Zamówienie Nr IG.271.2.2015 z dnia 2015-06-17 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlaneBudowa Gminnego Przedszkola w Michałowie

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie
Numer IG.271.2.2015
Data wydania 2015-06-17

 

IG.271.2.2015                                                    

                                      Michałowo, dnia 09.07.2015r.

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 146108- 2015 z dnia 17.06.2015r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 1. Czy  do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostaną uznane referencje na nadbudowę i przebudowę pomieszczeń budynku na kwotę 2.400.000 zł?

Odp. Nie. Zgodnie z SIWZ: ,, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym (związanych ze wznoszeniem nowych budynków) stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto”

 

Zapytanie nr 2

 1. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie brakującej dokumentacji technicznej dotyczącej działu ,,Przyłącza instalacji sanitarnych zewnętrznych” ze względu na zamieszczenie tych samych danych w plikach pod nazwą ,,PRZYŁ rys. 2,3,5,6,7,8 pdf” oraz ,,PRZYŁ rys 4,9, 10, 11,14, 12, 13, 15 pdf”. Prosimy o zamieszczenie w specyfikacji rysunków o numerach: 4,9,10,11,12,13,14,15.

Odp. Plik PDF w załączeniu.

 

Zapytanie nr 3

 1. Czy Zmawiający posiada prawomocne Pozwolenie na budowę?

Odp. TAK.

 1. Prosimy o udostępnienie skanu prawomocnego Pozwolenia na budowę.

Odp. Skan w załączeniu PDF.

 1. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie skanu Projektu Budowlanego, na podstawie którego Zamawiający uzyskał Pozwolenie na budowę (dokument z widocznymi pieczęciami i podpisami).

Odp. Skan w załączeniu PDF.

 1. Z projektu zagospodarowania terenu wynika, że do realizacji inwestycji konieczne będzie usunięcie drzew/krzewów. Prosimy o przekazanie jako elementu SIWZ prawomocnego zezwolenia na  usunięcie wszystkich drzew i  krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń/wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Odp. Gospodarkę drzewostanem ujęto w projekcie. Uzyskano decyzję  na wycinkę  2 szt. starszych  drzew w  grupie zieleni od strony ul. Gródeckiej (decyzja w posiadaniu Inwestora). W przedmiarach robót wykazano też  350m2 wycinki zarośli,  samosiewów w wieku do 10lat w w/w grupie zieleni.  Wycinka  drzew,  krzewów  i drzew owocowych  na terenie  obecnego przedszkola  dokonana będzie przez  użytkownika  terenu.

 1. Prosimy o informację kto, Zamawiający czy Wykonawca, będzie odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów?

Odp. Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów spoczywa na Zamawiającym.

 1. Prosimy o informację kto, Zamawiający czy Wykonawca, będzie odpowiedzialny za poniesienie opłat administracyjnych z tytułu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

Odp. Zamawiający poniesie koszta opłat administracyjnych.

 1. W przypadku, gdy odpowiedzialność za uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów oraz poniesienie związanych z tym opłat administracyjnych będzie po stronie Wykonawcy - prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do wycinki w związku z kolizją z inwestycją będącą przedmiotem niniejszego przetargu, a w szczególności podanie:
 1. nazw gatunków drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,
 2. wieku drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki,
 3. obwodu pni drzew, przeznaczonych do wycinki,  mierzonych na wysokości 130 cm,
 4. wielkości powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
 5. stanu zdrowotnego drzew i krzewów przewidzianych do wycinki,

Niesprecyzowanie przedmiotu przetargu o powyższe dane uniemożliwia  obliczenie opłat za usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Odp. Nie dotyczy wykonawcy.

 1. Prosimy o załączenie, jako elementu SIWZ pozwolenia wodnoprawnego obejmującego przedmiot przetargu.

Odp. Skan decyzji w załączeniu.

 1. Prosimy o wskazanie, czy wyposażenie w sprzęty ruchome np. meble, przedszkola wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak prosimy o udostępnienie opracowania, na które powołuje się opis techniczny do projektu architektury na stronie 9.

Odp. Nie jest objęte zamówieniem.

 1. Prosimy o wskazanie, czy wyposażenie placów zabaw i pokoju zabaw przedszkola wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak prosimy o udostępnienie opracowania, na które powołuje się opis techniczny do projektu architektury na stronie 9.

Odp.  Nie jest objęte zamówieniem.

 1. Prosimy o wskazanie, czy zabudowy stałe np. szafy, zabudowa kuchenna wchodzą w zakres zamówienia, jeżeli tak prosimy o udostępnienie opracowania, na które powołuje się opis techniczny do projektu architektury na stronie 9.

Odp.  Nie jest objęte zamówieniem.

 1. Prosimy o wskazanie czy zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje technologię kuchni, jeżeli tak prosimy o udostępnienie opracowania, na które powołuje się opis techniczny do projektu architektury na stronie 9.

Odp. Nie jest objęte zamówieniem.

 1. Prosimy o udostępnienie projektu wystroju wnętrz, na który powołuje się opis techniczny do projektu architektury na stronie 8.

Odp. Zmawiający nie posiada projektu wnętrz.

 1. Prosimy o udostępnienie projektu architektury w formacie dwg.

Odp. Zamawiający nie posiada projektów w formacie dwg.

