Zamówienie Nr IG.271.1.2021 z dnia 2021-05-12 - Roboty budowlane Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie

Tytuł Roboty budowlane Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie
Numer IG.271.1.2021
Data wydania 2021-05-12
Termin składania uwag do oferty 2021-05-27

UWAGA:

 

Gmina Michałowo działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019),  w związku z zapytaniami do postępowania, dokonuje modyfikacji treści SWZ oraz ogłoszenia, polegającej na zmianie terminu składania ofert do 07.06.2021r. godz. 23.55.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021r. po godz. 10:00


Ogłoszenie o zamówieniu nr IG.271.1.2021
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Michałowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659438

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Białostocka 11

1.5.2.) Miejscowość: Michałowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-050

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857131777

1.5.8.) Numer faksu: 857179041

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0057b046-b2ea-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00052183/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 11:01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007185/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Michałowo.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałanie 5.4.1 Strategia niskoemisyjna z wyłączeniem BOF - nr projektu WND-RPPD.05.04.01-20-0032/18

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl,www.miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: kalinowski@michalowo.eu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Michałowa – siedziba: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11; 16-050 Michałowo (zwany dalej: Urzędem);- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie jest Pan Paweł Nesterowicz, kontakt:e-mail: iod_um_michalowo@podlaskie.pl;- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: Modernizacja oświetlenia ulicznego i systemu sterowania w Michałowie, IG.271.1.2021, prowadzonym w trybie podstawowym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zm.), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: a) Wymiana 554 szt. istniejących wyeksploatowanych i nieefektywnych opraw sodowych wysokoprężnych na nowoczesne oprawy ze źródłami światła typu LED celem zwiększenia efektywności energetycznej i ekonomicznej oraz uzyskania właściwych parametrów oświetlenia zgodnie z norma PN-EN13201; b) Wymiana 1 szt. wysięgnika w celu dostosowania długości i konta nachylenia dla spełnienia wymogów normy oświetlenia ulicznego PN-EN13201 c) modernizacja systemu sterowania oświetleniem ulicznym w celu dostosowania do go zmniejszonej mocy systemu oraz instalacji systemu sterowania oświetleniem ulicznym, w zakres modernizacji wchodzi, wyniesienie 3 układów pomiarowo-sterowniczych poza szafy stacyjne oraz modernizacja 6 istniejących układów pomiarowo-sterowniczych zainstalowanych w wydzielonych szafach SO d) Utylizacja materiałów z demontażu, e) Wykonanie pomiarów kontrolnych instalacji oświetlenia ulicznego w tym: badanie rezystancji izolacji, badanie rezystancji uziemienia, badanie impedancji pętli zwarcia pomiar natężenia oświetlenia ulicznego dla wybranych 10 odcinków ulic. Oferowane przez Wykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia system sterowania oświetleniem ulicznym musi spełniać wymagania techniczno-użytkowe zamawiającego określone w specyfikacji technicznej sprzętu i usług oraz dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

71355200-3 - Wykonywanie badań

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-07-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z SWZ rozdział XVI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji jakości na prace montażowo-instalacyjne, a także zamontowane materiały i urządzenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skuteczność świetlna opraw ulicznych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca który w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie polegające na wykonaniu montażu opraw oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100000,00zł brutto. Wykonawca może wykazać spełnienie w/w zdolności technicznej realizując dostawę wraz z montażem opraw oświetlenia ulicznego również w formie robót budowlanych lub usług. b) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót i posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Przedmiotowe środki dowodowe: a) obliczenia fotometryczne wykonane na podstawie danych zawartych w Specyfikacji technicznej sprzętu i usług (Załącznik nr 7). Obliczenia fotometryczne, o których mowa powyżej należy wykonać dla każdej sytuacji geometrycznej w zakresie wszystkich parametrów określonych przez normę PN-EN 13201 dla klasy oświetlenia ulicznego. Do obliczeń należy przyjąć klasę oświetlenia i parametry geometryczne zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli nr 1, zawartej w załączniku nr 7 oraz współczynnik utrzymania równy 0,9 i współczynnik odbicia nawierzchni utwardzonych R3 równy 0,070. W obliczeniach fotometrycznych należy umieścić numer ,,ID” zgodny z numerem zawartym w Tabeli nr 1. Do oferty należy załączyć tabele doboru opraw dla każdej sytuacji wskazanej w Tabeli nr 1, zawierającą nazwę, typ oprawy oraz jej moc. b) karty techniczne lub inne dokumenty informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanych opraw oświetleniowych LED obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 7 do SWZ,c) uzupełniona, o proponowane typy i moce opraw, tabela nr 1 z Załącznika Nr 7 (specyfikacja techniczna sprzętu i usług) do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

2) kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z załączonym w Załączniku nr 9, przedmiarem robót – kosztorys ofertowy będzie służył sprawdzeniu poprawności obliczenia ceny ryczałtowej, a jego nie dołączenie do oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 Pzp.3) przedmiotowe środki dowodowe: a) obliczenia fotometryczne wykonane na podstawie danych zawartych w Specyfikacji technicznej sprzętu i usług (Załącznik nr 7). Obliczenia fotometryczne, o których mowa powyżej należy wykonać dla każdej sytuacji geometrycznej w zakresie wszystkich parametrów określonych przez normę PN-EN 13201 dla klasy oświetlenia ulicznego. Do obliczeń należy przyjąć klasę oświetlenia i parametry geometryczne zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli nr 1, zawartej w załączniku nr 7 oraz współczynnik utrzymania równy 0,9 i współczynnik odbicia nawierzchni utwardzonych R3 równy 0,070. W obliczeniach fotometrycznych należy umieścić numer ,,ID” zgodny z numerem zawartym w Tabeli nr 1. Do oferty należy załączyć tabele doboru opraw dla każdej sytuacji wskazanej w Tabeli nr 1, zawierającą nazwę, typ oprawy oraz jej moc.b) karty techniczne lub inne dokumenty informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanych opraw oświetleniowych LED obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 7 do SWZ,c) uzupełniona, o proponowane typy i moce opraw, tabela nr 1 z Załącznika Nr 7 (specyfikacja techniczna sprzętu i usług) do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

2) kosztorys ofertowy wykonany zgodnie z załączonym w Załączniku nr 9, przedmiarem robót – kosztorys ofertowy będzie służył sprawdzeniu poprawności obliczenia ceny ryczałtowej, a jego nie dołączenie do oferty będzie skutkować odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 Pzp.3) przedmiotowe środki dowodowe: a) obliczenia fotometryczne wykonane na podstawie danych zawartych w Specyfikacji technicznej sprzętu i usług (Załącznik nr 7). Obliczenia fotometryczne, o których mowa powyżej należy wykonać dla każdej sytuacji geometrycznej w zakresie wszystkich parametrów określonych przez normę PN-EN 13201 dla klasy oświetlenia ulicznego. Do obliczeń należy przyjąć klasę oświetlenia i parametry geometryczne zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli nr 1, zawartej w załączniku nr 7 oraz współczynnik utrzymania równy 0,9 i współczynnik odbicia nawierzchni utwardzonych R3 równy 0,070. W obliczeniach fotometrycznych należy umieścić numer ,,ID” zgodny z numerem zawartym w Tabeli nr 1. Do oferty należy załączyć tabele doboru opraw dla każdej sytuacji wskazanej w Tabeli nr 1, zawierającą nazwę, typ oprawy oraz jej moc.b) karty techniczne lub inne dokumenty informacyjne zawierające parametry techniczne oferowanych opraw oświetleniowych LED obejmujące informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w Załączniku Nr 7 do SWZ,c) uzupełniona, o proponowane typy i moce opraw, tabela nr 1 z Załącznika Nr 7 (specyfikacja techniczna sprzętu i usług) do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ; b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w zakresie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;c) wykazu osób posiadających odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - załącznik nr 8 do SWZd) wykazu robót wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

  1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany terminu realizacji umowy z jednego z następujących powodów: a) wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności - w razie zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia d) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, e) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania obiektywnej przeszkody, f) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, g) konieczności zmiany sposobu wykonania umowy w celu jej prawidłowego wykonania i osiągnięcia celu, h) koniecznej modyfikacji przedmiotu umowy w celu dostosowania go do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w przypadku gdy zmiany te nie były znane w momencie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, i) koniecznej modyfikacji parametrów technicznych przedmiotu umowy w związku z postępem technicznym jak również zmianą przyjętych standardów, procedur lub norm, w szczególności poprzez pojawienie się nowych rozwiązań, ulepszających działanie przedmiotu dostawy w stosunku do złożonej oferty (między innymi, np. nowszy model sprzętu o lepszych parametrach), j) konieczności zmian w zakresie rozwiązań przewidzianych w SIWZ, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, konieczności modyfikacji przedmiotu Umowy w celu dostosowania go do zmian oprogramowania współpracującego z przedmiotem umowy i będącego w posiadaniu Zamawiającego oraz pozostałych uczestników Projektu, k) przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy mających wpływ na wykonywanie przedmiotu umowy np. zmiany wytycznych oraz innych dokumentów programowych, stanowisk Instytucji Zarządzającej lub innych regulacji określających zasady realizacji „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”, inne zmiany określone w wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-27 23:55

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-28 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2021-05-13

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2021-06-08

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2021-05-13