Zamówienie Nr 533891-N-2019 z dnia 2019-04-04 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy IG.271.2.2019: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy IG.271.2.2019: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo.
Numer 533891-N-2019
Data wydania 2019-04-04
Termin składania uwag do oferty 2019-04-15

Michałowo, 12.04.2019r.

IG.271.2.2019

 

 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 533891-N-2019 z dnia 04.04.2019r., działając w trybie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 

 1. Wnosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w ramach rozwiązań równoważnych układów solarnych ciśnieniowych pod warunkiem zaoferowania rozwiązań, które zapobiegną przegrzewowi instalacji realizowanych np. poprzez funkcje ochrony kolektorów słonecznych i podgrzewacza przed przegrzewaniem w sterowniku solarnym.

 

Odp. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w ramach rozwiązań równoważnych układów solarnych ciśnieniowych, pod warunkiem zaoferowania rozwiązań, które zapobiegną przegrzewowi instalacji.

 

 1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga kolektora o układzie hydraulicznym meandrowym. Zwracamy uwagę, że tworzeniem barier ograniczających uczciwą konkurencję jest jednoznaczne wskazanie na wybór tylko jednego układu hydraulicznego kolektora, tj. układu meandrowego, nie dopuszczając do zastosowania równoważnego i najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego(!) układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 698/14: „W budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. (...) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis ( wymóg jednego układu hydraulicznego- przy. autora) w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry energetyczne (...). Jeśli Zamawiający opisał konkretnie wymóg winien był dopuścić rozwiązania równoważne, zwłaszcza jeśli takie istnieją na rynku". Wnosimy aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO, Zamawiający wyeliminował pozbawiony zasadności zapis dotyczący konstrukcji orurowania kolektora słonecznego   lub   dopuścił   jako   równoważne   zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydrauliczny.

 

Odp. Zamawiający nie dopuszcza kolektorów o budowie harfowej oraz harfowej podwójnej. Układ meandrowy na etapie użytkowania instalacji zapewnia mniejszą awaryjność instalacji i większą stabilność pracy.

 

 

 1. Zwracamy uwagę na bezzasadne ograniczenie parametru ciężaru kolektora, który nie
  wynika z żadnej obiektywnej potrzeby Zmawiającego. Wątpliwe jest to aby Zamawiający
  dokonał ekspertyzy wszystkich dachów pod kątem ich nośności i stwierdził, że kolektory
  akurat o ciężarze 40 kg nie będą naruszać nośności dachów, a te o ciężarze 40,5 kg już
  tak. Wątpliwości te uzasadnia również fakt, że Zamawiający nie uwzględnił ciężaru
  konstrukcji mocującej kolektor ani też masy czynnika roboczego w kolektorze, mającego
  również wpływ na obciążenie  dachu.  Te wartości  są  przecież  różne  dla  różnych
  kolektorów słonecznych.  Podkreślamy, że to do Wykonawcy należeć będzie montaż
  kolektorów zgodnie ze sztuką instalatorską, w tym prawidłowa ocena nośności dachu oraz
  prawidłowy montaż kolektora, co będzie weryfikowane między innymi przez osobę
  inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z uwagi na powyższe, prosimy o wykreślenie wymogu dopuszczalnej wagi kolektora, jako niemającego obiektywnego znaczenia dla Zamawiającego, a powodującego ograniczenie uczciwej konkurencji.

 

Odp. Zmawiający wykreśla wymóg dopuszczalnej wagi kolektora.

 1. Wnosimy o wykreślenie wymogu dotyczącego szerokości, wysokości oraz głębokości kolektorów słonecznych.   Skoro   Zamawiający   określił   w   dokumentacji   minimalne powierzchnie brutto i netto, dodatkowe ograniczenia względem wysokości szerokości i głębokości są zbędne i w obecnym kształcie powodują jedynie ograniczenie uczciwej konkurencji w postępowaniu.

 

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogów dot. szerokości, wysokości oraz głębokości kolektorów słonecznych, pod warunkiem spełnienia innych wymogów (w szczególności minimalnej mocy kolektora słonecznego oraz minimalnej sprawności optycznej.

 

 1. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, wnosimy o dopuszczenie do zastosowania kolektory słoneczne z zachowaniem 12% odchyłki dla parametru głębokości
  kolektora. Grubość obudowy kolektora wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych
  danego producenta.

