Zamówienie Nr IG.271.13.2020 z dnia 2020-08-03 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2020/2021

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy - Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2020/2021
Numer IG.271.13.2020
Data wydania 2020-08-03
Termin składania uwag do oferty 2020-08-13

Ogłoszenie nr 540148789-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.

Michałowo: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 569454-N-2020 Data: 03.08.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-11, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-13, godzina: 12:00


Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


Michałowo, 10.08.2020r.

IG.271.13.2020

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2020/2021”.

       W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postepowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. Zapis ujęty w rozdziale III pkt 7 SIWZ, stanowi, iż zamawiający będzie posiadał możliwość zmiany liczby kursów lub rozkładu jazdy taki zapis w praktyce wyklucza obsługę dowozów szkolnych na podstawie przewozów regularnych, wnosi się o usunięcie zapisu lub co najmniej jego modyfikacje poprzez zaznaczenie, iż wykonawca musi być poinformowany o zmianach rozkładu jazdy na minimum sześć tygodni przed ich wejściem w życie, co umożliwi zmianę odpowiednich zezwoleń.

Odpowiedz 1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 2. § 2 ust.10 projektu umowy stanowi: W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający ma możliwość zmiany rozkładu jazdy w trakcie roku szkolnego, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji pracy szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy nie będą wpływały na wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy i nie wymagają aneksu do Umowy. Z uwagi na fakt, iż taki zapis wyklucza wykonywanie przewozów na podstawie przewozów regularnych wnosi się o zmianę ww. zapisana następujący: W czasie obowiązywania niniejszej umowy Zamawiający ma możliwość zmiany rozkładu jazdy w trakcie roku szkolnego, jeśli będzie to podyktowane zmianami w organizacji pracy szkół/placówek oświatowych (m.in. skrócenie zajęć lekcyjnych, wprowadzenie dodatkowych zajęć, organizacja zajęć w sobotę w zamian za inny dzień tygodnia). O planowanych zmianach Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 6- tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiany rozkładu jazdy, nie zmieniające liczby wykonywanych wozokilometrów, nie będą wpływały na wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy i nie wymagają aneksu do Umowy.

Odpowiedz 2. Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie 3. § 4 ust. 2 projektu umowy stanowi: Przewidywane ilości biletów miesięcznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy. Taki zapis jest skrajnie niekorzystny dla Wykonawcy, może doprowadzić do sytuacji w której w interesie zamawiającego może być celowe zawyżenie prognozowanej ilości dowożonych dzieci i uczniów. Ponadto z uwagi na fakt, iż prognozowana w SIWZ liczba zamawianych biletów nie jest w żaden sposób wiążąca, prowadzi to do sytuacji w której wykonawca nie jest w stanie dokonać rzetelnej kalkulacji ceny biletu miesięcznego, a jako, że cena biletu miesięcznego stanowi aż 60% kryterium oceny oferty, wnosi się o następującą zmianę zapisu: Przewidywane ilości biletów miesięcznych będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie stanowią podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego biletów w toku realizacji umowy, o ile zmiana ilości zamawianych biletów nie jest większa niż 10% wartości prognozowanej. W przeciwnym wypadku cena biletu może ulec zmianie w sposób proporcjonalny do zmiany ilości zamawianych biletów.

Odpowiedz 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 4. W przypadku nie uwzględnienia wniosku ujętego w punkcie nr 3 wnosi się o dodanie w § 6 ust. 1, podpunkt 1.2 litery b stanowiącej, iż wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy lub przynajmniej do renegocjacji jej warunków w przypadku gdy liczba zamówionych biletów spadnie o więcej niż 10 % od wartości prognozowanej ujętej w SIWZ.

Odpowiedz 4. Zamawiający dodaje w § 6 ust. 1 podpunkt 1.2 litera b stanowiący, iż wykonawcy przysługuje prawo renegocjacji warunków umowy w przypadku spadku o więcej niż 20% wartości prognozowanej liczby zamawianych biletów.

