Zamówienie Nr IG.271.17.2014 z dnia 2014-10-16 - Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie - Etap I

Tytuł Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie - Etap I
Numer IG.271.17.2014
Data wydania 2014-10-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.17.2014

Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie - Etap I
Numer ogłoszenia: 218477 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Gminnego Przedszkola w Michałowie - Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie (etap I) o powierzchni zabudowy budynku 1480,02 m2 i kubaturze brutto 7720,60 m3. Stan surowy zamknięty wraz z przyłączami i elewacją budynku. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną. Zakres robót będzie obejmował: stan surowy zamknięty, budowę przyłącza wodociągowego, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (dotyczy robót zakrywkowych na etapie stanu surowego), instalacja kanalizacji wewnętrznej deszczowej (dotyczy robót zakrywkowych na etapie stanu surowego), elewacja (elewacja budynku, wznoszenie rusztowań, instalowanie wyrobów metalowych zewnętrznych, roboty wykończeniowe - schody, pochylnie, studzienki, murki). Cenę oferty Wykonawcy winni wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie przedmiaru robót wykonanego przez Wykonawcę (Zamawiający załącza przedmiar robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia własnych przedmiarów. Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy). Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane jest dostarczona wykonawcom dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Cena ofertowa stanowi wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawcy nie są zobowiązani do przedłożenia kosztorysów ofertowych wraz z ofertą. Kosztorys ofertowy dostarcza wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana. Zamawiający określi termin i miejsce dostarczenia kosztorysu ofertowego w wezwaniu do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wybrany Wykonawca przedstawi kalkulację kosztorysową sporządzoną metodą szczegółową lub uproszczoną z wyszczególnieniem: opisu robót, ilości przedmiarowej i jednostki miary robót, ceny jednostkowej robót oraz wartości roboty. Do kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji uproszczonej należy załączyć zestawienia: materiałowe, robocizny, sprzętu oraz określić poziom zastosowanych wskaźników narzutów..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.41.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium o wartości 20.000,00zł wnoszone według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ), b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


IG.271.17.2014                                                                      

   Michałowo, dnia 28.10.2014r.

 

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie – Etap I.” opublikowanego w BZP nr 218477- 2014 z dnia 16.10.2014r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 1. Prosimy o potwierdzenie, że stan surowy zamknięty, budowę przyłącza wodociągowego, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, instalacja kanalizacji sanitarnej wewnątrz budynku (dotyczy robót zakrywkowych na etapie stanu surowego), instalacja kanalizacji wewnętrznej deszczowej (dotyczy robót zakrywkowych na etapie stanu surowego), elewacja (elewacja budynku, wznoszenie rusztowań, instalowanie wyrobów metalowych zewnętrznych, roboty wykończeniowe - schody, pochylnie, studzienki, murki) stanowi zakres robót zamówienia w I etapie.

Odp.  Zamawiający potwierdza ww. roboty, które wchodzić będą w zakres wyceny. Dodatkowo należy dokonać wyceny prac elektrycznych (odgromówki i przyłącza energetycznego od złącza kablowego do budynku). W załączeniu pomocniczy przedmiar robót elektrycznych. W zakresie robót wchodzić będą dodatkowo przewody do dolnego źródła ciepła, tylko te które znajdują się pod posadzką.

 1. Jeżeli w zakres wchodzi wykonanie łamaczy światła i pergoli prosimy o przedstawienie i podanie przykładowego producenta.

Odp.  W zakres wchodzi wykonanie łamaczy światła i pergoli - przykładowy producent (lub równoważny) SOLAR – TECH Kraków.

 1. Czy do wyceny należy przyjąć żaluzje, wg opisu należy zastosować wewnętrzne lub zewnętrzne żaluzje, rolety lub zasłony.

Odp. Jest to wyposażenie ruchome poza zakresem niniejszego przetargu, do realizacji po zakończeniu prac budowlanych.