 1. Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ath.

Odp. Zamawiający nie posiada przedmiarów w formacie ath.

 1. Prosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy i wszelką dokumentację konieczną dla rozpoczęcia robót.

Odp. Termin do ustalenia z Wykonawcą.

 1. Zgodnie z pkt III ppkt. 1 kosztorys ofertowy dostarcza wyłącznie Wykonawca, którego oferta została wybrana. Prosimy o przedstawienie listy kosztorysów, jakie wybrany Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć.

Odp. Zgodnie z przedstawionymi przedmiarami robót.

 1. Zamawiający w §4 umowy, pkt. 2.18 wskazuje, iż wykonanie przedmiotu umowy, wiąże się jednocześnie z podpisaniem bezusterkowego protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca zaznacza, iż art. 647 Kodeksu cywilnego stanowi o  zobowiązaniu wykonawcy do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność zapłaty wynagrodzenia lub niemożność przeprowadzenia czynności odbiorowych z uwzględnieniem ewentualnych, zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. Ponadto powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007 r., V CSK 99/2007) który stwierdził, iż:

- Inwestor ma obowiązek odbioru obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej.

- Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.

W powyższym orzeczeniu stwierdzono, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z  art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w  art. 637 i art. 638 k.c. W związku z powyższym wnioskujemy o odstąpienie od uzależnienia odbioru, a tym samym zapłaty wynagrodzenia (płatności końcowej) od podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru. W przypadku gdyby Zamawiający stał na stanowisku, iż konieczne – pomimo sprzeczności z orzeczeniem wydanym przez Sąd Najwyższy – jest uzależnienie odbioru, a w  konsekwencji płatności końcowej od usunięcia wszelkich wad, pragniemy wskazać, iż na potrzeby zapewnienia należytego wykonania Wykonawca, zarówno na okres realizacji przedmiotu umowy, jak i na okres udzielanej rękojmi, zobowiązany jest do wniesienia stosownego zabezpieczenia (którego pierwszą część Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od uznania za należycie wykonane przez Wykonawcę). W związku z powyższym, celem ewentualnego zdyscyplinowania Wykonawcy do zapewnienia usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, jest złożone zamawiającemu zabezpieczenie, którego zwrot Wykonawca otrzyma po usunięciu tychże ewentualnych nieprawidłowości.

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 1. Zgodnie z SIWZ, przedmiar załączony przez Zamawiającego jest materiałem pomocniczym, a Wykonawca w celu przygotowania rzetelnej oferty winien przygotować przedmiar własnymi siłami.

Ze względu na żmudny proces przygotowania przedmiarów, konieczność dokładnego określenia zakresu przedmiotu umowy ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia, oraz potrzebę odbycia wizji lokalnej Wykonawca zwraca się z prośbą o przedłużenie terminu składnia ofert na dzień 10-07-2015.

Odp. Pismem z dnia 30.06.2015r. uwzględniono prośbę Wykonawcy i przedłużono termin składani ofert do 24.07.2015.

 

Zapytanie nr 4

 1. W dokumentacji w konstrukcji brakuje rysunku nr 19-Strop okręgu/walca/P-1 płyta zbrojenie dolne i górne, wieniec Wk. Prosimy o uzupełnienie brakującego rysunku.

Odp. Plik PDF w załączeniu.

 1. Na rzucie piwnicy oraz w zestawieniu stali zbrojeniowej istnieją rdzenie żelbetowe, jednak w dokumentacji brakuje ich rysunków konstrukcyjnych. Prosimy o brakujące rysunki.

Odp. Rdzenie ujęto na rys. konstrukcyjnym nr 12.

 1. W dokumentacji brakuje konstrukcji daszku D2. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. Daszek  ujęto na rys. konstrukcyjnym nr 17 i 18.

 1. W przedmiarach instalacji elektrycznych brakuje pozycji związanych z instalacją przewodów grzejnych, czujników temperatury oraz  czujników wilgoci, mimo wystąpienia tych elementów na rysunkach instalacji elektrycznych. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycje uwzględniające montaż tych instalacji oraz o podanie ilości i parametrów materiałów zawartych w tych pozycjach.

Odp.

Wycenić w I etapie

1.  Detektor wilgoci- ETOR-55   - podstawa  wyceny: KNNR 5 0406-01 - szt. 3

2.  Czujnik temperatury - ETF-744/99 - podstawa  wyceny: KNNR 5 0406-01 - szt. 3

3.  Przewód grzejny - VC 20 W/m - podstawa  wyceny: KNNR 5 0213-01 -  ilość 310 mb.

 

Wycenione w II etapie

4. Regulatory ETR2-1550 - ujęte w wycenie rozdzielnic R3 , R4 , R6

Urządzenie

jm.

ilość

parametry

Regulator

- ETR2-1550

szt.

3

Napięcie zasilające: 230V, 50-60Hz
Przekaźnik wyjściowy
Zakres regulacji temperatury: od 0 st. C do +10 st. C
Montaż: na szynie DIN
Szczelność obudowy regulatora: IP 20

Detektor wilgoci

- ETOR-55

szt.

3

Montaż: w rynnie
Szczelność: IP 68

Czujnik temperatury

 - ETF-744/99

szt.

3

Montaż: natynkowy
Szczelność obudowy: IP 54

Przewód grzejny

- VC

mb.

