas realizacji – 40% 1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie sumę składową jednostkowych napraw określonych w zał. Nr 1 do oferty. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę jednostkową z VAT wpisaną przez Wykonawcę. Szczegółowy sposób wyliczenia liczby punktów w ramach kryterium ceny został określony w SWZ.2) Przez kryterium (D) do oceny Zamawiający przyjmuje termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia określony (w dniach od dnia podpisania protokołu przekazania -przyjęcia), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynoszący 30 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 40 pkt- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynoszący 50 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 20 pkt- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęci 70 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 0 pkt Zgodnie z warunkami SWZ termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynosi maksymalnie 70 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia zakresu robót. Oferta w kryterium termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Poprawa dróg gminnych poprzez frezowanie poboczy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej (ON) Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: (C) cena – 60% (D) czas realizacji – 40% 1) Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie sumę składową jednostkowych napraw określonych w zał. Nr 1 do oferty. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę jednostkową z VAT wpisaną przez Wykonawcę. Szczegółowy sposób wyliczenia liczby punktów w ramach kryterium ceny został określony w SWZ.2) Przez kryterium (D) do oceny Zamawiający przyjmuje termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia określony (w dniach od dnia podpisania protokołu przekazania -przyjęcia), wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Zamawiający przy obliczeniu punktów w tym kryterium zastosuje następujące wyliczenie:- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynoszący 30 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 40 pkt- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynoszący 50 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 20 pkt- za termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęci 70 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia - 0 pkt Zgodnie z warunkami SWZ termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia wynosi maksymalnie 70 dni od dnia podpisania protokołu przekazania - przyjęcia zakresu robót. Oferta w
kryterium termin wykonania zakresu robót z protokołu przekazania – przyjęcia może otrzymać maksymalnie 40 punktów. Oferta najkorzystniejsza (ON) = (C) + (D)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie polegające na wykonaniu remontu cząstkowego nawierzchni, budowy, przebudowy drogi o wartości nie mniejszej niż 100.000zł brutto, zaś dla części trzeciej nie mniej niż 20.000zł, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca składa: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień umowy określone zostały w SWZ - wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 23:55

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta złożona przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy powinna zawierać: Formularz ofertowy, załącznik cenowy, pełnomocnictwo do złożenia oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą o ile upoważnienia nie wynikają z innych dokumentów składanych w postępowaniu, zobowiązania wymagane postanowieniami SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymagane postanowieniami SWZ.

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2021-06-10

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2021-06-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2021-06-10