Zamówienie Nr 628739-N-2019 z dnia 2019-11-27 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi IG.271.11.2019 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi IG.271.11.2019 - Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.
Numer 628739-N-2019
Data wydania 2019-11-27
Termin składania uwag do oferty 2019-12-06

 

 

 

 

    Michałowo, dnia 02.12.2019r.

 

IG.271.11.2019                                                                                   

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.”.

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r”, opublikowanego w BZP nr 628739-N-2019 z dnia 27.11.2019r., działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843), wyjaśniam co następuje:

 

Pytanie 1

 

Wnoszę o zmianę treści postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020 r.”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w zakresie dotyczącym wzoru umowy oraz Opisu przedmiotu zamówienia, a polegającej na:

 

I.          W odniesieniu do wzoru umowy:

1.      Wykreśleniu z § 5 umowy ustępu 5.

2.      Zmianie § 5 umowy ustępu 17 zdanie 1 umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca w trakcie realizacji umowy umożliwi Zamawiającemu dostęp do własnej bazy magazynowo- transportowej, w zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów umowy”.

3.      Zmianie § 5 umowy ustępu 21 umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z tym zastrzeżeniem, że jako miejsce odbioru odpadów komunalnych ustala się punkt w obszarze maksymalnie 5 m od granicy posesji z drogą dojazdową.”

4.      Wprowadzeniu jako zasady, iż kara umowna stanowi uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek naliczenia kary umownej. W związku z powyższym proponujemy następującą treść § 11 ust. 1 pkt. 1) umowy: „Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: (…)”

5.      Wprowadzeniu jako zasady odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania umowy na zasadzie winy, to jest wprowadzenie kar umownych za zwłokę oraz w przypadku odstąpienia od umowy i innych, dla których przewidziana jest kara umowna – gdy okoliczności związane z podstawą odstąpienia leżą po stronie Wykonawcy i mają charakter zawiniony.

6.      Wprowadzeniu jako zasady, iż kara umowna będzie możliwa do naliczenia dopiero przy drugim naruszeniu w danym okresie rozliczeniowym oraz wprowadzeniu możliwości wyjaśniania przez Wykonawcę okoliczności związanych z podstawą naliczenia kary umownej, w szczególności w zakresie wykazania braku winy Wykonawcy. W związku z powyższym proponujemy do § 11 umowy dodanie ustępu w następującym brzmieniu: „Naliczenie kary umownej będzie możliwe po stwierdzeniu dwóch przypadków nienależytego wykonania umowy, po uprzednim umożliwieniu wykonawcy wykazania braku jego winy. W przypadku wykazania przez Wykonawcę braku  jego winy, kara umowne nie będzie naliczana.”

7.      Wprowadzeniu jako zasady postanowienia, zgodnie z którym kary umowne stanowiące określoną część wynagrodzenia przewidzianego w umowie, będą naliczane przez Zamawiającego od wynagrodzenia netto przewidzianego w umowie, w miejsce wynagrodzenia brutto.

8.      Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. a) z kwoty 5 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

9.      Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. b) z kwoty 2 000,00 zł do kwoty 400,00 zł.

10.   Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. c) z kwoty 2 000,00 zł do kwoty 400,00 zł.

11.   Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. d) z kwoty 5 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł.

12.   Wprowadzeniu w § 11 ust. 1 pkt. 1) lit. e) umowy kary umownej za niewyposażenie PSZOK w kontenery do zbiórki odpadów w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego na wypadek zwłoki, jak również obniżeniu kary umownej za ww. naruszenie z kwoty 100,00 zł  za każdy dzień opóźnienia do kwoty  20,00 zł za każdy dzień zwłoki.

13.   Wykreśleniu z § 11 ustępu 1 punktu 2) umowy.

14.   Obniżeniu kary umownej przewidzianej w § 11 ust. 1 pkt. 3) umowy z poziomu 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy do poziomu 5% wynagrodzenia netto.

15.   Wprowadzeniu do § 11 umowy postanowienia, zgodnie z którym: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn przez niego zawinionych w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3 umowy”.

16.   Zmianie § 11 ust. 1 pkt. 5) umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni od doręczenia Stronie zobowiązanej do zapłaty kary umownej noty obciążającej, wskazującej podstawę oraz wysokość naliczonej kary umownej.”

