Zamówienie Nr IG.271.16.2020 z dnia 2020-08-27 - Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.

Tytuł Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.
Numer IG.271.16.2020
Data wydania 2020-08-27
Termin składania uwag do oferty 2020-09-14

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 


 

 

IG.271.16.2020                                                                            Michałowo, dnia 12.10.2020r.

 

 

 

„Do publicznej wiadomości”

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie”.

 

 

 

Gmina Michałowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.),  w związku z zapytaniami do postępowania, zmawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie terminu składania ofert na 28.10.2020r.:

 

Modyfikacja SIWZ:

 

W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3 obecnie jest:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
  • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie - Nr IG.271.16.2020– nie otwierać przed dniem 14.10.2020 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 14.10.2020r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 7“

Po zmianie jest:

W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
 • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie - Nr IG.271.16.2020– nie otwierać przed dniem 28.10.2020 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 28.10.2020r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2020 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 7“

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Zamawiający dokonuje również odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


IG.271.16.2020                                                                            Michałowo, dnia 01.10.2020r.

 

 

 

„Do publicznej wiadomości”

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie”.

 

 

 

Gmina Michałowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.),  w związku z zapytaniami do postępowania, zmawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie terminu składania ofert na 14.10.2020r. oraz zmianie terminu wykonania zamówienia na dzień 20.11.2020r.:

 

Modyfikacja SIWZ:

 

W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3 obecnie jest:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
  • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie - Nr IG.271.16.2020– nie otwierać przed dniem 05.10.2020 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 10.2020r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 7“

W rozdziale 4 SIWZ jest:

Termin realizacji zamówienia do 30 października 2020r.

 

Po zmianie jest:

W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
 • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie - Nr IG.271.16.2020– nie otwierać przed dniem 14.10.2020 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 10.2020r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2020 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 7“

 

W rozdziale 4 SIWZ :

Termin realizacji zamówienia do 20 listopada 2020r.

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Zamawiający dokonuje również odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

DO POBRANIA:


IG.271.16.2020                                                                            Michałowo, dnia 17.09.2020r.

 

 

 

„Do publicznej wiadomości”

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie”.

 

 

 

Gmina Michałowo działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm.),  w związku z zapytaniami do postępowania, zmawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ, polegającej na zmianie terminu składania ofert na 05.10.2020r.

 

Modyfikacja SIWZ:

 

W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3 obecnie jest:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
  • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie - Nr IG.271.16.2020– nie otwierać przed dniem 22.09.2020 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 09.2020r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2020 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 7“

Po zmianie jest:

W rozdziale 11 SIWZ pn. „MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT”, w ust. 1-3 obecnie jest:

 1. „Ofertę umieszczoną w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie należy:
  • złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, biurze podawczym pokój nr 1, codziennie w dni pracy Urzędu, w godz. 7:15 – 15:15.

lub

 • przesłać pocztą na ww. adres i oznaczyć
  • Nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy,
  • Nazwą i adresem Zamawiającego,
  • Oferta na: „Modernizację oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie - Nr IG.271.16.2020– nie otwierać przed dniem 05.10.2020 roku, przed godz. 10:15”.
 1. Termin składanie ofert upływa dnia 10.2020r. o godz. 10:00.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.10.2020 o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11 – sala narad pokój nr 7“

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej : http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Zamawiający dokonuje również odpowiedniej zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540171047-N-2020 z dnia 09-09-2020 r.

Michałowo OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 578465-N-2020, Data: 27/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert data 2020-09-14 godzina 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert data 2020-09-22 godzina 10.00

 

ZMIANA SIWZ DO POBRANIA


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane IG.271.16.2020

Ogłoszenie nr 578465-N-2020 z dnia 2020-08-27r.

