Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo
Numer IG.271.9.2014
Data wydania 2014-05-22

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi IG.271.9.2014

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo
Numer ogłoszenia: 173260 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie wskazanych w opisie zamówienia odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Michałowo, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. a)Na terenie Gminy Michałowo obowiązuje system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych. b)Charakterystyka przedmiotu zamówienia. ogólna liczba mieszkańców (w 2013 r.) objętych systemem - 6886, ogólna liczba nieruchomości (gospodarstw domowych w 2012 r.) objętych systemem - 2400, powierzchnia terenu Gminy Michałowo wynosi ok. 41011 ha, ogólna liczba nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (domki letniskowe, przedsiębiorcy) - 300, gniazda do selektywnej zbiórki odpadów - 13 miejsc, (w tym 3 gniazda z podwójną ilością pojemników do selektywnej zbiórki), miejsca użyteczności publicznej - 10 miejsc, miejsca odbioru ze specjalnych punktów (zbiórka lekarstw i baterii) - 17 szt., przystanki autobusowe - 24 szt., odpady zielone z utrzymania parków, boisk i dróg na terenie Gminy Michałowo, na terenie Gminy Michałowo w 2013 roku (wg sprawozdań) zebrano m.in. następujące ilości odpadów komunalnych: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - łącznie 924,20 Mg, 20 02 02 - Gleba i ziemia w tym kamienie - łącznie 20,20 Mg 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury - łącznie 3,70 Mg, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych - łącznie 6,50 Mg, 15 01 07 - Opakowania ze szkła - łącznie 32,40 Mg, Podane ilości odbioru odpadów komunalnych za 2013 rok stanowią wielkości orientacyjne, ilości te zostały podane w celu sporządzenia oferty. Faktyczne ilości odpadów, w okresie realizacji zamówienia, mogą nie pokrywać się z podanymi przez Zamawiającego. Zmiana liczby obsługiwanych nieruchomości oraz zmiana ilości wywożonych odpadów komunalnych nie będzie powodowała zmiany umowy ani zmiany wartości zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.53.30.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Michałowo
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje usługi odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy - o łącznej masie min. 800 Mg.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. Z 2013 r. poz. 122) tj.: 1)odpowiednimi pojazdami i urządzeniami specjalistycznymi; 2)odpowiednią bazą magazynowo-transportową.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. Z 2013 r. poz. 122) tj.: 1)odpowiednimi pojazdami i urządzeniami specjalistycznymi; 2)odpowiednią bazą magazynowo-transportową.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 300 000,00 zł;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym we własnym zakresie przez Wykonawcę na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiaru robót. b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach:1)W przypadku wystąpienia przerw w wykonywaniu umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; 2)Zmianie może ulec zakres przedmiotu umowy oraz termin realizacji umowy w przypadku gdy konieczność takich zmian wyniknie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 3)Wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; 4)Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


 

IG.271.9.2014                                                                    

         Michałowo, dnia 27.05.2014r.

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 173260 - 2014 z dnia 22.05.2014r.,  działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 

 1. Zgodnie z działem III pkt. 2 lit. h SIWZ (strona 5):

,,Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania nieodpłatnie worków do selektywnej zbiórki odpadów wg rodzajów określonych w § 8 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 354) tj.:

- worek zielony – szkło,

- worek żółty – tworzywa sztuczne i metale,

- worek brązowy – odpady zielone,

- worek niebieski – papier i tektura.

Natomiast przywołany § 8 ust. 1 ww. regulaminu mówi:

 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:
 1. Zielony – przeznaczeniem na szkło,
 2. Żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale,
 3. Brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone.”

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie czy Wykonawca powinien dostarczyć niebieskie worki oraz odbierać papier i tekturę? Ponadto proszę o określenie ile worków każdego koloru Wykonawca powinien dostarczyć w okresie trwania umowy?