17.   Proponujemy nadto wprowadzenie dodatkowych postanowień do § 11 umowy, zgodnie z którymi:

1) kara umowna nie będzie naliczana w przypadku:

a)     Braku dostępu do pojemnika w miejscu jego odbioru (jako miejsce odbioru pojemnika ustala się punkt w obszarze 5m granicy posesji od drogi dojazdowej) i planowanym dniu odbioru zgodnie z harmonogramem – okoliczność powyższa będzie wykazana przez wykonawcę dokumentacją fotograficzną;

b)     Braku dojazdu do posesji drogą utwardzoną o nośności umożliwiającej poruszanie się samochodów specjalistycznych – okoliczność powyższa będzie wykazana przez wykonawcę dokumentacją fotograficzną;

c)      Wykazania przez wykonawcę, iż niewykonanie umowy nastąpiło w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi, to jest:  awarią sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia o ile niezwłocznie po jej usunięciu nastąpi zrealizowanie obowiązku umownego.

2) W przypadku wystąpienia w danym dniu kilku naruszeń dających podstawę do nałożenia kary umownej, zamawiający będzie miał prawo naliczyć tylko jedną karę (bez ich sumowania).

II.          W odniesieniu do Opisu przedmiotu zamówienia:

1.      Zmianie punktu 2 lit. j) poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach z tym zastrzeżeniem, że jako miejsce odbioru odpadów komunalnych ustala się punkt w obszarze maksymalnie 5 m od granicy posesji z drogą dojazdową.”

2.      Wykreśleniu z punktu 7 podpunktu 1).

Zmianie punktu 7 podpunktu 13 poprzez nadanie mu brzmienia: Wykonawca w trakcie realizacji umowy umożliwi Zamawiającemu dostęp do własnej bazy magazynowo- transportowej, w zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów umowy”.

 

 

Odp. Zamawiający dokonuje zmiany projektu umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) który stanowi załącznik do pisma.

 

Dokonuje modyfikacji SIWZ:

 

W rozdziale III SIWZ pn. „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, obecnie jest:

Pkt. 2 lit. j - ,,Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach

Pkt. 7 podpunkt 1) - ,,Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie odbioru i transportu odpadów”

Pkt. 7 podpunkt 13) - ,,Wykonawca w trakcie realizacji umowy zapewni Zamawiającemu nieograniczony dostęp do własnej bazy magazynowo-transportowej, w zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów umowy. Zamawiający będzie miał prawo sporządzania dokumentacji fotograficznej oraz audiowizualnej z przeprowadzanych czynności kontrolnych”

 

Po zmianie jest:

Pkt. 2 lit. j -   ,,Wykonawca jest zobowiązany dotrzeć do osób wytwarzających odpady lub do miejsc ich gromadzenia i zebrać wszystkie odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach, z tym zastrzeżeniem, że jako miejsce odbioru odpadów komunalnych ustala się punkt w obszarze maksymalnie 5 m od granicy posesji z drogą dojazdową”

 

Wykreśla się pkt 7 podpunktu 1 - ,,Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za prawidłową gospodarkę odpadami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie odbioru i transportu odpadów”

 

 

Pkt 7 podpunkt 13  - ,,Wykonawca w trakcie realizacji umowy umożliwi Zamawiającemu dostęp do własnej bazy magazynowo-transportowej, w zakresie skontrolowania przestrzegania zapisów umowy. Zamawiający będzie miał prawo sporządzania dokumentacji fotograficznej oraz audiowizualnej z przeprowadzanych czynności kontrolnych”

 

 

Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym wykonawcom /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

/-/ Konrad Sikora


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi IG.271.11.2019

Ogłoszenie nr 628739-N-2019 z dnia 2019-11-27r.

Gmina Michałowo: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowo – 2020r.
Numer referencyjny: IG.271.11.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: odbiór odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Michałowo i ich bezpośredni transport do właściwej dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych Instalacji (ZUOK Hryniewicze i/lub ZUOK Białystok). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

90513100-7

90511000-2

90512000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-01-01   lub zakończenia: 2020-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Michałowo, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 300 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w czasie trwania umowy będzie dysponował, co najmniej: 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, oraz 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oraz 1 pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej. Pojazdy muszą spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w Gminie Michałowo zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010); 2)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji, 3)dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 300 000 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – złożone w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia). 2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź kopi potwierdzonej notarialnie. Oświadczenie RODO.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Termin płatności faktur

40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Gdy zmiany są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, gdy nastąpi konieczność przesunięcia terminu ustalonego w umowie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w tym przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W razie zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-11-27

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2019-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2019-11-27