 

Zapytanie nr 2

 1. W projekcie architektonicznym Rys. 3A błędnie są zliczone płytki korytkowe. Prosimy zatem o poprawienie pozycji nr. 93 i 96 w przedmiarze "I ETAP - STAN SUROWY ZAMKNIĘTY".

Odp. Oferent we własnym zakresie powinien dokonać poprawki w przedmiarze robót.

 

Zapytanie nr 3

 1. Czy można prosić o sprecyzowanie jak ma wyglądać(z jakich szyb ma być zbudowany) pakiet trzyszybowy energooszczędny?

Odp. Należy zastosować pakiet trzyszybowy zapewniający utrzymanie dla poszczególnych wyrobów minimalny współczynik  Umax = 0,9W/m2K, co  co uzależnione jest od rodzaju profilu PCV i powinno być obliczane dla każdego okna  osobno ( dla drzwi Umax 1,7W/m2K). Przykładowy  zestaw  trzyszybowy   Ug= 0, 6W/m2K :od zewnątrz: szkło z powłoką selektywną  (napyloną  na  poz.2)  + ramka 16mm +szkło zwykłe 6mm + ramka 16mm+  od wewnątrz szkło Termofloat  6mm  ( w dolnych polach szkło bezpieczne: 3Termofloat+1+3mm). Przestrzeń międzyszybowa wypełniona gazem. Dopuszcza   się zmianę  parametrów zestawu np.  zmniejszenie szerokości ramki  i grubości szkła  w mniejszych oknach pod warunkiem  zachowania  Umax wyrobu w połączeniu z ramą  PCV - poparte  obliczeniami producenta.  

 

 Zapytanie nr 4

 1. Proszę o informację, jaką szybę z powłoką selektywną należy zastosować w oknach PCV oraz drzwiach?

Odp. Należy zastosować szybę  w kolorze neutralnym  zapewniającym dla zestawu  współczynnik przepuszczalności światła  LT mnimum 65%  oraz współczynnik przepuszczalności całkowitej energii cieplnej  g   45-55%   na przykład  szkło  SILVERSTAR NEUTRAL  gr.6mm. 

 

Zapytanie nr 5

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

 1. Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie zagospodarowania terenu , po wykonaniu przyłączy zewnętrznych? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odp. Wykonawca powinien zagospodarować teren (uporządkować) tylko po wykonaniu przyłączy zewnętrznych tj. wyrównanie terenu.

 1. Czy montaż drzwi wewnętrznych D2PL i D3 ST jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odp. Montaż drzwi wewnętrznych nie  jest przedmiotem  przetargu.

 1. Czy montaż okna OW AL. oraz drzwi D4,D5,D6 jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odp. Montaż  naświetla wewnętrznego i drzwi wewnętrznych nie jest przedmiotem   przetargu.

 1. Czy montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odp. Montaż parapetów wewnętrznych nie jest przedmiotem przetargu, montaż podokienników zewnętrznych  klinkierowych jest przedmiotem przetargu.

 1. Jaka jest poprawna ilość płyt DK2 300/60 – 126 szt. czy 232 szt. zgodnie z projektem?

Odp. Odpowiedz poniżej.

 1. Jaka jest poprawna ilość płyt DK2 240/60 – 109szt czy 129 szt zgodnie z projektem?

Odp. Podaję poprawne ilości płyt korytkowych: 

DKZ 300/60  - 246 szt.

DKZ 270/30  - 9 szt.

DKZ  240/60 - 145 szt.

DKZ 240/30  - 7 szt.

DKZ 200/60  - 2 szt.

DKZ 200/30  - 1 szt.

DKZ 210/60  - 3 szt.

DKZ 180/60  - 18 szt.

DKZ 180/30  - 3 szt.

 

 1. Czy ułożenie płyt akustycznych pod dachem jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odp. Ułożenie płyt akustycznych pod dachem  nie jest  przedmiotom przetargu.

 1. Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy  jest wykonanie posadzki na gruncie wraz z izolacjami i szlichtą, czy należy wykonać tylko samo podłoże betonowe gr 10 cm?