310

Moc jednostkowa: 20 W/m
Napięcie zasilania: 230 V ~ 50/60 Hz

 

 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w zakresie wykonawcy jest wykonanie przyłącza internetowego do punktu GPD zlokalizowanego w piwnicy budynku. Jeśli tak, to prosimy o przekazanie dokumentacji w tym zakresie.

Odp.  Nie jest objęte zamówieniem.

 

 1. Prosimy o udostępnienie warunków o przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej oraz warunków o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Odp. Zamawiający jest w trakcie uzyskania ww. dokumentów.

 1. W załączniku nr 8 do SIWZ projekt umowy §6 ustęp 1

§6

 1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy, którego  suma netto wynosi …………zł plus należy podatek VAT wg. stanu obowiązującego.

Z treści w/w paragrafu wynika, że wykonawca załącza do oferty kosztorys ofertowy. Zgodnie z zapisami SIWZ III. Opis przedmiotu zamówienia Wykonawca do oferty nie załącza kosztorysu ofertowego. Kosztorysy ofertowy dostarcza wyłącznie Wykonawca którego oferta zostanie wybrana.

Prosimy o sprecyzowanie zapisu w projekcie umowy.

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 1. W załączniku nr 8 do SIWZ projekt umowy §6 ustęp 4

§6

4. Wykonawcy nie wolno realizować robót, o których mowa w ust.4 bez zmiany postanowień niniejszej umowy. Powyższe nastąpić może w wyjątkowych sytuacjach. Wszelkie samodzielne decyzje Inspektora Nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne.

Z treści zapisu wynika błąd w określeniu nr ustępu. W ustępie 4 nie określono żadnych robót. Prosimy o sprecyzowanie zapisu w projekcie umowy.

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 

 1. W opisie projektu zagospodarowanie terenu punkt 1 stan istniejący, d) uzbrojenie terenu jest zapis „Kanalizacja deszczowa z ulicy Gródeckiej posiada dwa wpusty do rowu na terenie działki. Ze względu na możliwość zalewania, przed wykonaniem ogrodzenia należy dążyć do przebudowy kanalizację deszczową w ulicy Gródeckiej- drodze powiatowej i likwidacji wpustów deszczowych i studni chłonnej na terenie nowego przedszkola.”

Prosimy o potwierdzenie, że przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Gródeckiej - drodze powiatowej i likwidacja wpustów deszczowych i studni chłonnej nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp. Nie jest objęte zamówieniem.

 

 1. Na rysunku 1/Z Zagospodarowanie terenu – sytuacja występują wg opisu legendy:

4 – altana wg oddzielnego pracowania

14 – miejsce na ognisko

Prosimy o potwierdzenie, że w/w elementy zagospodarowania terenu nie są objęte przedmiotem postępowania przetargowego. W innym przypadku prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej opisującej w/w elementy zagospodarowania terenu.

Odp. Nie jest objęte zamówieniem.

 

 1. W opisie SIWZ XII opis sposobu obliczenia Ceny, oraz w załączniku nr 8 do SIWZ projekt umowy obowiązkiem wykonawcy przy skalkulowaniu ceny ofertowej jest uwzględnienie kosztów ewentualnych badań archeologicznych.

Prosimy o przedstawienie podstaw i zakresu badań archeologicznych. Udostępnienie wiedzy w tym zakresie jest niezbędne do prawidłowego skalkulowania ceny ofertowej, a w przekazanej dokumentacji nie ma jakiejkolwiek wzmianki na temat badań archeologicznych.

Odp. Zapis stosowany w umowie jest zapisem standardowym. Zamawiający nie umie określić czy będą potrzebne badania archeologiczne. Wykonawca winien przewidzieć taką możliwość wystąpienia prac archeologicznych.

 1. W przypadku gdy Zamawiający nie ma wiedzy i podstaw w w/w temacie prosimy o wykreślenie zapisu z SIWZ i projektu umowy o konieczności skalkulowania ceny ewentualnych badań archeologicznych.

Odp. Zapis stosowany w umowie jest zapisem standardowym. Zamawiający nie umie określić czy będą potrzebne badania archeologiczne. Wykonawca winien przewidzieć taką możliwość wystąpienia prac archeologicznych.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie zbiornika na wodę opadową jest w zakresie objętym postępowaniem przetargowym.

Odp. Tak

 1. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie ogrodzenia terenu nie jest w zakresie objętym postępowaniem przetargowym. W przypadku gdy ogrodzenie jest w zakresie postępowania przetargowego prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej dotyczącej ogrodzenia.

Odp. Nie jest objęte zamówieniem.

 1. Podczas wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy stwierdzamy, że istnieją drzewa i krzewy nie ujęte na planie zagospodarowania, a kolidujące z planowaną inwestycją. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę wszystkich drzew kolidujących z planowaną inwestycją? Prosimy o przekazanie jako element SIWZ prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów poznaczonych do wycinki oraz kolidujących z planowaną inwestycją.

Odp. Gospodarkę drzewostanem ujęto w projekcie. Uzyskano decyzję  na wycinkę  2 szt. starszych  drzew w grupie zieleni od strony ul. Gródeckiej (decyzja w posiadaniu Inwestora). W przedmiarach robót wykazano też  350m2 wycinki zarośli,  samosiewów w wieku do 10lat w w/w grupie zieleni.  Wycinka  drzew,  krzewów i drzew owocowych  na terenie  obecnego przedszkola  dokonana będzie przez  użytkownika  terenu.

