Zamówienie Nr 2018/S 121-275309 z dnia 2018-06-25 - Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy : Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Tytuł Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy : Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
Numer 2018/S 121-275309
Data wydania 2018-06-25
Termin składania uwag do oferty 2018-08-22

 

Michałowo, 17.08.2018r.

IG.271.3.2018

 Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

     W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w TED nr 275309-2018 z dnia 27.06.2018r., zmiana: nr 315178-2018 z dnia 20.07.2018r., nr 346958-2018 z dnia 28.07.2018r., nr 358257-2018 z dnia 16.08.2018r. (działając w trybie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

Pyt.:  Wykonawca prosi o dopuszczenie modułów PV o następujących parametrach prądowo-napięciowych:

VOC 29,52 - 40,90;

VMPP 27,50 -34,00;

IMPP 9,20 - 9,75;

 a także o temperaturze pracy -40O C - +85OC.

  Niewielkie odchyłki względem wymaganych wartości nie będą miały żadnego praktycznego wpływu na funkcjonowanie instalacji. Co za tym idzie, nie dopuszczenie opisanych wyżej parametrów stanowić może działanie niezgodne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

     Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, w którym niewielkie odchyłki względem wymaganych wartości nie będą miały żadnego praktycznego wpływu na funkcjonowanie instalacji opisane w SIWZ.  Informuje, że zamawiający stosuje zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców,  zgodnie z wyjaśnieniami z dnia 10.08.2018r.

 

 1. Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich oferentów ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 2. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym oferentów /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


Polska-Michałowo: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2018/S 156-358257

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 121-275309)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Michałowo
Michałowo
Michałowo
16-050
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Kalinowski
Tel.: +48 857131777
E-mail: kalinowski@michalowo.eu
Faks: +48 857131777
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”

Numer referencyjny: IG.271.3.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09331100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo. Zamówienie jest realizowane w dwóch częściach:

Część 1 – Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych,

Część 2 – Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/08/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275309

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 13/08/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 22/08/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 13/08/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 22/08/2018

Czas lokalny: 10:15

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


Michałowo, 10.08.2018r.

IG.271.3.2018

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w TED nr 275309-2018 z dnia 27.06.2018r., zmiana: nr 315178-2018 z dnia 20.07.2018r., nr 346958-2018 z dnia 28.08.2018r., (działając w trybie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 

Pyt.: W Załączniku nr 9 do SIWZ (Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) pkt. B.3.1 Moduły fotowoltaiczne - określili Państwo minimalne parametry modułów PV. Zgodnie z nimi, pojedynczy moduł PV powinien charakteryzować się rozmiarami nie większymi niż 1368 mm x 1030 mm x 96 mm (uwzględniona tutaj została już tolerancja 50 mm, którą Państwo dopuścili), a także wagą nie większą niż 18 kg. Jednocześnie oczekuje się montażu modułów PV o mocy znamionowej nie niższej niż 250 Wp. Tak określone oczekiwania możemy odnieść do 1 kW - 4 moduły PV o łącznej powierzchni netto 5472 mm x 1030 mm x 96 mm (tj. 5,63 m2) i o łącznej wadze 72 kg, co dalej przekłada się na nacisk na poziomie ok. 12,8 kg na 1 m2.

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów PV o jednostkowych rozmiarach i wadze większych, niż została wprost wskazana w Załączniku nr 9 do SIWZ pkt. B.3.1. Moduły fotowoltaiczne - jednocześnie nie powodujących zwiększenia powierzchni oraz wagi (a tym samym nacisku na 1m2) zainstalowanego każdego 1 kW generatora PV. Osiągnięcie opisanego efektu możliwe jest z zastosowaniem modułów PV o mocy wyraźnie wyższej, niż minimalna określona w STWIOR (np. 300-330 kW). W ww. modułach wzrost mocy jest nieproporcjonalnie wyższy niż wzrost rozmiarów i/lub wagi.

Pragniemy zwrócić uwagę iż minimalna moc instalacji fotowoltaicznej planowanej do realizacji w ramach projektu to 2 kW. Przy tym poziomie mocy zaproponowane przez nas rozwiązanie nie wpływa w sposób negatywny na łączną powierzchnię, wagę (a tym samym na nacisk na 1 m2) generatora PV. Taki negatywny wpływ mógłby pojawić się jedynie w przypadku planowania do realizacji instalacji fotowoltaicznych o mocy poniżej 1 kW.

