Zamówienie Nr IG.271.14.2014 z dnia 2014-08-29 - Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I

Tytuł Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I
Numer IG.271.14.2014
Data wydania 2014-08-29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I

IG.271.14.2014
Numer ogłoszenia: 185339 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej w Michałowie - Budynek A Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje budowę bazy rekreacyjno - sportowo - szkoleniowej - budynek A (etap I) o powierzchni użytkowej 729,93 m2 i kubaturze 3571,90 m3. Stan surowy zamknięty wraz z przyłączami. Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający ustala wadium o wartości 10.000,00zł wnoszone według zasad określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 500.000,00 zł brutto, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: - osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, lub uprawniona do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych na podstawie odrębnych przepisów prawa.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym we własnym zakresie przez Wykonawcę na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiaru robót. b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach:jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; zmianę wynagrodzenia umownego na podstawie rozliczeń kosztorysowych; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.09.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

IG.271.14.2014                                                                  

        Michałowo, dnia 09.09.2014r.
 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Budowę bazy rekreacyjno – sportowo - szkoleniowej w Michałowie – Budynek A Etap I” opublikowanego w BZP nr 185339- 2014 z dnia 29.08.2014r., działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 1. Czy w zakresie Generalnego Wykonawcy jest wykonanie zagospodarowania terenu, po wykonaniu przyłączy? Jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odp. NIE

 1. Czy kosztorys ofertowy należy dołączyć w wersji szczegółowej czy uproszczonej?

Odp. Zamawiający podczas składania ofert nie wymaga kosztorysu szczegółowego, ale po wyborze oferenta ma prawo żądać przedstawienia kosztorysu szczegółowego.

 1. Czy montaż drzwi wewnętrznych płytowych jest w zakresie generalnego Wykonawcy?

Odp. Nie należy montować drzwi wewnętrznych płytowych.

 1. Czy strop na poziomie +3,10 ma być wykończony styropianem szlichta, oraz folią w płynie w pomieszczeniach mokrych, czy ma być wykonana tylko płyta żelbetowa?

Odp. Strop na poziomie +3,10 - należy wykonać tylko płytę żelbetową.

 1.  Czy montaż parapetów wewnętrznych jest w zakresie Generalnego Wykonawcy?

Odp. Należy zamontować parapety wewnętrzne.                                                        

 1. Czy kominy mają być wykonane z cegły pełnej gr. 12 cm, czy z bloczków SILIKAT gr. 12 cm?

Odp. Kominy mają być wykonane z pustaków wentylacyjnych wapienno-piaskowych, w przestrzeni poddasza ocieplone i obmurowane gazobetonem, powyżej dachu ocieplone i obmurowane cegłą klinkierową ( zgodnie z opisem architektonicznym w projekcie).

 

Zapytanie nr 2

 1. W poz. 15 i 16 przedmiaru robót budowlanych – ilość i wymiary stóp fundamentowych są niezgodne z projektem konstrukcyjnym.

Odp. Odpowiedz w pkt. 2.

 1. W poz. 17 nie uwzględniono różnych wysokości posadowienia ław fundamentowych.

Odp. Korekta poz. 15; 16; 17 oraz  izolacji związanych ze zmianą w poz. 19,20,21,22,23  przedmiaru robót:

Poz. 15 d.1.3  KNR 2-02 0204-01 Stopy fundamentowe z B-25 prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3

                                                 - z  zastosowaniem pompy do betonu  RAZEM    6.007 m3                     

            St-4                         3*0.85*0.85*0.40  m3           0.867

                St-4                         1*1.40*1.40*0.40  m3           0.784

                St-5                         9*1.10*1.10*0.40  m3           4.356

                                                          

16 d.1.3 KNR 2-02 0204-02  Stopy fundamentowe z B-25 prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3

                                                  - z zastosowaniem pompy do betonu   RAZEM   13.840 m3

                St-1                         6*2.00*2.00*0.40  m3           9.600

                St-2                         6*1.20*1.20*0.40  m3           3.456

                St-3                         1*1.40*1.40*0.40  m3           0.784

 

Poz. 17 d.1.3KNR-W 2-02 0101-06 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej     m3 gr 25cm           

                                                                                                                                                         RAZEM            45.374 m2

 

(1.60-0.18)*(26.39*2+16.69*2+0.90*2-2.495*2+3.14*2.495*2*0.25 + 3.88*2+15.95+3.72)           m2           162.330

 (1.90-1.60)*[(12.00-0.25-0.30)*2  +(16.20+0.25-0.30*2-0.25*2)  +1.40*2]     m2           12.315

poz.17A  (obliczenia pomocnicze)                                         =  m2       174.645

                gr 25cm                   poz.17A*0.25         m3           43.661

                gr.12cm                   (1.25+0.25)*0.12*(1.36+1.44*2+1.405+3.87)      m3           1.713

                                                                                 

poz. 19 d.1.4KNR 2-02 0602-01       Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane z emulsji wodoszczelnej- pierwsza warstwa RAZEM            94.113m2