 1. Podczas wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy stwierdzamy, że na terenie  zalegają hałdy gruntu niebudowlanego wymieszanego z gałęziami oraz gruzem. Czy teren zostanie uprzątnięty przez Zamawiającego przed przekazaniem placu budowy dla wykonawcy, czy Wykonawca powinien skalkulować w swojej cenie ofertowej porządkowanie terenu budowy przed przystąpieniem do prac budowlanych?

Odp. Wykonawca powinien skalkulować w swojej cenie ofertowej porządkowanie terenu budowy.

 1. W projekcie Zagospodarowanie terenu występuje rysunek 1/Z występuje opis

Projektowane drzewa liściaste ( na rysunku 5 sztuk) i iglaste ( na rysunku 3 sztuki) oraz krzewy projektowane ( na rysunku 18 sztuk). Prosimy o potwierdzenie ilości nowych nasadzeń oraz podanie  gatunków nasadzeń.

Odp. Nie jest objęte zamówieniem.

 1. W związku z upływającym 30.07.2015r.  terminem ważności warunków przyłączeniowych dla kanalizacji sanitarnej prosimy o przedstawienie aktualnych uzgodnień.

Odp. W dniu dzisiejszym  warunki są aktualne.

 1. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w przypadku nie dokonania zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia poprzez jego ograniczenie lub zwiększenie, wynagrodzenie określone w ofercie, a następnie w umowie będzie stałe, jako, że jest to wynagrodzenie ryczałtowe, a zatem niezależnie od ilości poszczególnych robót wskazanych w kosztorysach,  Wykonawca otrzyma umówioną kwotę.  

Wobec faktu, że jak sam Zamawiający wskazał w projekcie umowy, wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, zwracamy się o zmianę nieodpowiadających przyjętemu rodzajowi wynagrodzenia postanowień umowy, to jest  w § 6 ust. 1 poprzez usunięcie słów „ustalone na podstawie cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do oferty Wykonawcy” oraz w§ 8 ust. 1 poprzez wskazanie, że wartość faktury będzie odpowiadała procentowemu zaawansowaniu robót z uwzględnieniem robót już zafakturowanych. Zwracamy uwagę, że przy wynagrodzeniu ryczałtowym rozliczanie na podstawie obmiaru i cen jednostkowych nie ma uzasadnienia, gdyż wynagrodzenie ryczałtowe ma charakter wynagrodzenia stałego.

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 1. W przypadku odmowy wprowadzenia zmian, o których mowa w pytaniu powyżej, prosimy o wyjaśnienie, jak zamawiający zamierza rozliczyć wykonanie zamówienia, w przypadku, gdy suma wszystkich faktur wyliczonych na podstawie obmiaru będzie wyższa lub niższa niż wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w umowie.

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 

 1. W nawiązaniu do § 6 ust. 5 projektu umowy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma zapewnione środki na realizację zamówienia.

Odp. TAK

 1. Zwracamy się o dostosowanie § 11 ust. 4 projektu umowy do obowiązujących przepisów, w szczególności poprzez usunięcie odwołania do gwarancji jakości. Wykonawca wskazuje, iż takim zapisem Zamawiający narusza przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca zwraca uwagę Zamawiającego na obecną treść art. 151 ustawy PZP, który stanowi, iż „Kwota o której mowa w ust. 2 jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady”. Wykonawca odsyła Zamawiającego do nowelizacji ustawy z grudnia 2009 r. kiedy to usunięto ze wskazanego przepisu możliwość zatrzymywania (i zwrotu) zabezpieczenia na okres gwarancji jakości. Prosimy zatem o poprawienie zgodnie z przywołanym powyżej przepisem.

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 

 1. Zwracamy się o zmianę w § 6 ust. 6 lit. b)   projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych tam 20% wartości brutto przedmiotu umowy jako płatność końcową do maksymalnie 10%. Zwracamy uwagę na niezgodność obecnego postanowienia z przepisami prawa zamówień publicznych, a dokładnie art. 143a ust. 3 ustawy, która wskazuje, że wartość ostatniej faktury nie może wynosić więcej niż 10% wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

Odp. W załączeniu nowy wzór umowy.

 

Zapytanie nr 5

 

 1. Na schematach rozdzielnic nn R3, R4, R6 oraz na rzucie dachu są wrysowane przewody grzewcze. W przedmiarze instalacji elektrycznych brak jest pozycji dotyczącej montażu i podłączenia  tych przewodów. Proszę o podanie kto dostarcza i montuje przewody grzewcze. Jeżeli branża elektryczna to proszę o poprawienie przedmiaru.

Odp. Dostarcza i montuje Wykonawca. Wykonawca sam dokonuje poprawek.

 1. Instalacja fotowoltaiczna – według opisu do projektu rozdzielnica RAC jest zasilana kablem YKYzo 5x25 mm z rozdzielnicy RG. Na rysunku 8 z 16 projektu instalacji elektrycznych (schemat rozdzielnic RG) brak jest takiego obwodu. Proszę o załączenie na stronie Zamawiającego poprawionego schematu i przedmiaru instalacji elektrycznych.