Co za tym idzie, nie dopuszczenie opisanego wyżej rozwiązania alternatywnego stanowić może działanie niezgodne z zasadą zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

 

Odp. Zamawiający dopuszcza rozwiązania alternatywne, w którym wymiary i waga pojedynczego modułu PV będą większe niż opisane w SIWZ, jeżeli nie wpłynie to na jednoczesne zwiększenie wymiarów lub wagi przypadających na każdy 1 kW powierzchni generatora i/lub zwiększenia nacisku na 1m2. Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający dokona zmian w zakresie terminu otwarcia ofert.

 

W związku z powyższym dokonuje się zmiany terminu składania ofert na 22.08.2018r.

 

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

 

 1. W rozdziale 13. Opis sposobu przygotowania ofert” w ust. 13.16 tiret trzeci obecnie jest:
 • treść – ,,Nie otwierać przed dniem 13.08.2018 roku, godz. 10.15”.

Po zmianie jest:

 • treść – ,,Nie otwierać przed dniem 08.2018 roku, godz. 10.15”.

 

 1. W rozdziale 14. „Składania i otwarcia ofert” w ust. 14.1 i 14.4 obecnie jest:

14.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - patrz: Rozdział 1

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2018 r. r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28 Sala Narad.

 

Po zmianie jest:

14.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 22.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego - patrz: Rozdział 1

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018 r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28 Sala Narad.

 1. Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich oferentów ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 2. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym oferentów /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


Polska-Michałowo: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2018/S 151-346958

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 121-275309)

Legal Basis:

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Michałowo
Michałowo
Michałowo
16-050
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Kalinowski
Tel.: +48 857131777
E-mail: kalinowski@michalowo.eu
Faks: +48 857131777
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”

Numer referencyjny: IG.271.3.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09331100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo. Zamówienie jest realizowane w dwóch częściach: Część 1 – Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych, Część 2 – Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

06/08/2018

VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275309

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.3

Zamiast:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1: kolektory słoneczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

 1. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).
 2. Dysponuje osobami spełniającymi określone wymogi do pełnienia poniższych funkcji:
 1. Kierownik robót branży sanitarnej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kolektorów słonecznych.
 3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej 1 osobę, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie min 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Część 2: instalacje fotowoltaiczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

 1. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ilości min. 15 instalacji na budynkach osób fizycznych – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1: kolektory słoneczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

 1. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).
 2. Dysponuje osobami spełniającymi określone wymogi do pełnienia poniższych funkcji:
 1. Kierownik robót branży sanitarnej (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kolektorów słonecznych.
 3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej 1 osobę, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie min 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Część 2: instalacje fotowoltaiczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

 1. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ilości min. 15 instalacji na budynkach osób fizycznych – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).
 2. Dysponuje osobami spełniającymi określone wymogi do pełnienia poniższych funkcji:
 1. Kierownik branży elektrycznej (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 2. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (min. 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 3. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej 1 osobę, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie min. 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 


Michałowo, 02.08.2018r.

IG.271.3.2018

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w TED nr 275309-2018 z dnia 27.06.2018r., zmiana nr 315178-2018 z dnia 20.07.2018r., (działając w trybie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

Pyt.:  „1. W części 2 zamówienia – instalacje fotowoltaiczne: Moje pytanie brzmi, czy dopuszczacie Państwo złożenie / udokumentowanie jednej referencji całościowego wykonania 39 instalacji PV na budynkach osób fizycznych wraz z podaniem całkowitej kwoty wykonania projektu? Niektóre dane klientów są poufne + dochodzi kwestia RODO.”

 

Odp.: W treści pkt. 6.2.4. A. SIWZ Zamawiający określił warunki progowe umożliwiające udział w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Przytoczone pytanie zdaniem Zamawiającego mieści się w kryterium ujętym w SIWZ. Podanie danych personalnych jest zbędne z uwagi na ochronę danych osobowych. Pamiętać jednak należy, iż Zamawiający musi mieć możliwość weryfikacji przedłożonej oferty pod kątem m.in. ilości instalacji na budynkach osób fizycznych.

