Zamówienie Nr IG.7031.14.2016.RK z dnia 2016-06-06 - SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU

Tytuł SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU
Numer IG.7031.14.2016.RK
Data wydania 2016-06-06

 

IG.7031.14.2016.RK

 

Michałowo, 06.06.2016r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA SPRZEDAŻ DRZEW NA PNIU

 

 1. Zapraszam do złożenia oferty cenowej na dokonanie wycinki i zakupu 211 szt. drzew gatunku topola kanadyjska rosnących na pasie drogowym drogi gminnej Jałówka – Zaleszany, gmina Michałowo, powiat białostocki – zgodnie z wykazem drzew.

 

 1. Termin realizacji: 15.07.2016r.

 

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Sprzedający będzie kierował się następującym kryterium: najwyższa cena za zakup drzew.

 

 1. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich liczbowo i słownie.

 

 1. Sposób przygotowania oferty cenowej: ofertę należy złożyć według przekazanego formularza oferty cenowej (zał. nr 1 do zaproszenia) w terminie do 13 czerwca 2016 r. do godz. 1000. O terminie wpłynięcia oferty decyduje data i godzina przyjęcia oferty na kancelarię ogólną w Urzędzie Miejskim w Michałowie (pokój nr 1)  poprzez postawienie stempla urzędowego z właściwą adnotacją, bez względu na formę doręczeń. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Ofertę w formie pisemnej podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: „OFERTA ZAKUPU DRZEW NA PNIU Z DROGI GMINNEJ”  ” należy złożyć osobiście w pok. nr 1 (biuro podawcze) UM w Michałowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

 

 1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 czerwca 2016r. o godz. 1015 w pokoju nr 28 (sala narad), Urzędu Miejskiego w Michałowie.

 

 1. Po otwarciu ofert Sprzedający zawiadomi Kupujących, którzy złożyli oferty o:
  1. rozstrzygnięciu: podając nazwę (firmy) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Kupującego oraz oferowaną cenę.
  2. Kupującego, którego oferta została wybrana, podając uzasadnienie,
  3. Kupujących, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,
  4. informacje, o których wyżej mowa zostaną zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego,
  5. Kupującemu, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Sprzedający wskaże termin i miejsce podpisania umowy,
  6. jeżeli Kupujący, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, nie zawrze umowy w terminie 3 dni od daty zaproszenia do podpisania umowy, Sprzedający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
 2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany propozycji projektu umowy, jeżeli w okresie od daty niniejszego pisma do daty ewentualnego zawarcia, umowy nastąpią zmiany przepisów prawa lub okoliczności mające wpływ na jej treść.
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Roman Kalinowski tel. 85 7131777.

 

 

Załączniki:

 1. formularz oferty cenowej,
 2. wykaz drzew,
 3. projekt umowy,

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-06-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-06-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-06-06