Odp. Pliki PDF w załączeniu.

 

Zapytanie nr 6

 

 1. Udostępniona dokumentacja niejednoznacznie i niejasno określa co jest zakresem zamówienia I etapu realizacji. Proszę o dokładne sprecyzowanie jakie roboty zalicza się do I etapy realizacji zamówienia z dnia 17.06.2015.

Odp. Przedmiot zamówienia dotyczy całości wykonania.

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się przyłącze instalacji elektrycznej?

Odp. NIE

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się przyłącze wodociągowe?

Odp. TAK

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się przyłącze instalacji sanitarnej?

Odp. TAK

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej?

Odp. TAK

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się roboty związane z dolnym źródłem ciepłą ?

Odp. TAK

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się roboty elewacyjne ?

Odp. TAK

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się roboty wykończeniowe ?

Odp. NIE

 1. Czy do I etapu realizacji zamówienia zalicza się roboty związane z utwardzeniem terenu  i zagospodarowaniem terenu ?

Odp. NIE

 

Zapytanie nr 7

 

 1. Czy funkcję kierownika budowy i robót drogowych może pełnić jednocześnie ta sama osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia w obu specjalnościach?

Odp. TAK

 1. Jaka jest prawidłowa ilość płyt korytkowych DKZ 300/60: wg przedmiaru – 126 szt. czy wg dokumentacji projektowej – 246 szt.?

Odp. 246 szt.

 1. Jaka jest prawidłowa ilość płyt korytkowych DKZ 270/30: wg przedmiaru – 4 szt. czy wg dokumentacji projektowej – 9 szt.?

Odp. 9 szt.

 1. Jaka jest prawidłowa ilość płyt korytkowych DKZ 240/60: wg przedmiaru – 109 szt. czy wg dokumentacji projektowej – 145 szt.?

Odp. 145 szt.

 1. Jaka jest prawidłowa ilość płyt korytkowych DKZ 240/30: wg przedmiaru – 4 szt. czy wg dokumentacji projektowej – 7 szt.?

Odp. 7 szt.

 1. Jaka jest prawidłowa ilość drzwi balkonowych OB. Z PCV: wg przedmiaru – 4 szt. czy wg dokumentacji projektowej – 7 szt.?

Odp. Prawidłowa ilość drzwi balkonowych OB. Z PCV wg dokumentacji  projektowej  7szt.

 

 1. W opisie architektury na str. 8 jest mowa o projekcie wystroju wnętrz: ,,posadzki wielobarwne wg projektu wystroju wnętrz lub do ustalenia w nadzorze autorskim” , ,,glazura(…) układ płytek wielokolorowy wg projektu wystroju wnętrz lub do ustalenia w nadzorze autorskim” oraz ,,malowanie wielokolorowe farbą akrylową i lateksową wg tabel na rzutach, sposób i kolory do ustalenia w nadzorze autorskim lub projekcie wnętrz”. Prosimy o udostępnienie w/w projektu wystroju wnętrz.

Odp. Zamawiający nie posiada projektu wnętrz. W opisie na stronie 8 pkt.18 podano przykładowe płytki gresu „Marazzi” system A i glazury „Marazzi” system C lub równoważne.   Malowanie ścian  proponujemy w dwóch kolorach  jednym podstawowym pastelowym, drugim nasyconym jak w elewacji: czerwony, zielony, błękitny, pomarańczowy (elementy graficzne w ilości 15% powierzchni:  opaski przy drzwiach i symbole grup przedszkolnych). W kuchni, zapleczu kuchennym  i  pomieszczeniach technicznych kolor ścian biały, sufity białe.

Zapytanie nr 8

 

 1. Zamawiający  zamieścił dwa różniące się przedmiary robót budowlanych etapu I, proszę o wskazanie w sposób jednoznaczny zakresu i obmiarów robót opisanych w przedmiarach robót.

Odp. Prawidłowe przedmiary zamienne  budowlane  i elektryczne  do etapu I załączono  przy  opracowaniu  „Aneks - dostosowanie  do montażu instalacji fotowoltaicznej”. W załączeniu jeszcze raz prawidłowe przedmiary dla etapu I: budowlany i elektryczny.

 

 1. W dokumentacji projektowej znajduje się wskazanie malowania wnętrz farbami ,,lateksowymi”. Proszę  o wyjaśnienie jakie parametry powinna spełniać farba zewnętrzna ,,lateksowa”, a jeżeli ma spełniać warunek zmywalności proszę o określenie klasy odporności na szorowanie.

Odp. Farby lateksowe występują w opisie malowania wewnętrznego. Odporności na szorowanie   klasa  I lub II, norma odporności 2000- 5000  cykli mycia. Jako wykończenie alternatywne ścian zewnętrznych w opisie na str. 10 mowa jest o farbach egalizacyjnych  z dodatkiem żywicy silikonowej.

 

Zapytanie nr 9

 

 1.  Czy jest wykonany i zgłoszony do Starostwa projekt geologiczny odwiertów pionowych? Jeśli tak prosimy o udostępnienie?

Odp. Projekt geologiczny nie został wykonany i zgłoszony, zgłoszenia dokonuje wykonawca  odwiertów  minimum  na miesiąc przed rozpoczęciem budowy.