Pyt.:  „2. Czy w części 2 zamówienia, aby na pewno wymagana jest osoba z uprawnieniami branży sanitarnej? Nie powinno to dotyczyć wyłącznie części 1 zamówienia – kolektory słoneczne?”

 

Odp.: W SIWZ skreśla się treść ujętą w: Części 2: instalacje fotowoltaiczne, pkt 6.2.4. B. ppkt 2. w brzmieniu: „2. Osoba z uprawnieniami branży sanitarnej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zastępca Burmistrza Michałowa

/-/ Jerzy Chmielewski


 

Michałowo, 20.07.2018r.

IG.271.3.2018

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, działając na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.), dokonuje następujących modyfikacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

 

Zmiana terminu składania ofert na 13.08.2018r.

 

Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji SIWZ:

 

 1. W rozdziale 13. Opis sposobu przygotowania ofert” w ust. 13.16 tiret trzeci obecnie jest:
 • treść – Nie otwierać przed dniem 27.07.2018 roku, godz. 10.15”.

Po zmianie jest:

 • treść – Nie otwierać przed dniem 13.08.2018 roku, godz. 10.15”.

 

 1. W rozdziale 14. „Składania i otwarcia ofert” w ust. 14.1 i 14.4 obecnie jest:

14.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  - patrz: Rozdział 1

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.07.2018 r. r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28 Sala Narad.

 

Po zmianie jest:

14.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. 13.15 należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego  - patrz: Rozdział 1

14.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2018 r. r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 28 Sala Narad.

 1. Niniejsza modyfikacja SIWZ stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich oferentów ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
 2. Niniejsza modyfikacja zostanie dostarczona niezwłocznie zainteresowanym oferentów /którym przekazano SIWZ/ oraz umieszczona na stronie internetowej: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
 3. Na stronie internetowej http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:3151782018:TEXT:PL:HTMLdostępna jest zmiana ogłoszenia o zamówieniu  nr 315178-2018 z dnia 20.07.2018r.


Michałowo, 17.07.2018r.

IG.271.3.2018

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

Dotyczy:

postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo”

 

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w TED nr 275309-2018 z dnia 27.06.2018r., działając w trybie art. 38 ust.1a ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 Zamawiający ustalił termin realizacji zamówienia na dzień 30.11.2018 r. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 27.07.2018 r. termin związania ofertą upłynie dnia 27.09.2018 r., niemożliwe staje się wyprodukowanie, dostarczenie tak dużej liczby instalacji. Chcielibyśmy zaznaczyć, że aktualnie prowadzonych jest jednocześnie kilkadziesiąt postępowań, których zakres prac jest tożsamy z zakresem zamówienia prowadzonym przez Gminę Michałowo. Ze względu na krótkie terminy realizacji w tych zakresach firmy wykonawcze nie składają ofert. Postępowania nie są rozstrzygane. Ze względu na natłok prac brakuje firm wykonawczych we wszystkich branżach. Trudności z terminową realizacją zamówień wynikają również w dużej mierze z braków magazynowych u producentów materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania instalacji.

Tak ukształtowany zakres terminów realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego w stosunku do obowiązków Wykonawcy z istoty swej wprowadza brak symetrii we wzajemnych prawach i obwiązkach stron, co jest istotne z punktu widzenia zasad współżycia społecznego i zasady swobody umów, wynikającej z art. 353 1 Kc, która stanowi, że strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, ani zasadom współżycia społecznego.

Tym samym w żądanie od Wykonawcy wykonania określonej części zobowiązania pozostające w rażącej dysproporcji czasowej w stosunku do pozostałej części zobowiązania, stanowiącej o jego kompletności, w warunkach niemożliwych do wykonania, pozostaje w sprzeczności z możliwością nałożenia na Wnioskodawcę kary umownej za niedotrzymanie (opóźnienie), niemożliwych do dotrzymania terminów wykonania zobowiązania, a także pozostaje w sprzeczności z oceną tego zobowiązana pod kątem przesłanek z art. 58 § 2 Kc.

W związku z powyższym wnioskujemy o ustalenie realnego terminu wykonania zamówienia do dnia 31.05.2019 r.