Pytanie 5. Zamówienie będące przedmiotem SIWZ stanowi o dowożeniu uczniów do szkół, tymczasem z treści SIWZ oraz z § 3 ust. 2 projektu umowy wynika, iż obowiązek wykonywania przewozów przez wykonawcę będzie obowiązywał we wszystkie dni robocze, również, te niebędące dniami nauki szkolnej. Proszę o doprecyzowanie, w jakie dni mają być wykonywane przewozy. W przypadku konieczności wykonywania przewozów również w dni robocze, nie będące dniami nauki szkolnej, proszę o dodanie zapisu, iż zamawiający zobowiązuje się do zakupu biletów miesięcznych w każdym miesiącu, w którym będzie obowiązywała umowa. W przeciwnym wypadku może wystąpić sytuacja w której wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania usługi, mimo braku zamówionych biletów a co za tym idzie bez uzyskania wynagrodzenia za wykonaną usługę.

Odpowiedz 5. Usługa przewozowa będzie realizowana w dni powszednie od poniedziałku do piątku z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy w terminie obowiązywania umowy tj. od 01.09.2020r. do 25.06.2021r.

Pytanie 6. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących siły wyższej, ani nie reguluje sytuacji (poza ewentualną zmianą liczby kursów - § 2 ust. 10), gdy placówki oświatowe zostaną znów zamknięte lub ograniczone w swojej działalności na skutek wprowadzenia ponownie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (druga fala zachorowań). Brak jest zapisów jak wówczas kształtują się prawa i obowiązki stron. Wykonawca prosi o uregulowanie tej kwestii.

Odpowiedz 6. Zamawiający potwierdza, że tego typu sytuacje będzie traktował jako przypadek siły wyższej stanowiący podstawę do zmiany umowy w ramach obowiązujących przepisów. Jednocześnie – z uwagi na brak możliwości przewidzenia rozmiaru i następstw takich przypadków siły wyższej – Zamawiający nie dokonuje uregulowania tej kwestii we wzorze umowy.

       Informuję, iż powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

     Dokonane wyjaśnienia i zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wpływają na zmianę terminu składania ofert.

       Oferty należy składać w formie pisemnej w BIURZE PODAWCZYM Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 1 lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru do dnia 13 sierpnia 2020 roku do godz. 12:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, dnia 13 sierpnia 2020 roku o godz. 12:00. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 13 sierpnia 2020r. do godz. 12:00, Nr 84 8060 0004 0550 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy IG.271.13.2020

Ogłoszenie nr 569454-N-2020 z dnia 2020-08-03 r.

Gmina Michałowo: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2020/2021.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: Biuro Podawcze pokój nr 1 Urzędu Miejskiego w Michałowie Adres: 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup biletów miesięcznych na potrzeby dowozu dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie w roku szkolnym 2020/2021.
Numer referencyjny: IG.271.13.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dowożeniu dzieci (w wieku szkolnym i przedszkolnym) uczęszczających do Zespołu Szkół i Gminnego Przedszkola w Michałowie, taborem w ramach linii regularnych, przystosowanym do usług publicznego transportu zbiorowego, z wyznaczonych miejscowości na terenie gminy Michałowo, wraz z opieką w roku szkolnym 2020/2021, poprzez sukcesywną sprzedaż biletów miesięcznych, uprawniających do dojazdu do szkół i przedszkola, z nieodpłatną możliwością wykorzystania pojazdów autobusowych zapewnionych przez Zamawiającego w ilości 2 szt.
II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-06-25
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 100 000,00 zł. Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania oferty o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru tj. Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wydaną przez upoważniony organ. 2. W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: polisę OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 100 000,00 zł.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

doświadczenie

20,00

autobus zamawiającego

10,00

czas podstawienia autobusu zastępczego

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
a) zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy, b) są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zakupywanych biletów ze względu na okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, d) Wystąpią okoliczności uzasadniające konieczność dokonania zmian w rozkładzie jazdy, przy czym zmiana umowy w tym zakresie może nastąpić wyłącznie pod warunkiem złożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę i akceptacji zmiany przez Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-08-03

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2020-08-10

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2020-08-03