 

 1. Jakie rury powinny być stosowane od odwiertów do studzienek oraz od studzienek do kotłowni? Czy mają to być rury PEXa jak zapisano w projekcie czy rury preizolowane jak zapisano w przedmiarze? Jeśli preizolowane to jaki materiał – PE czy PEX ?

Odp. Mogą to być rury PEXa w izolacji z pianki poliuretanowej 40mm .

 

 1.  Jakie sondy mają być aplikowane w odwierty – czy ma być zaaplikowanych 24 podwójnych sond (4 rury w odwiercie) tak jak zapisano w przedmiarze, czy 24 pojedyncze sondy (2 rury w 1 odwiercie).

Odp. Mają być 24 sondy podwójne – 4 rury w odwiercie jak w przedmiarze.   

 

 1. Czy w zakres wykonania ogrzewania podłogowego wchodzą wszystkie pomieszczenia, zgodnie z przedmiarem i zestawieniem ogrzewania podłogowego TECE ? Czy wyłącznie pomieszczenia zaznaczone na rzutach parteru i piętra ( tj. rys. 2 i 3)?

Odp. Ogrzewanie podłogowe należy wykonać zgodnie z przedmiarem i zestawieniem TECE.         

 1. Czy w zakres branży sanitarnej należy wyłącznie ułożenie rur do ogrzewania podłogowego, czy wykonanie kompleksowe ogrzewania podłogowego (ułożenie styropianu, folii i rurociągu)?

Odp. Podział zakresu   prac branżowych    w celu wykonanie kompleksowego ogrzewania podłogowego dowolny- w zależności od zamierzenia Generalnego Wykonawcy, Izolacja   termiczna rolowana  i folia  PE  ujęta jest w przedmiarze  budowlanym.

 1. Prosimy o doprecyzowanie jaki biały montaż należy zastosować?

Odp. Należy zastosować biały montaż dostosowany do wymogów przedszkola.

 

 1. Prosimy o dołączenie kart katalogowych na separator tłuszczu z osadnikiem o przepływie 4 l/s oraz na separator węglowodorów z osadnikiem o przepływie 10 l/s.

Odp. W załączniku załączamy karty katalogowe zastosowanych separatorów.

 

 1. Czy należy wykonać szpachlowanie powierzchni tynków z gipsu tynkarskiego?

Odp. Tynki cementowo wapienne   piwnicy  kat. III., pozostałe tynki  powinny w zakresie  stopnia wygładzenia spełniać wymagania normy PN-70 B10 -100.

 1. Proszę o informację czy roboty wykończeniowe, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne, wchodzą w zakres zamówienie. Wg. II.1.4 ogłoszenia „Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie o powierzchni zabudowy budynku 1480,02 m2 i kubaturze brutto 7720,60 m3, wraz z parkingami i utwardzeniem terenu (dojazdy, place manewrowe i gospodarcze, chodniki, ścieżki, place zabaw, miejsce na pojemniki na odpady) oraz instalacjami doziemnymi i przyłączem wodociągowym”.

Odp. TAK

 

Zapytanie nr 10

 

 1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada projekt geologiczny wraz z pozwoleniami dotyczącymi odwiertów geotermalnych, jeśli nie to prosimy o informację w czyim zakresie, Wykonawcy czy Zmawiającego będzie zdobycie niezbędnych pozwoleń geologicznych wraz z opłatami administracyjnymi ?

Odp. Zmawiający nie posiada projektów geologicznych. Po stronie Wykonawcy będzie zdobycie niezbędnych pozwoleń  geologicznych wraz z opłatami administracyjnymi.

 

 

 

 

Zapytanie nr 11

 

 1. Prosimy o określenie, czy pomieszczenie nr 2/5 (wentylatornia) znajdujące się na piętrze, jako pomieszczenie techniczne (PM) powinno być wydzielone pożarowo od sąsiadujących pomieszczeń (ZL),  jako oddzielna strefa pożarowa.

Odp. Zgodnie z §212  pkt. 8 i 9 Warunków technicznych   oddzielną strefę pożarową powinny stanowić pomieszczenia  techniczne niepowiązane funkcjonalnie  z częścią budynku zaliczoną do ZL oraz maszynownie wentylacji do celów pożarowych,  a  zgodnie z §268  pkt 1 ppkt 5  maszynownie wentylacyjne  w budynkach innych niż mieszkalne o wys. powyżej 2 kondygnacji powinny być wydzielone  ścianami EI60 i drzwiami  EI30.  Ponieważ   wentylatornia (pom. 2/5) w  przedszkolu jest funkcjonalnie powiązana z pomieszczeniami przedszkola i budynek ma dwie kondygnacje, nie zachodzi potrzeba  wydzielenia jej przeciwpożarowo. 

 1. W przypadku konieczności wydzielenie pomieszczenia 2/5 (wentylatorni) jako oddzielnej strefy pożarowej, prosimy o określenie klasy odporności ogniowej przegród oraz stolarki.

Odp. Jak w pytaniu nr 1.

 1. W przypadku konieczności wydzielenia pomieszczenia 2/5 (wentylatorni) jako oddzielnej strefy pożarowej, prosimy o określenie sposobu zabezpieczenia instalacji wchodzących i wychodzących z powyższego pomieszczenia.

Odp. Jak w pytaniu nr 1.