   Odp. W zakres robót będzie wchodzić tylko wykonanie podłoża betonowego  o gr. 10 cm.

 

Zapytanie nr 6

 1. W SIWZ III.1- w zakresie robót jest wymieniona elewacja; w przedmiarze nie ma robót związanych z elewacją; jakie roboty związane z elewacją powinny być uwzględnione w cenie ofertowej (należy podać precyzyjnie rodzaj robót)?

Odp. Zamawiający umieścił przedmiar dotyczącej elewacji. Do wyceny należy uwzględnić elewację w pełnym zakresie zgodnie z dokumentacją techniczną.

 

Zapytanie nr 7

 1. W wykazie stolarki są okna z uchylaniem z poziomu podłogi – pytanie: jaką długość pręta mam zastosować? w poz. 05 które skrzydło mam zrobić jako uchylane z poziomu posadzki. Czy pozycja OB pcv – jest to balkon czy drzwi pcv?

Odp. Długości elementów do uchylania wg technologii producenta:

O2 - dół okna na poziomie   1,56m od posadzki

O4 - dół okna na poziomie 3,78m  od posadzki

O5- dół okna na poziomie  1,75 m  od posadzki, skrzydło uchylne środkowe (bez rozwierania)

O6 -  1 szt.  dół okna  na poziomie  1,79m od posadzki

 

Poz.05 są to drzwi otwierane na zewnątrz, mogą być wykonane z PCV lub aluminium.  

 

 1. Poproszę o wykaz płyt korytkowych.

Odp. Podaję ilości płyt korytkowych: 

DKZ300/60   - 246 szt.

DKZ 270/30  - 9 szt.

DKZ  240/60 - 145 szt.

DKZ 240/30  - 7 szt.

DKZ 200/60  - 2 szt.

DKZ 200/30  - 1 szt.

DKZ 210/60  - 3 szt.

DKZ 180/60  - 18 szt.

DKZ 180/30  - 3 szt.

 

 1. W wykazie stolarki znajdują sie pozycje których nie ma w przedmiarach, czy należy je wyceniać.  Pozycje OW AL, OB PCV 3szt L, D6 AL, D5 AL, D4 AL, D3 ST, D2 PŁ, D1 PŁ

Odp. Należy wycenić tylko okna i drzwi zewnętrzne: OW AL – nie, OB PCV 3szt L – tak, D6 AL- nie, D5 AL-  nie, D4 AL – nie, D3 ST – nie, D2 PŁ – nie, D1 PŁ – nie.

 

 

Zapytanie nr 8

 

 1. Prosimy o sprecyzowanie zapisu punktu VI ppkt. I. 1 a) SIWZ i podanie szczegółowego rodzaju robót budowlanych jakie winien wykazać Wykonawca by spełniać warunki wiedzy i doświadczenia.

Odp.  Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej  1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Według Zamawiającego roboty odpowiadające swoim rodzajem są to wszelkie prace budowlane o charakterze konstrukcyjnym.

 

Z up. Burmistrza

/-/ Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego


 

IG.271.17.2014 Michałowo, dnia 29.10.2014r.

 

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z postępowaniem na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie – Etap I.” opublikowanego w BZP nr 218477- 2014 z dnia 16.10.2014r., w załączeniu zamieszczam zamienny projekt zbiornika wód opadowych przy Gminnym Przedszkolu w Michałowie.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

 


 

G.271.17.2014 Michałowo, dnia 29.10.2014r.

 

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

 

 

W związku z postępowaniem na ,,Budowę Gminnego Przedszkola w Michałowie – Etap I.” opublikowanego w BZP nr 218477- 2014 z dnia 16.10.2014r., w załączeniu zamieszczam brakujące rysunki przyłączy sanitarnych przy Gminnym Przedszkolu w Michałowie.

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno – Geodezyjnego

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Michałowa

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-10-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-10-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-10-16