Zamówienie Nr z dnia 2015-10-30 - nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiejw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Tytuł nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
Data wydania 2015-10-30

 

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

 

Gmina Michałowo ogłasza nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Nabór przeprowadzany jest w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

I. Cel współpracy partnerskiej

Celem współpracy partnerskiej będzie przygotowanie i realizacja projektu w odpowiedzi na konkurs nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.2.1 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Współpraca zakłada udział Partnera w pracach koncepcyjnych związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu oraz w realizacji projektu, którego celem jest wzrost efektywności kształcenia ogólnego w Gminnym Zespole Szkół w Michałowie.

II. Zakres tematyczny partnerstwa

W ramach Projektu planuje się realizację m.in. następujących działań:

 1. Realizacja działań pozwalających na kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności,
 2. Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu
  (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami), w tym wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki oraz kształtowanie
  i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki,
 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym
  z zaplanowanym wsparciem dla uczniów.

 

III. Wymagania wobec Partnera

W naborze mogą brać udział podmioty spoza sektora finansów publicznych, które łącznie spełnią następujące warunki:

 1. są podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie projektu zgodnie z punktem 4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie projektu Regulaminu konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15;
 2. nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.);art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.
  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.);
 3. nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami;
 4. nie są powiązane z Gminą Michałowo w rozumieniu załącznika nr I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94 poz. 1038 z późn. zm.);
 5. posiadają ponad 5-letnie doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze oferty edukacyjnej efektywnego kształcenia w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
 6. posiadają odpowiednie zasoby rzeczowe w postaci programów efektywnego nauczania, finansowe oraz ludzkie, niezbędne do realizacji zadań partnera Projektu.

 

IV. Obowiązki Partnera

 1. Do obowiązków Partnera należeć będzie współtworzenie Projektu oraz realizacja m.in. działań:
 1. wniesienie do Projektu zasobów ludzkich, organizacyjnych, technicznych lub finansowych oraz udział w realizacji Projektu na każdym jego etapie, w tym udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu, udział w zarządzaniu Projektem oraz realizacji działań
  w ramach Projektu;
 2. koordynacja działań Projektu i wsparcie przy rozliczaniu finansowym Projektu;
 3. przekazywanie Gminie Michałowo wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do obsługi Projektu w zakresie dotyczącym udziału Partnera w Projekcie, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków beneficjenta o płatność;
 4. założenie odrębnego rachunku bankowego na potrzeby dokonywania płatności związanych
  z udziałem Partnera w Projekcie;
 5. oznaczanie dokumentów księgowych dotyczących wydatków Partnera w Projekcie zgodnie
  z obowiązującymi przepisami dotyczącymi projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
 6. prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu w sposób przejrzysty zgodnie
  z zasadami określonymi dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 1. Gmina Michałowo będzie uczestniczyć w Projekcie jako Lider Partnerstwa (Wnioskodawca). Dokładne określenie ról Lidera Partnerstwa i Partnera w Projekcie nastąpi na etapie prac nad wspólnym wnioskiem aplikacyjnym.
 2. Gmina Michałowo i Partner Projektu będą zobowiązani do zachowania trwałości rezultatów Projektu zgodnie z wymogami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

V. Oferty składane przez potencjalnych Partnerów powinny:

 1. być złożone w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu, w sposób pisemny pod rygorem nieważności,
 2. być sporządzone w języku polskim,
 3. zawierać dane zgłaszającego (pełna nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail),
 4. wskazywać osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu oraz osobę uprawnioną do kontaktów w sprawie współpracy,
 5. wskazywać na zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa,
 6. zawierać informację o deklarowanym wkładzie potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa,
 7. zawierać informację o doświadczeniu potencjalnego Partnera w zakresie realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze,
 8. zawierać deklarację współpracy potencjalnego Partnera z Gminą Michałowo w trakcie przygotowywania i realizacji Projektu.

