Zamówienie Nr z dnia 2014-09-16 - ZAPYTANIE OFERTOWEOpracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo”

Tytuł ZAPYTANIE OFERTOWE Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo”
Data wydania 2014-09-16

Michałowo, 16.09.2014r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo”


I. INFORMACJE OGÓLNE:


Planowana wartość przedmiotu zamówienia kształtuje się na poziomie niższym niż wyrażona w złotych równowartość 30 000 euro, dlatego też na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2013 poz. 907 z późn. zm.), zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

II. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Michałowo
ul. Białostocka 11
16-050 Michałowo


III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Michałowo zgodnie z wytycznymi i zaleceniami opublikowanymi w Załączniku nr 9 do ogłoszonego przez NFOŚiGW Konkursu wraz ze zczegółowym wykonaniem inwentaryzacji terenowej i opracowaniem bazy danych.
W ramach planu należy:
1) opracować projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz;
2) wykonać inwentaryzacji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy Michałowo,
3) przeprowadzić szkolenia dla pracowników gminy na temat problematyki związanej z tworzeniem, realizacją i monitorowaniem planów gospodarki niskoemisyjnej;
4) opracować bazę danych w oparciu o platformę informatyczną Ouantum GIS wraz z przeszkoleniem dwóch osób wybranych przez Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotowej bazy;
5) utworzyć na dwóch stanowiskach komputerowych bazę danych w systemie informacyjnym GIS,
6) przeprowadzić informację oraz promocję dotyczącą udziału dofinansowania POIiŚ.
7) przeprowadzić strategiczną ocenę (opracowanie prognozy o ile będzie wymagana), Przedmiot zamówienia należy przekazać w formie papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej (1 egzemplarz).

IV. WYMAGANIA

Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował zespołem składającym się z osób posiadających wiedzę merytoryczną w zakresie technicznym i ekonomicznym.

V. TERMIN WYKONANIA USŁUGI

wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia: do 30.09.2015r.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta musi zawierać:
a. pełną nazwę oferenta
b. adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP
c. cenę oferty przedstawionej jako cena brutto, cena brutto zawiera podatek VAT cena wyrażona w PLN

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać w terminie do dnia 19.09.2014 r. do godz. 10:00 drogą mailową na adres: rosinska@michalowo.eu
W temacie e-mail należy wpisać: „OFERTA- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Michałowo"
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
Osoba do kontaktu Elżbieta Rosińska: 85 7131783
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
− Cena ofertowa -100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta mająca najniższą cenę.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1) Wzór formularza ofertowego
2)  Wyciąg z wniosku o dofinansowanie


Burmistrz Michałowa
Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-09-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-09-16