 

Odp.  Odpowiedzi udzielono w pkt. 4

 

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że parametr Możliwość zabudowy grzałki elektrycznej w grupie pompowej jest rozumiany jako funkcja sterownika możliwość sterowania drugim źródłem ciepła (kocioł lub grzałka elektryczna).

Odp. Zmawiający potwierdza.

 1. Zamawiający wymaga, aby    grupa    pompowa    była    zintegrowana    fabrycznie z podgrzewaczem.   Biorąc  pod  uwagę  fakt,  że  na  rynku  rzadko  stosuje  się  takie rozwiązanie, wnosimy o dopuszczenie rozwiązania równoważnego opartego na oddzielnej grupie pompowej. Rozwiązanie tego typu nie ma żadnego wpływu na prawidłowa pracę całego układu solarnego i pozwoli zachować konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający dopuszcza grupę pompowa niezintegrowana z podgrzewaczem.

 1. Wnosimy o dopuszczenie   do   udziału   w   postępowaniu   standardowych   stalowych podgrzewaczy pojemnościowych 250 l, 350 l, emaliowanych z izolacją z pianki PUR, wyposażonych w ochronną anodę, króciec grzałki elektrycznej, kołnierz rewizyjny, tuleje na    czujnik    temperatury    oraz    stopy    umożliwiające    wypoziomowanie    zbiornika. Dopuszczalne ciśnienie robocze zasobnika i wężownic nie mniejsze niż 10 bar, klasa energetyczna co najmniej C. Jednocześnie prosimy o rezygnację ze szczegółowych opisów przedmiotu zamówienia wskazujących wprost na konkretnego producenta tj: masa bez opakowania, pojemność wężownicy solarnej wraz z grupą pompową, strumień strat ciepła, głębokość z automatyką.

Odp. Zamawiający wymaga zastosowania podgrzewacza zgodnie z dokumentacją.

 

Zapytanie nr 2

 1. Zgodnie z zapisami w wytycznych do przetargu dopuszczone zostały kolektory
  posiadające aluminiowy bądź miedziany absorber natomiast układ orurowania
  miedziany. Jak powszechnie wiadomo połączenie miedzi z aluminium prowadzi
  do korozji elektrochemicznej, której efektem jest korozja wżerowa powierzchni
  aluminium. Zastosowanie jednorodnego     materiału     zmniejsza     ryzyko
  występowania   nadmiernych   naprężeń   (jednakowa   rozszerzalność   cieplna),
  korozji   galwanicznej    -  jak   dla   dwóch   różnych   materiałów   (kolektorów
  słonecznych jakie zostały ujęte w dokumentacji przetargowej). W związku z
  powyższym, z uwagi na dobro przyszłych użytkowników proszę o potwierdzenie,
  że do przetargu dopuszczone będą   kolektory, których absorbery oraz układy
  hydrauliczne składają się z jednakowych materiałów tj . aluminiowych.

Odp. Zamawiający nie zmienia zapisów w udostępnionej dokumentacji.

 

2.Zamawiający określił iż kolektory słoneczne mają „Układ hydrauliczny – pojedynczy meander"   wnosimy   o   dopuszczenie   kolektorów   słonecznych   o   układzie hydraulicznym wykonanym w technologii podwójnej harfy. Układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która  wynika  z  przyjętego   przez  producenta   rozwiązania   produkcyjnego.

Odp. Zgodnie z udostępnioną dokumentacją „zamawiający nie dopuszcza kolektorów o budowie harfowej oraz harfowej podwójnej. Układ meandrowy na etapie użytkowania instalacji zapewnia mniejsza awaryjność instalacji i większa stabilność pracy”.

 

 1. Technologia wykonania układu orurowania nie determinuje ani o jego wyższej wydajności ani też o jego wyższej trwałości. Z samego rodzaju orurowania nie wynikają żadne cechy eksploatacyjne. Zgodnie z wyrokiem KIO sygnatury akt.: KIO 1456/15 jako rozwiązanie równoważne należy uznać „Układu orurowania absorbera w formie szeregowo-równoległej, tzn. harfowej lub meandrycznej, każdorazowo z dwoma lub czterema króćcami przyłączeniowymi.

Odp. Zgodnie z udostępniona dokumentacja „zamawiający nie dopuszcza kolektorów o budowie harfowej oraz harfowej podwójnej. Układ meandrowy na etapie użytkowania instalacji zapewnia mniejsza awaryjność instalacji i większa stabilność pracy.