 

 

VI. Wymagane dokumenty

 1. Dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera;
 2. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;
 3. Oferta Partnera zawierająca informacje określone w części V Ogłoszenia;
 4. Oświadczenie Partnera zgodnie z załącznikiem nr 1.

Kopie dokumentów dołączonych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie oraz zaopatrzone pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/ osób uprawnionej/-ych do reprezentowania podmiotu.

 

VII. Kryteria wyboru oferty

 1. Oferty złożone po terminie, bez wszystkich wymaganych załączników, przez nieuprawniony podmiot zostaną odrzucone ze względów formalnych.
 2. Oferty nieprawidłowe pod względem formalnym, nie będą poddane weryfikacji merytorycznej.
 3. Weryfikacja merytoryczna ofert dokonana zostanie z uwzględnieniem następujących kryteriów:
  1. zgodność działań potencjalnego Partnera z celami partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 10 pkt przy ocenie oferty),
  2. deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty),
  3. doświadczenie Partnera w zakresie realizacji projektów o podobnym charakterze (możliwość uzyskania maksymalnie 20 pkt przy ocenie oferty).
 4. Zebrane informacje, z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, będą podstawą wyboru Partnera przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza Michałowa.
 5. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146).
 6. Gmina Michałowo planuje wybrać w Naborze jednego Partnera projektu.

 

VIII. Gmina Michałowo zastrzega sobie prawo do:

 1. podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
 2. negocjacji warunków realizacji działań z Partnerem,
 3. unieważnienia niniejszego Naboru bez podawania przyczyny,
 4. dokonywania zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera w trakcie trwania Naboru,
 5. zakończenia Naboru bez wyłonienia Partnera.

 

IX. Zgłoszenia

 1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie (pok. nr 1 – Biuro Podawcze), w terminie do 9 listopada  2015 roku do godz. 14:30, pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo z dopiskiem na kopercie „Nabór dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”.
 2. Oferty złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane, liczy się data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 3. Kandydat na Partnera może złożyć jedno zgłoszenie w ramach Naboru. Obejmuje to również złożenie zgłoszenia w ramach konsorcjum.
 4. Informacji na temat Naboru udziela: Inspektor ds. oświaty Pan Krzysztof Iwaniuk pod numerem telefonu 85 7131789, fax. 85 713 17 77, e-mail: sekretariat@michalowo.eu, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Michałowie.
 5. Informacja o Naborze zostanie zamieszczona w na stronie internetowej Gminy Michałowo oraz
  w  Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.

 

X. Informacje końcowe

 1. Pełna dokumentacja konkursowa dotycząca konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15  znajduje się na stronie https://rpo.wrotapodlasia.pl/.
 2. Udział Partnera w realizacji Projektu nie jest gwarantowany, będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPPD.03.01.02-IZ.00-20-001/15.
 3. W przypadku unieważnienia naboru Gmina Michałowo nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Gmina Michałowo nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania zgłoszenia.
 4. Informacja o wyborze Partnera i zakresie jego zadań zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Partnera na stronie internetowej Gminy Michałowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo.
 5. W wyniku rozstrzygniętego Naboru pomiędzy Gminą Michałowo a wybranym Partnerem zawarta zostanie umowa partnerska określająca w szczególności podział zadań i obowiązków pomiędzy partnerami oraz precyzyjne zasady zarządzania finansami, w tym przepływy finansowe
  i rozliczanie środków partnerstwa, a także sposób rozwiązywania sporów oraz odpowiedzialności/konsekwencji (w tym finansowych) na wypadek niewywiązywania się przez partnerów z umowy. Umowa partnerska zostanie zawarta przed podpisaniem umowy
  o dofinansowanie Projektu z Instytucją Zarządzającą.
 6. Wymogi dotyczące informacji, jakie znajdą się w umowie partnerskiej, zostały określone w art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014 poz. 1146). Integralną częścią umowy pomiędzy partnerami będzie również pełnomocnictwo/pełnomocnictwa dla Gminy Michałowo jako Lidera Partnerstwa do reprezentowania Partnera Projektu.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Krzysztof Iwaniuk

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-10-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-10-30