Zamówienie Nr IG.271.11.2020 z dnia 2020-07-09 - OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
Numer IG.271.11.2020
Data wydania 2020-07-09

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – IG.271.11.2020

Ogłoszenie nr 550123039-N-2020 z dnia 09-07-2020 r.

Michałowo: Dostawa energii cieplnej na potrzeby Gminy Michałowo.

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, Krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11, 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.
Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa energii cieplnej na potrzeby Gminy Michałowo. Numer referencyjny  IG.271.11.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części: Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa energii cieplnej na potrzeby budynków należących do Gminy Michałowo z istniejącej sieci ciepłowniczej do następujących obiektów: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11 - 519 GJ/rok, Ośrodek Zdrowia w Michałowie ul. Szkolna 20 – 267 GJ/rok, Gminne Przedszkole w Michałowie ul. Leśna 3 - 1008 GJ/rok, Podane wartości energetyczne są szacunkowe.

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843, Zmawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia. Powierzenie realizacji przedmiotowego zamówienia innemu Dostawcy nie jest możliwe, gdyż jedynym podmiotem którego przedmiot działalności obejmuje dostawę energii cieplnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia i wytwórcą ciepła jest firma Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o., ul. Białostocka 78, 16-050 Michałowo. Mając na uwadze powyższe spełniona jest przesłanka do udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki ponieważ dostawa może być świadczona tylko przez jednego dostawcę. Z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub rozwiązanie zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia parametrów zamówienia.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zielona Energia Michałowo Sp. z o.o. ul. Białostocka 78, 16-050 Michałowo woj. podlaskie

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2020-07-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-07-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-07-09