 

4.Zwracamy  uwagę  na   bezzasadne  ograniczenie  parametru  wagi   kolektora
słonecznego, która w nie wynika z żadnej obiektywnej potrzeby Zamawiającego.
Ponadto Zamawiający nie uwzględnia ciężaru konstrukcji mocującej oraz wagi
czynnika roboczego. Te wartości są róże dla różnych kolektorów. Do wykonawcy
należeć będzie ocena nośności dachu oraz prawidłowy montaż kolektora, co
będzie zweryfikowane min przez inspektora nadzoru.  Z uwagi na powyższe -
wnosimy o wykreślenie wymogu dopuszczalnej masy kolektora, jako parametru
ograniczającego konkurencję.

Odp. Zamawiający rezygnuje z wymogu wagi kolektora.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza   wykonanie   instalacji   solarnych   w   systemie ciśnieniowym? Poprzez dostępne rozwiązania można zapobiec przegrzewom
  instalacji  solarnej  w  systemie  ciśnieniowym.  Dodatkowo  instalacja  solarna
  napełniona jest odpornym na niskie temperatury glikolem. Natomiast latem
  podczas ewentualnych przegrzewów solarów elementy instalacji nie zostają w
  żaden sposób uszkodzone, ponieważ sterownik solarny jest je w stanie
  zabezpieczyć.

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji solarnej w systemie ciśnieniowym pod warunkiem zagwarantowania prawidłowej pracy instalacji.

 

 1. Zamawiający określił parametr kolektorów płaskich w postaci powierzchni czynnej oraz brutto - taki wymóg nie posiada żadnego uzasadnienia, moc kolektora uzależniona jest od powierzchni apertury. Na rynku dostępne są kolektory nieco inną niż wymagana, lecz sprawniejszych urządzeń. Z uwagi  na  powyższe wnosimy o wykreślenie  parametrów powierzchni czynnej, brutto bądź dopuszczenie kolektorów o powierzchnia absorbera dla jednego  kolektora  słonecznego:  min.  1,9  m  2 powierzchni  brutto jednego  kolektora słonecznego: min. 2,1 m2 Pozwoli to Zamawiającemu na zwiększenie kręgu potencjalnych oferentów/ wykonawców.

Odp. Zamawiający dopuszcza kolektory słoneczne o powierzchni absorbera min. 2,30 m2 (+/- 5%) oraz powierzchni brutto max 2,60 m2.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy   IG.271.2.2019

Ogłoszenie nr 533891-N-2019 z dnia 2019-04-04r.

Gmina Michałowo: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energia oparta na odnawialnych źródłach energii, Typ 1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii (energia odnawialna: słoneczna) – nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018r.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I.1) NAZWA I ADRES: Gmina Michałowo, krajowy numer identyfikacyjny 50659438000000, ul. ul. Białostocka  11 , 16-050  Michałowo, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 131 777, e-mail kalinowski@michalowo.eu, faks 857 131 777.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście lub za pomocą operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo.
Numer referencyjny: IG.271.2.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 31 szt. instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo, które zostaną zamontowane na obiektach prywatnych.

II.5) Główny kod CPV: 09331100-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie: Co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Tak


Informacje dodatkowe: Dysponuje osobami spełniającymi określone wymogi do pełnienia poniższych funkcji: 1. Kierownik robót branży sanitarnej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kolektorów słonecznych. 3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej jedną osobę, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie min 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ. Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) – zał. Nr 3 do SIWZ. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz klauzula informacyjna oferenta - zał. nr 9 i nr 9a do SIWZ. wykazu „dostaw i instalacji” wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty. Wykaz stanowi zał. nr 5 do SIWZ., wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 6 do SIWZ W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 7 niniejszej SIWZ: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie więżącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – zał. nr 7 do SIWZ; oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – zał. nr 7 do SIWZ. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, wymagane są dokumenty: a) certyfikat zgodności – zgodnie z treścią Specyfikacji Technicznej (…) – stanowiącej zał. nr 1 do SIWZ (lub równoważny) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą; b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w dokumentacji technicznej i wykonawczej zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) występują opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy występują opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjęty w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych, i) zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę. 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 – 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2019-04-04

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-04-12

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2019-04-04