Zamówienie Nr IG.271.4.2014 z dnia 2014-04-18 - Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie

Tytuł Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie
Numer IG.271.4.2014
Data wydania 2014-04-18

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej

nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie.

IG.271.4.2014

 

            Burmistrz Michałowa, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, tel./fax. (085) 7131777, NIP 542-10-08-585, woj. Podlaskie - działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo  zamówień  publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907), ogłasza konkurs na:

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

 nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie.

 

 1. Określenie trybu zamówienia: Otwarty konkursu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907).

 

 1. Określenie przedmiotu konkursu: Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej nowej siedziby Gminnego Przedszkola w Michałowie. Zwycięzca konkursu zostanie zaproszony  do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z materiałami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac budowlanych.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
 1. Spełniają warunki określone w trybie art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny oferty jest opisany w Regulaminie Konkursu.

 

 1. Kryteria oceny prac konkursowych  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów:

Prace zgodne tematycznie z przedmiotem konkursu oraz formalnie z wymaganiami regulaminowymi konkursu zostaną poddane szczegółowej ocenie merytorycznej – zgodnie z poniższymi kryteriami:

 1. oryginalność idei projektowej i zaproponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych – waga kryterium 25%,
 2. prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych w kontekście zgodności z programem oraz przepisami obowiązującego prawa – waga kryterium 25%,
 3. spełnienie wymogów urbanistycznych, dotyczących sposobu zagospodarowania terenu objętego zakresem opracowania – waga kryterium 10%,
 4. efekt ekonomiczny – koszt realizacji projektu i koszty eksploatacyjne – oszacowane przez uczestnika konkursu – waga kryterium 25%,
 5. orientacyjny koszt opracowania dokumentacji projektowej – waga kryterium 15%.

 

 1. Określenie sposobu uzyskania regulaminu konkursu :

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie organizatora lub otrzymać pocztą w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia wniosku o jej przekazanie. Regulamin konkursu można pobrać ze strony internetowej organizatora konkursu.

 1. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 28.04.2014r. do godz. 15.00 w Urzędzie  Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, pokój nr 1 biuro podawcze.

 

 1. Miejsce i termin składania prac konkursowych:

Prace konkursowe należy składać w siedzibie zamawiającego Urząd Miejskiego w  Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. 2 w terminie do dnia 23.05.2014r. do godz. 15.00.

 

 1. Rodzaj i wysokość nagród:

W konkursie przeznaczono na nagrody łączną kwotę 18.000 zł.

Organizator konkursu przewiduje przyznanie następujących nagród:

 • I nagroda – 10.000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z materiałami niezbędnymi do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac budowlanych,
 • II nagroda – 5.000 zł,
 • III nagroda – 3.000 zł,

 

 

Michałowo, 18.04.2014r.

 

Marek Nazarko

/-/Burmistrz Michałowa

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-04-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-04-19