 1. Prosimy o określenie sposobu sterowania klapą dymową na klatce schodowej.

Odp. Klapa dymowa z czujnikiem sterowana elektrycznie  i wyposażona w przyciski  stanowiące ręczny wyzwalacz na każdej kondygnacji.

 1. Prosimy o określenie sposobu zapewnienia napowietrzania klatki schodowej, niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania systemu oddymiającego klatkę schodową.

Odp. Nawiew przed dwa okna O6 uchylne na klatce schodowej. Powierzchnia  łączna okien jest większa niż 1,3x powierzchnia geometryczna klapy.  

 

Z up. Burmistrza

/-/ mgr inż. Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

 Inwestycyjno Geodezyjnego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.2.2015

Michałowo: Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie.
Numer ogłoszenia: 146108 - 2015; data zamieszczenia: 17.06.2015
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie o powierzchni zabudowy budynku 1480,02 m2 i kubaturze brutto 7720,60 m3, wraz z parkingami i utwardzeniem terenu (dojazdy, place manewrowe i gospodarcze, chodniki, ścieżki, place zabaw, miejsce na pojemniki na odpady) oraz instalacjami doziemnymi i przyłączem wodociągowym. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót wykonanego przez Wykonawcę (Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia własnych przedmiarów. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dostarczona wykonawcom dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawcy nie są zobowiązani do przedłożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą. Kosztorys ofertowy dostarcza wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce dostarczenia kosztorysu ofertowego w wezwaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą szczegółową lub uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu robót, ilości przedmiarowej i jednostki miary robót, ceny jednostkowej robót oraz wartości roboty. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej należy załączyć zestawienia: materiałowe, robocizny, sprzętu oraz określić poziom zastosowanych wskaźników narzutów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium o wartości 100.000,00zł wnoszone według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym (związanych ze wznoszeniem nowych budynków) stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: 1. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności ogólno budowlanej, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 2. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 3. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa. 4. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ), b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; wystąpi konieczność zmiany rachunku bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


 

Numer ogłoszenia: 96315 - 2015; data zamieszczenia: 30.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 146108 - 2015 data 17.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, fax. 85 7131777.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)..

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


 

IG.271.2.2015                                                                                         

 Michałowo, dnia 30.06.2015r.

 

 

DO OFERENTÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 146108- 2015 z dnia 17.06.2015r.

 

 

Burmistrz Michałowa jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w nawiązaniu do wniosku jednego z oferentów oraz dużej ilości zapytań  z prośbą o wyjaśnienie SIWZ, działając w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.),  dokonuje przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.

W związku z powyższym, nowy termin składania i otwarcia ofert został ustalony na dzień 24 lipca 2015r.

Przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy np.: początek biegu terminu związania z  ofertą oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty jak również termin dotyczący wadium. Bieg terminu związania z ofertą, który wynosi 30 dni i rozpoczyna się z upływem nowego terminu składania ofert. Miejsce oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej ,,SIWZ”, tj. zmienia treść zapisów:

 

XI.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.                      

SKŁADANIE OFERT:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11

 

3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

 

4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA W POSTĘPOWANIU NA

,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie”

,,Nie otwierać przed dniem 24.07.2015r. godz. 1015”.

 1. Oferty należy składać w:

Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)

do dnia 24.07.2015r. do godz. 10:00, codziennie w dni robocze, w godz. 7.15 - 15.15 lub za pośrednictwem poczty. Decyduje data i czas wpływu do siedziby zamawiającego. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert (art. 84 Pzp).

 

OTWARCIE OFERT:

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.07.2015r. godz. 1015 w siedzibie Zamawiającego, Sala Narad nr 28.

Zwracamy uwagę na uwzględnienie powyższej zmiany przy składania ofert i ustaleniu terminu ważności wadium, składanych w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty.

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Włodzimierz Konończuk


 

 

IG.271.2.2015                                                                                          Michałowo, dnia 17.07.2015r.

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie” opublikowanego w BZP nr 146108- 2015 z dnia 17.06.2015r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

 

Zapytanie nr 12

 1. Proszę o sprecyzowanie jakie płytki (glazura, gres) należy przyjąć do wyceny ze względu na to, iż opis w projekcie jest zbyt ogólny, co niepozwana na określenie ceny przedmiotowego materiału.

Odp: W opisie na stronie   8 pkt.18 podano przykładowe płytki gresu  „ Marazzi” system A i glazury  „ Marazzi” system C lub równoważne.

 

 1. Proszę o dołączenie rysunku jak ma dokładnie wyglądać (jakie ma mieć kolory, w jakich ilościach i odcięciach), wykładzina PCV, ponieważ w projekcie jest zawarta informacja, że ma być w różnobarwne wzory, co ma znaczenie dla oszacowania kosztu danej wykładziny.

Odp: Wykładziny PCV  lub linoleum  proponujemy w dwóch kolorach  jako opaskę przy ścianach i wydzielenie stref zabawy i nauki.

 

 1. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej rodzaju tynku na sufitach. W opisie dołączonym do projektu jest informacja, iż na sufitach ma być tynk cementowo – wapienny a w tabelkach na rysunkach rzutów kondygnacji jest tynk gipsowy.