            Ł-1                          [0.60-0.24]*58.00  m2           20.880

                Ł-2                          [0.60-0.24]*30.00  m2           10.800

                Ł-4                          [0.40-0.24]*35.00  m2           5.600

                Łs                           [0.45-0.24]*1.50    m2           0.315

                Ł-3                          [0.70-0.24]*15.00  m2           6.900

                St-4                         3*0.85*0.85           m2           2.168

                St-4                         1*1.40*1.40           m2           1.960

                St-5                         9*1.10*1.10           m2           10.890

                St-1                         6*2.00*2.00           m2           24.000

                St-2                         6*1.20*1.20           m2           8.640

                St-3                         1*1.40*1.40           m2           1.960

                                                          

Poz. 20 d.1.4  KNR 2-02 0602-02  j.w. - druga i następna warstwa Krotność = 2  wg poz.19      RAZEM            94.113m2

Poz. 21 d.1.4  KNR 2-02 0603-01Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa       

          RAZEM          560.210 m2

                Ł-1                          0.60*2*58.00         m2           69.600

                Ł-2                          0.60*2*30.00         m2           36.000

                Ł-4                          0.40*2*35.00         m2           28.000

                Łs                           0.40*2*1.50           m2           1.200

                Ł-3                          0.70*2*15.00         m2           21.000                                                                                 

                St-4                         3*0.85*4*0.40       m2           4.080

                St-4                         1*1.40*4*0.40       m2           2.240

                St-5                         9*1.10*4*0.40       m2           15.840

                St-1                         6*2.00*4*0.40       m2           19.200

                St-2                         6*1.20*4*0.40       m2           11.520

                St-3                         1*1.40*4*0.40       m2           2.240

                ściany fundanentowe                              poz.18     m2           349.290

                                                                      

poz. 22 d.1.4 KNR 2-02 0603-02      j.w.-- druga i następna warstwa Krotność = 2          z poz.21          RAZEM            560.210m2                                        

Poz.23 d.1.4 ZKNR C-2 0307-01Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi  gr.12cm           RAZEM  137.026 m2

gr 25cm(1.50+0.30)*(12.00*2+16.20+0.25+0.12*2)+(1.20+0.30)*(13.40*2+16.20+0.25+0.12*2-2.25*2  +3.14*2.25*2*0.25]     m2           137.026

 

 1. Poz. 25 rdzenie 1.2 i 1.3 są posadowione na poziomie -1,9.

Odp. Poz. 25 d.1.5     KNR 2-02 0211-01 Rdzenie żelbetowe z B-25 w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane        RAZEM         9.171 m3

                Rdz1                       2*[(6.36-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.20)*0.25*0.30]             m3           1.049

                Rdz1.1                    2*[(8.78-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.20)*0.25*0.30]             m3           1.352

                Rdz1.2                    1*[(6.36-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.50)*0.25*0.30]             m3           0.547

                Rdz1.3                    1*[(8.78-2.96)*0.25*0.25+(2.96+1.50)*0.25*0.30]             m3           0.698

                Rdz2                       1*[6.36+1.20)*0.30*0.25      m3           0.567

                Rs                           2*0.30*0.25*4.31  m3           0.646

                Rk                           0.25*0.25*2.30*30                m3           4.312

 

 1. W poz. 35 przedmiaru brak końcowego wyniku obliczeń ścianek attykowych, proszę o sprawdzenie i ustalenie wysokości ścianek parteru, Ip oraz attykowych.
  Odp.

Poz. 35 d.1.6  NNRNKB 202 0191b-01      B.2      Ściany o grubości 25 cm budynków wielokondygnacyjnych z bloków wapienno-piaskowych N25 pióro-wpust- transport materiałów wyciągiem           RAZEM         598.093m2

(0.13+1.50+1.20+0.18)*(26.15-0.30*12+6.90+1.20+9.30-2.375+23.775+16.20-0.50*2-0.25+4.285*2+3.75+1.575+5.15+6.975)=                m2           307.983

-1.05*2.10*3-1.44*2.10-3.14*0.75*0.75*2-1.20*1.80*12  = m2        -39.092

A  (suma częściowa)                                              -   parter                                  m2           268.891

                                                

(0.20+1.50+1.40+0.12)*(26.15-0.30*10+10.80+1.20+5.40-2.375+23.775+16.20-0.50*2+3.265*2) = m2        269.450

-1.40*2.10-1.05*2.10*2-3.14*0.75*0.75*2-1.20*0.90*4-0.75*2.20*3-1.20*2.20*9-4.58*2.05      =  m2       -53.302

B  (suma częściowa)                                              -Ip                                          m2           216.148

                                                

attyka     

(8.80-6.35)*(5.00-2.25)*2  +(8.30-6.35)*(1.60+10.95)   +(8.00-6.35)*(26.45-5.52+16.35)   +(6.88-6.35)*25.65=         m2           113.054

 

 1. W poz. 41 przedmiaru – wszystkie ścianki działowe są z cegieł dziurawek natomiast wg opisu z Porothermu gr. 11,5 cm P+W (na parterze alternatywnie z bloczków wapienno – piaskowych gr. 12 cm).

Odp.