Odp. Tak, wykonawca powinien dostarczyć niebieskie worki na papier i tekturę. W momencie rozpoczęcia realizacji umowy Wykonawca dostarcza po 1 komplecie worów do selektywnej zbiórki. Wykonawca będzie zobowiązany po każdorazowym odbiorze selektywnie zebranych odpadów pozostawić worki w liczbie odpowiadającej odebranym workom. Worki należy przekazywać właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości.

 

 1. Zgodnie z działem III pkt. 3 ppkt 3 SIWZ (strona 6):

,,odpady komunalne zmieszane oraz odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z cmentarzy i miejsc użyteczności publicznej powinny być odbierane z częstotliwością 2 razy w miesiącu w okresie od kwietnia do października oraz 1 raz w miesiącu w okresie od listopada do marca”

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie ile i jakie pojemniki Wykonawca powinien dostarczyć na cmentarze?

Odp. Zamawiający na własny koszt dostarczy pojemniki typu KP 7 (sztuk 7), po jednym na każdy cmentarz.

 1. Zgodnie z działem III pkt 5 ppkt 2 SIWZ (strona7):

,,Wykonawca przekaże Zamawiającemu comiesięczny raport z systemu GPS zamontowanego w pojazdach przeznaczonych do zbierania odpadów, dokumentujący przebieg pracy pojazdów w terenie”.

Proszę o jednoznaczne wyjaśnienie, celowości i formy w jakiej Wykonawca powinien przekazywać przedmiotowy raport? Ta sama wątpliwość dotyczy również § 2 ust. 5 wzoru umowy.

Odp. Zamawiający rezygnuje z comiesięcznych raportów z systemu GPS zamontowanych w pojazdach przeznaczonych do zbierania odpadów, dokumentujących przebieg pracy pojazdów w terenie. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji reklamacji (nieodebrania nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w ciągu dwóch dni od otrzymania zawiadomienia w formie telefonicznej lub pisemnej od Zamawiającego. Załatwienie reklamacji, które dodatkowo weryfikowane będzie poprzez raporty systemu GPS wykonawca niezwłocznie potwierdza w formie pisemnej. W związku z powyższym w § 2 ust. 5 wzoru umowy wykreśla się zapis: ,,terminowe przekazywanie raportów miesięcznych”.

 

 1. Zgodnie z działem III pkt 9 SIWZ (strona 28):

 

,,Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu raportów kwartalnych zawierających informacje o ilości i rodzaju pojemników znajdujących się na nieruchomościach, które obsługuje Wykonawca”

Wykonawca wnosi o skreślenie ww. zapisu, gdyż wydaje się, że bezcelowe są te informacje dla Zamawiającego skoro pojemniki zabezpiecza Właściciel nieruchomości. Czy nie zachodzi dublowanie informacji, o których mowa w powyższym punkcie?

Odp. Zamawiający wykreśla zapis z SIWZ z działu III pkt. 9.

 

 1. Zgodnie z § 14 ust. 1 wzoru umowy (strona8):

 

,,Dopuszcza się zmiany określonych w umowie nazw, danych teleadresowych, numerów rachunków bankowych jeśli będą one wynikać ze zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego i Wykonawcy bez konieczności wprowadzania tych zmian aneksem. W takim przypadku Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania się”

 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisów SIWZ poprzez dodanie ust. 2 o następującej treści: ,,Dopuszcza się zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wymienionego w 6 ust. 1 i 3 w przypadkach zmiany stawki podatku VAT oraz opłaty z tytułu przekazania 1 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych”. Pozostałe ust. należy przenumerować. Wykonawca w momencie składania oferty nie jest w stanie przewidzieć zmian ww. składników ceny, na które nie ma wpływu a mogę dokonać w okresie trwania umowy a są istotne. Proponowany zapis jest zgodny z art. 144 ust. 1 ustawy prawo Zamówień Publicznych.

 

Odp. Zamawiający informuje, iż w § 12 ust. 2 ppkt. 4 wzoru umowy określono zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Maria Dobrowolska – Cylwik

Sekretarz Gminy Michałowo

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-05-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-05-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-05-22