Odp. Zamawiający, z uwagi na realizację projektu pn.: „Przyjazna środowisku Gmina Michałowo” współfinasowanego ze środków UE oraz Budżetu Państwa, winien postępować zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartej umowy oraz wniosku o dofinasowanie. Zgodnie z treścią przywołanego wniosku, planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu przypada na 30 listopada 2018r. Zmiana terminu realizacji przedmiotowego zadania będzie niezgodna z przywołaną wyżej dokumentacją. Z tego też tytułu przesunięcie terminu realizacji zadania wynikającego z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dzień dzisiejszy nie jest możliwy.

Zapytanie nr 2

 1. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga kolektora o układzie hydraulicznym meandrowym. Zwracamy uwagę, że tworzeniem barier ograniczających uczciwą konkurencję jest jednoznaczne wskazanie na wybór tylko jednego układu hydraulicznego kolektora, tj. układu meandrowego, nie dopuszczając do zastosowania równoważnego i najpowszechniej stosowanego rozwiązania jakim jest układ harfy pojedynczej. Należy zaznaczyć, że układ hydrauliczny kolektora jest parametrem dotyczącym wyłącznie jego wewnętrznej konstrukcji, która wynika z przyjętego przez producenta rozwiązania produkcyjnego. Układ orurowania nie determinuje ani wyższej wydajności, ani też wyższej trwałości niż wykazana została na podstawie przeprowadzonych badań w procesie uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Zdecydowana większość zrealizowanych dotychczas instalacji kolektorów słonecznych w drodze zamówień publicznych, w tym największe projekty gminne ostatnich lat, w ramach których zainstalowano kilkanaście tysięcy instalacji kolektorów słonecznych, oparta jest o kolektor z układem hydraulicznym w postaci harfy pojedynczej. Ich wieloletnia praca potwierdza, że nie jest to rozwiązanie które należałoby z jakiegoś powodu eliminować. Ponieważ w kontekście zastosowanego układu hydraulicznego, pomiędzy kolektorami nie ma żadnych różnic związanych z wydajnością, trwałością czy też samą eksploatacją, dopuszczenie w zakresie równoważność tylko jednego(!) układu hydraulicznego, jest wynikiem celowej eliminacji innych producentów. Nieprawidłowość zapisów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia potwierdza orzecznictwo KIO w wyroku Sygn. Akt. KIO 698/14: „W budowie cieczowych kolektorów słonecznych wyróżnia się trzy główne układy hydrauliczne: harfa pojedyncza, harfa podwójna, oraz meandra. Norma PN-EN 12975 nie dokonuje podziału kolektorów pod względem układu hydraulicznego, a kolektory przechodzą takie same badania bez względu na budowę. (...) Mając na względzie powyższe wskazuję iż powyższy zapis ( wymóg jednego układu hydraulicznego- przy. autora) w przedmiotowym postępowaniu wskazuje na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego polegającą na naruszeniu zasad równego traktowania i zasad uczciwej konkurencji poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający dostęp do złożenia ofert wykonawcom, którzy stosują inną niż wskazana budowę kolektora, mimo iż mogą oni osiągać lepsze parametry energetyczne (...). Jeśli Zamawiający opisał konkretnie wymóg winien był dopuścić rozwiązania równoważne, zwłaszcza jeśli takie istnieją na rynku". Wnosimy aby zgodnie przedstawioną argumentacją i orzecznictwem KIO, Zamawiający wyeliminował pozbawiony zasadności zapis dotyczący konstrukcji orurowania kolektora słonecznego   lub   dopuścił   jako   równoważne   zarówno kolektory z harfowym, harfowym podwójnym jak i z meandrycznym układem hydrauliczny.

 

Odp. Zarówno absorber meandryczny jak i harfowy zapewniają skuteczne opróżnienie kolektora słonecznego poza poszczególnymi cyklami pracy. Kolektor z absorberem meandrycznym (z uwagi na zastosowanie pojedynczej rury) zapewnia jednak znacznie szybsze i skuteczniejsze usunięcie powietrza z kolektora w fazie napełniania. Dzięki temu faza napełniania może trwać krócej i prędkość pompy obiegowej zostaje w krótkim czasie zredukowana, dzięki czemu zużycie energii elektrycznej znacząco spada.