Poz. 41 d.1.6  NNRNKB 202 0195a-01       Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych         RAZEM 808.020m2

parter                3.01*(6.855*10+16.815*2+0.60*2+1.715+0.60*7+1.78*4+2.335*5+2.455*5+2.70+1.795+1.66*4+1.595+2.13*2+4.62+1.23*2+4.02+0.15+0.30+1.74) - 1.05*2.10*24-0.95*2.10-1.44*2.10 = m2           455.702

Ip            3.21*(6.855*8+15.95+13.80*2+1.50+3.45*2+2.335+2.165+1.72+1.135+2.00+3.145*2)-1.05*2.10*13-1.44*2.10*2-0.95*2.10*3=             m2  352.318

                       

 1. Brak w przedmiarach nadproży prefabrykowanych ścianek działowych.

Odp.

Poz. dodatkowa  1 w d.1.6 KNR 2-02 0126-05 Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych w ściankach działowych gr 12 cm         RAZEM         53.400 m

1.20*(25+15)  +1.80*(1+2)    =     m      53.400

 

 1. Czy poz. 47 nie powinna być zmieniona jako dylatacja obwodowa ze styropianu przy ścince pod płyty korytkowe?

Odp.

Poz. 47 d.1.7  KNR 0-23 2612-01    Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - do attyki od strony dachu- przyklejenie płyt styropianowych gr 5 cm do ścian 

RAZEM         72.006 m2

                                                

1.05*(25.65-1.60-2.125)+(1.05+1.92)*0.5*(16.35*2+1.20-2.125*2+3.14*2.125*2*0.25)=              m2           72.006

                                              

 1. W poz. 48 przedmiaru docieplenia kominów wykonano w systemie BSO- natomiast wg opisu powinno być – ocieplenie ze styropianu gr. 3 cm, w przestrzeni stropodachu obmurówka z betonu komórkowego a ponda dachem z cegły klinkierowej w kolorze piaskowych – spoinowanej – proszę o wyjaśnienie?

Odp. Wykończenia kominów:

 

Poz 48 d.1.7KNR 0-23 2612-01 Ocieplenie kominów - przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm

                                                          RAZEM         57.663m2

2.15*(1.03*3+0.78*8+0.28*7+0.53*4)*2             = m2        57.663

                                                                             

dod.2 d.1.7     KNR 2-02 0117-14    B.2      Licowanie kominów wraz ze spionowaniem z cegły klinkierowej w kolorze piaskowym    RAZEM         83.205m2

2.15*(1.30*3+1.05*8+0.80*4+0.55*7]*2             = m2        83.205

 

 1. Czego dotyczy poz. 60 przedmiaru – podesty stropodachu z desek o grubości 25 mm na legarach?

Odp. Poz.60 d.1.8     KNR 2-02 1110-04    Anulowana    RAZEM         0.000   m2

 

 1. Brak w przedmiarze elewacji ściany szczytowej z wełny mineralnej od strony schodów zewnętrznych.

Odp. Korekta ocieplenia elewacji:

                                                          

dod.3 d.1.11   KNR 0-23 2615-02                Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr 15 cm  -  Bezspoinowy System Ociepleniowy  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki         RAZEM         98.072m2

            8.00*(2.12+1.44+7.655+0.90*2)-1.44*2.10*2     m2           98.072

                                                                      

Poz. 85 d.1.11            KNR 0-23 2614-02                Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 15cm - Bezspoinowy System Ociepleniowy - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.  mieszanki silikatowej            RAZEM         98.072m2

            8.00*(0.40+11.35-3.87)-0.75*2.20*3   =                         m2               58.090

                6.58*25.65-1.20*2.20*5-1.20*0.90*2-1.20*1.80*6=                  m2   140.457

                8.00*(0.40+16.75-2.12-1.44-7.655)      =                         m2               47.480

                8.00*19.895-1.20*1.80*6-1.20*0.90*2-1.20*2.20*4          =     m2    133.480

A  (suma częściowa)               : ściany zewn.         m2           379.507

                podcień                   2.58*1.08+1.20*3.87 =                        m2            7.430

                                               -poz.86                                                 m2             -10.503

                                                                             

88 d.1.11        KNR 0-23 2614-05                Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami styropianowymi -  Bezspoinowy System Ociepleniowy - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got.  mieszanki silikatowej            RAZEM         20.318m2

[(0.75+2.20*2)*3  + (1.20+2.20*2)*9  + (1.20+0.90*2)*4   +(1.20+1.80*2)  *12   ]*0.15 =  m2       20.318

                                                          

dod.4 d.1.11   KNR 0-23 2615-05    Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami z wełny mineralnej  -  Bezspoinowy System Ociepleniowy  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki   RAZEM  1.692   m2

(1.44+2.10*2)*2*0.15           m2           1.692

                                                                                             

Zapytanie nr 3

 1. Czy ułożenie bednarki jest po stronie Wykonawcy?

Odp.Nie

 1. Czy instalacja elektryczna jest do wykonania przez Wykonawcę?

Odp. Nie

 1. Czy wykonanie tynków wewnętrznych mają być zawarte w ofercie?

Odp.Nie

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-08-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-09-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-08-29