Gmina Michałowo:  Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategia niskoemisyjna z wyłączeniem BOF - nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0032/18

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: pisemnie, pocztą, kurierem, osobiście
Adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, biuro podawcze pokój nr 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.
Numer referencyjny: IG.271.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie, polegająca na dostawie i wymianie lamp oraz modernizacji systemu sterowania, do wykonania zgodnie z dokumentacją techniczną oraz zaleceniami PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w istotnych postanowieniach umowy, dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do SIWZ. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji – zał. Nr 7 do SIWZ, SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji i rękojmi.
II.5) Główny kod CPV: 31500000-1
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga szczegółowych warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – b1. doświadczenie zawodowe b.1.1. wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem przedmiotowym, tj.: - co najmniej jedno zamówienia z zakresu modernizacji oświetlenia ulicznego, o wartości minimum 100 000 zł brutto Uwaga: Powyższy warunek (zarówno w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i w przypadku pozostałych wykonawców) musi zostać spełniony w całości przez co najmniej jeden podmiot (jeden lub każdy z podmiotów musi indywidualnie posiadać wymagane doświadczenie). W przypadku gdy dane zadanie rozliczane było w walucie obcej, należy wskazać jej równowartość w PLN wg kursu NBP z dnia zawarcia umowy, na podstawie której zadanie było realizowane. b2. kadra techniczna - Wykonawca na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia tj. a) Kierownik robót w specjalności elektroenergetycznej – pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. Minimalne wymagania: - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że co najmniej jeden z nich lub albo wszyscy łącznie spełniają w/w warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2: 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Z treści powyższego zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków działu w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- oświadczenie, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp (wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23, ust. 5 pkt 1 i 4 i spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1), wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp – oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ); w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) - Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 5, do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać: a)Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego odpowiednio załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym, b)Karty katalogowe lamp oświetleniowych przewidzianych do zamontowania) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do SIWZ (na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp), wraz ze zobowiązaniem podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia. - Wykonawca, który wskazał podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o podwykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia; - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie własne, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, oraz - zobowiązanie podmiotu oddającego wykonawcy do dyspozycji swoje zasoby na potrzeby realizacji zamówienia. Ww. dokument musi określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dokumenty, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, d, e) żądane będą również w odniesieniu do: - podmiotu, którego zasobami dysponował będzie Wykonawca realizując zamówienie, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego (podmiotu) zasoby w tym zakresie. e1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. e2.Dokument lub dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2e1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2e2. stosuje się odpowiednio.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem określonego w SIWZ terminu składania ofert w wysokości: 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 359). z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr IG.271.16.2020 – wymiana lamp” . 3. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię przelewu. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5, przy czym: 1) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te muszą obejmować swym zakresem wszelkie roszczenia Zamawiającego z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań, 2) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 3) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, w odrębnej kopercie należy dołączyć do oferty. 7. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

gwarancja

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zmiany terminu realizacji umowy z jednego z następujących powodów: a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia d) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania obiektywnej przeszkody, f) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, g) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w celu jej prawidłowego wykonania i osiągnięcia celu, h) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, i) koniecznej modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy w związku z postępem technicznym jak również zmianą przyjętych standardów, procedur lub norm, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach), j) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, konieczności modyfikacji przedmiotu Umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania współpracującego z przedmiotem umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz pozostałych uczestników Projektu, k) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, stanowisk Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady realizacji „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, § 11 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w treści zawartej umowy: 1) zmiany Wykonawcy w przypadku: a) zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę, w szczególności połączenie, przejęcie lub innego przekształcenia Wykonawcy, jak również w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy; b) śmierci Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego samodzielnie działalność gospodarczą; 2) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji umowy; 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiększone; a) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każdorazowo w przypadku następujących okoliczności zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Niezależnie od powyższych zmian określonych w ust. 1 niniejszej umowy zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli jest ona korzystna dla Zamawiającego i nie narusza zasad określonych art. 144 ustawy Pzp. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to w szczególności, okoliczności: 1) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 2) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, 3) dotyczące zmiany modelu oferowanego sprzętu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie; 5. Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych uzgodnień. 6. Strony dopuszczają możliwość zmiany przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy oraz uczestników realizacji Zamówienia, w szczególności osób wskazanych przez Wykonawcę w celu spełnienia wymagań zawartych w SIWZ, pod warunkiem, że posiada ona kwalifikacje nie gorsze od osoby, którą zastąpi, za zgodą Zamawiającego. 7. Zmiana umowy musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: Nowy numer faxu: 85 7179041

 

/-/ Konrad Sikora

Zastępca Burmistrza Michałowa

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-08-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-10-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-08-27