Odp: W piwnicach  i w kuchni tynki cementowo- wapienne, pozostałe  tynki gipsowe

 

 1. Proszę o podanie dokładnych kolorów jakie są zaprojektowane na elewacji budynku.

Odp: Zgodnie z opisem do projektu architektonicznego:  Kolory  nasycone  wg rysunków kolorystyki: czerwony, zielony, błękitny, pomarańczowy  dobierać w trybie nadzoru autorskiego. W przypadku braku możliwości uzyskania  w danym systemie nasyconych kolorów dla tynków barwionych w masie należy zastosować tynki białe i malowanie farbami  egalizacyjnymi z dodatkiem żywicy silikonowej.

 

 1. Proszę o sprecyzowanie jakie kolory farb akrylowych i lateksowych  należy wycenić, ponieważ w opisie technicznym jest napisane, iż malowanie ma być wielobarwne, a kolory farb mają istotny wpływ na ich cenę.

Odp: Malowanie ścian  proponujemy w dwóch kolorach  jednym podstawowym pastelowym , drugim   nasyconym  jak w elewacji:  czerwony, zielony, błękitny, pomarańczowy  (elementy graficzne  w ilości 15% powierzchni:  opaski przy drzwiach i symbole  grup przedszkolnych). W kuchni, zapleczu kuchennym  i  pomieszczeniach technicznych kolor ścian biały, sufity białe.

 

 1. W związku z posługiwaniem i odnoszeniem się w dokumentacji do projektu aranżacji wnętrz prosimy o udostępnienie przedmiotowego projektu wszystkim stronom postępowania przetargowego. 

Odp: Projekt  wnętrz  nie był wykonywany

Zapytanie nr 13

 1. Prosimy o podanie kolorystyki nawierzchni z płyt gumowych SBR.

Odp: Kolorystyka nawierzchni z płyt SBR – zielona

 

 1. Prosimy o informację, czy można zastosować płyty gumowe kwadratowe o grubości 3 cm wykonane z granulatu SBR o wymiarach 1000 x 1000 mm do budowy nawierzchni bezpiecznej?

Odp: Zgodnie z opisem w części drogowej str. 3 pkt.3 ppkt. 3) płytki SBR gr. 30mm o wymiarach 50x50cm.

 

 1. W jaki sposób, należy zabezpieczyć krawędzie nawierzchni z płyt gumowych SBR: krawężnikami gumowymi czy płytami krawędziowymi?

Odp: Zgodnie z opisem w części drogowej str. 3 pkt.3 ppkt. 3) obrzeże betonowe 20x6.

 

Zapytanie nr 13

 1. SIWZ nie określa maksymalnego okresu gwarancji, jakiej można udzielić na przedmiot zamówienia. Czy Zamawiający nie wyznacza ograniczeń?

Odp: Nie. Zgodnie z SIWZ, przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: cena i gwarancja.

 

 1. Prosimy o sprecyzowanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia. Użyte w SIWZ określenie „odpowiadający swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia” rodzi wątpliwości, co przez Zamawiającego zostanie uznane jako potwierdzenie wymaganego doświadczenia. Czy budowa nowego budynku użyteczności publicznej o wartości min. 1 mln brutto będzie wystarczająca do spełnienia warunków SIWZ?

Odp: Tak. Zgodnie z SIWZ: ,, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym (związanych ze wznoszeniem nowych budynków) stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto”

 

Zapytanie nr 14

 

 1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy procedurą przetargową objęta jest instalacja podgrzewania rynnowego? Projekt branży elektrycznej nie określa wykonania ww instalacji oraz brakuje pozycji w przedmiarze do wyceny robót instalacyjnych. Wykonanie instalacji sugerują schematy rozdzielnic elektrycznych R3, R4 i R6 które zawierają elementy ww instalacji.

Odp: Należy ją wykonać zgodnie z projektem. Instalacja ta jest pokazana  również na rzucie dachu w projekcie elektrycznym. 

 

 1. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót z podaniem typów i podstawowych parametrów urządzeń (regulatory, czujniki wilgotności i temperatury, przewody grzejne, przewody zasilające) oraz uzupełnienie przedmiaru robót z podaniem ilości i podstawą wyceny.

Odp: Wycenić w I etapie

1.  Detektor wilgoci- ETOR-55   - podstawa  wyceny: KNNR 5 0406-01 - szt. 3

2.  Czujnik temperatury - ETF-744/99 - podstawa  wyceny: KNNR 5 0406-01 - szt. 3

3.  Przewód grzejny - VC 20 W/m - podstawa  wyceny: KNNR 5 0213-01 -  ilość 310 mb.

 

Wycenione w II etapie

4. Regulatory ETR2-1550 - ujęte w wycenie rozdzielnic R3 , R4 , R6

Urządzenie

jm.

ilość

parametry

Regulator

- ETR2-1550

szt.

3

Napięcie zasilające: 230V, 50-60Hz
Przekaźnik wyjściowy
Zakres regulacji temperatury: od 0 st. C do +10 st. C
Montaż: na szynie DIN
Szczelność obudowy regulatora: IP 20

Detektor wilgoci

- ETOR-55

szt.

3

Montaż: w rynnie
Szczelność: IP 68

Czujnik temperatury

 - ETF-744/99

szt.

3

Montaż: natynkowy
Szczelność obudowy: IP 54

Przewód grzejny

- VC

mb.

310

Moc jednostkowa: 20 W/m
Napięcie zasilania: 230 V ~ 50/60 Hz

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-06-17

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-07-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-06-17