Literatura podaje przykłady zastosowania kolektorów harfowych w instalacjach typu drainback. Ważne jest, by był to kompletny system, którego skuteczność została sprawdzona w warunkach polskich. Niestety można spotkać się z instalacjami składanymi z różnych elementów, które nie były testowane w rzeczywistych warunkach. Efekty takich działań są niestety widoczne w instalacjach zastosowanych w niektórych gminach.

Zgodnie z powyższym, w technice dopuszcza się zastosowanie absorbera o układzie harfowym, o ile dostawca oferuje kompletny system gwarantujący niezawodną i skuteczną pracę w technologii bezciśnieniowej drainback, zapewniając tym samym ochronę czynnika solarnego przed przegrzaniem.

 1. Zwracamy uwagę na bezzasadne ograniczenie parametru ciężaru kolektora, który niewynika z żadnej obiektywnej potrzeby Zmawiającego. Wątpliwe jest to aby Zamawiający dokonał ekspertyzy wszystkich dachów pod kątem ich nośności i stwierdził, że kolektory akurat o ciężarze 40 kg nie będą naruszać nośności dachów, a te o ciężarze 40,5 kg już tak. Wątpliwości te uzasadnia również fakt, że Zamawiający nie uwzględnił ciężarukonstrukcji mocującej kolektor ani też masy czynnika roboczego w kolektorze, mającego również wpływ na obciążenie  dachu.  Te wartości  są  przecież  różne  dla  różnych kolektorów słonecznych.  Podkreślamy, że to do Wykonawcy należeć będzie montaż kolektorów zgodnie ze sztuką instalatorską, w tym prawidłowa ocena nośności dachu oraz prawidłowy montaż kolektora, co będzie weryfikowane między innymi przez osobę inspektora nadzoru inwestorskiego.

Z uwagi na powyższe, prosimy o wykreślenie wymogu dopuszczalnej wagi kolektora, jako niemającego obiektywnego znaczenia dla Zamawiającego, a powodującego ograniczenie uczciwej konkurencji.

Odp. Z uwagi na nieznaczny na etapie projektowym wpływ ciężaru kolektora na skuteczność działania całej instalacji, dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń o innej masie niż przedstawiona w opisie. Wymaga to jednak zweryfikowania ze względu na możliwości montażowe w przypadku poszczególnych instalacji.  

 

 1. Prosimy, aby na wzór innych podmiotów realizujących identyczne projekty w trybie zamówień publicznych, Zamawiający zrezygnował z wymogu dotyczącego szerokości,
  wysokości oraz głębokości kolektorów, bowiem obecny zapisy w części projektowej, w powyższym zakresie powoduje   ograniczenie   uczciwej   konkurencji   i   tym   samym naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Odp. Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń o wymiarach nieznacznie różniących się od założonych w projekcie, o ile wymiary te pozwolą na odpowiedni montaż kolektorów zgodnie z projektem oraz wytycznymi montażowymi układów bezciśnieniowych.

 

 1. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, wnosimy o dopuszczenie do zastosowania kolektory słoneczne z zachowaniem 12% odchyłki dla parametru głębokości kolektora. Grubość obudowy kolektora wynika wyłącznie z preferencji produkcyjnych danego producenta.

Odp.  Odpowiedzi udzielono w pkt. 3

 

 

 1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że parametr Możliwość zabudowy grzałki elektrycznej w grupie pompowej jest rozumiany jako funkcja sterownika możliwość sterowania drugim źródłem ciepła (kocioł lub grzałka elektryczna).

Odp. Parametr „Możliwość zabudowy grzałki elektrycznej" może być rozumiany jako funkcja sterownika, jeżeli istnieje techniczna możliwość zapewnienia funkcji priorytetowego podgrzania wody w zasobniku bez jednoczesnego spadku sprawności systemu.

 1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania rury karbowane ze stali nierdzewnej z grubością otuliny min. 13 mm, izolacją kauczukową, o dopuszczalnym zakresie temperatur do +150°C, współczynniku przewodzenia ciepła A=0,042 W/(m*K) w temp. 40°C, odporne na UV i uszkodzenia mechaniczne.

Odp. Zastosowanie materiałów innych niż miedź, odpornych na działanie wodnego roztworu glikolu propylenowego i wysokiej temperatury nie powinno mieć negatywnego wpływu na jakość pracy instalacji.

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


Polska-Michałowo: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

2018/S 121-275309

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Michałowo
Michałowo
Michałowo 16-050
Polska
Osoba do kontaktów: Roman Kalinowski
Tel.: +48 857131777
E-mail: kalinowski@michalowo.eu
Faks: +48 857131777
Kod NUTS: PL841

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

„Przyjazna środowisku Gmina Michałowo”

Numer referencyjny: IG.271.3.2018

II.1.2)Główny kod CPV

09331100

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy Michałowo. Zamówienie jest realizowane w dwóch częściach:

Część 1 – Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych,

Część 2 – Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych.

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45300000

45330000

45321000

45331000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Michałowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Instalacje kolektorów słonecznych, dostawa i montaż zestawów solarnych w ilości 31 sztuk wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

45300000

45330000

45321000

45331000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL841

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Michałowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Instalacje fotowoltaiczne, dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych w ilości 54 sztuk wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 30/11/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: nr umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0432/17-00 z dnia 21.05.2018r.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ocieniany na podstawie złożonego oświadczenia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Warunek ocieniany na podstawie złożonego oświadczenia.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Część 1: kolektory słoneczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

A. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 10 instalacji (zestawów) – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).

B. Dysponuje osobami spełniającymi określone wymogi do pełnienia poniższych funkcji:

1. Kierownik robót branży sanitarnej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Osoba z uprawnieniami branży elektrycznej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia certyfikowanego instalatora odnawialnych źródeł energii wydane przez UDT w zakresie kolektorów słonecznych.

3. Osoba z uprawnieniami branży konstrukcyjno-budowlanej (min 1 osoba) – posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

4. Instalator certyfikowany OZE – co najmniej 1 osobę, które posiadają uprawnienia instalatora OZE certyfikowane przez UDT posiadające doświadczenie min 1 rok i kwalifikacje do montażu instalacji kolektorów słonecznych.

Część 2: instalacje fotowoltaiczne

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat (w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający dopuszcza aby wykaz dotyczył dostaw i montażu wykonanych w okresie dłuższym niż 3 lata) przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie:

A. Co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w ilości min. 15 instalacji na budynkach osób fizycznych – w ramach jednego kontraktu (z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy usługi te zostały wykonane należycie).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Szczególne warunki realizacji umowy określa wzór umowy, stanowiący do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w zakresie określonym we wzorze umowy.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 27/07/2018

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 27/07/2018

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 28 Sala Narad

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

Wraz z ofertą Wykonawca składa:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 2 do SIWZ.

2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (jeśli dotyczy) – zał. Nr 3 do SIWZ. Uwaga! Powyższe oświadczenie dotyczy również każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz podmiotów (w tym podwykonawców), na zasoby których Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

3. Jednolity dokument „JEDZ” sporządzony zgodnie z wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem" lub „JEDZ". - wg. załącznika 10 do SIWZ. W celu wypełnienia własnego oświadczenia w formie Jednolitego Dokumentu z wykorzystaniem narzędzia ESPD, Wykonawca powinien wykonać kolejno następujące czynności:

Pobrać plik w formacie xml ze strony Zamawiającego - stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ, który po zaimportowaniu do narzędzia dostępnego pod adresem: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl umożliwi wypełnienie JEDZ za pomocą powyższego narzędzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Uwaga: Jest to rozwiązanie jedynie fakultatywne, Wykonawca może wypełnić i złożyć JEDZ w innej formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SIWZ, wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest Wykonawcą,

Zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD, załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

4. Oświadczenie ymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO oraz klauzula informacyjna oferenta - zał. nr 9 i nr 9a do SIWZ.

5. Dowód wniesienia wadium na Część 1 i/lub Część 2. zgodnie z SIWZ.

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 4 do SIWZ.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej dla Część 1 i/lub 2, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okolic których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę dla Część 1 i/lub Część 2 warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale 6 niniejszej SIWZ., wykaz „dostaw i instalacji” - załącznik nr 5, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, załącznik nr 6

9. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: dokumenty wymagane w SIWZ w rozdziale 8.7.2. i 3.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale VI ustawy.

2. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.

3. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

25/06/2018

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Kalinowski

Data wytworzenia: 2018-06-27

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2018-08-17

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2018-06-27