Zamówienie Nr IG.271.3.2014 z dnia 2014-03-26 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo.

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo.
Numer IG.271.3.2014
Data wydania 2014-03-26

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo.
Numer ogłoszenia: 102416 - 2014; data zamieszczenia: 26.03.2014
IG.271.3.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zaprojektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnej i niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawa zestawów komputerowych i przeszkolenie beneficjentów ostatecznych na potrzeby realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo. Prace należy wykonać zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, prawem budowlanym i polskimi normami..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w wysokości nie większej niż 20% podstawowego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.00.00-5, 45.31.10.00-0, 45.31.40.00-1, 45.31.00.00-3, 32.42.00.00-3, 32.52.00.00-4, 48.20.00.00-0, 48.82.10.00-9, 30.20.00.00-1, 80.50.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się wykazem zrealizowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował, co najmniej: a) 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom objętych przedmiotem zamówienia, tj. budowie radiowej sieci WiMAX obejmującej min. 1 stację bazową, radiolinie, maszty telekomunikacyjne, min. 10 publicznych punktów dostępu do Internetu w technologii WiFi oraz centrum nadzoru sieci, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto, b) budowę co najmniej 1 telekomunikacyjnego masztu kratownicowych o wysokości min. 20m, c) przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia swoim rodzajem odpowiadającego szkoleniu objętym przedmiotem zamówienia, tj. szkoleniu z zakresu podstawowej obsługi komputera dla min. 50 uczestników, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty (szkolenia)zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: a)kierownik budowy,projektu posiadający: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, udokumentowane co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy,kierownik robót telekomunikacyjnych, doświadczenie w kierowaniu co najmniej 1 inwestycją zrealizowaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom objętym przedmiotem zamówienia, tj. budowie radiowej sieci WiMAX obejmującej min. 1 stację bazową, radiolinie, maszty telekomunikacyjne, min. 10 publicznych punktów dostępu do Internetu w technologii WiFi oraz centrum nadzoru sieci, o wartości zamówienia min. 1.000.000,00 zł brutto; b)kierownik prac budowlanych budowy masztów telekomunikacyjnych posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, udokumentowane co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy/kierownik robót budowlanych, doświadczenie w kierowaniu budową co najmniej 1 masztu telekomunikacyjnego o wysokości min. 20m; c)kierownik prac elektrycznych posiadający: uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi, udokumentowane co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. kierownik budowy/kierownik robót elektrycznych robót elektrycznych, uprawnienia zawodowe SEP kategorii E do 1kV (na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym) i kategorii D do 1kV (na stanowisku dozoru w zakresie elektroenergetycznym); d)2 instalatorów instalacji teletechnicznych i elektrycznych posiadających: uprawnienia Zawodowe SEP kategorii E do 1kV (na stanowisku eksploatacji w zakresie elektroenergetycznym); e)projektant w zakresie projektowania masztów telekomunikacyjnych posiadający: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń, udokumentowane co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. projektanta, wykonanie projektu budowlanego co najmniej 1 telekomunikacyjnego masztu kratownicowego o wysokości min. 20m.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Zestawienie parametrów technicznych oferowanych urządzeń wg. załącznika nr 10 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1. Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; zmiany takie są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; jeśli ze względu na opóźnienie w wykonaniu przyłącza energetycznego do stacji bazowej przez PGE Dystrybucja S.A. nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2; jeśli ze względu na opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych na budowę, nie wynikające z winy Wykonawcy, nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2; uzasadnionych i udokumentowanych trudności z dostawą zaoferowanego sprzętu komputerowego, spowodowanych np. brakiem dostępności na rynku i wprowadzeniem nowych modeli, pod warunkiem dostarczenia sprzętu komputerowego zamiennego o parametrach nie gorszych niż zaoferowany; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Osi Priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki w ramach działania 8.3.Przeciwdziłanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Projekt zarejestrowany pod numerem POIG.08.03.00-20-036-12 pt.Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo, umowa z dnia 06.12.2012r. o numerze POIG.08.03.00-20-036-12-00..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


 

 

IG.271.3.2014                                                      

                   Michałowo, dnia 09.04.2014r.

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 102416 - 2014 z dnia 26.03.2014r.,  działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

W rozdziale V pkt. 4) lit d) na wykazanie dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający stawia wymóg dysponowania 2 instalatorami instalacji teletechnicznych i elektrycznych, jednocześnie w rozdziale VI. pkt. 1 ppkt. b) Zamawiający stawia wymóg dysponowania 5 instalatorami instalacji teletechnicznych i elektrycznych. Prosimy o wskazanie prawidłowej liczby osób pełniących rolę instalatorami instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

Odp. Zamawiący wymaga dysponowania 2 instalatorami instalacji teletechnicznych i elektrycznych.

 

Zapytanie nr 2

Zwracamy się z pytaniami dotyczącymi specyfikacji technicznej ww. zamówienia:

 1. Zamawiający specyfikuje w punkcie 2.4.3 Komputer przenośny na potrzeby administrowania systemem: 11 kamera: Wbudowana kamera HD o rozdzielczości min. 2,0 MPix. – czy Zamawiący dopuści: kamera: wbudowana kamera HD o rozdzielczości min. 1280x720 Pikseli.

Odp. Nie, wymagana jest kamera o rozdzielczości min. 2,0 MPix.

 1. Zamawiący specyfikuje w punkcie 2.6 Zestawy komputerowe dostarczane do Beneficjentów Ostatecznych: 8. Porty/złącza: wbudowane co najmniej:
 • 1x złącze RJ-45 (podłączenie sieci lokalnej)
 • 1 x czytnik kart pamięci,
 • Min. 3 x USB,
 • Wejście mikrofonowe,
 • Gniazdko słuchawkowe,
 • 1 x VGA (D-sub) lub HDMI,
 • 1 x zasilanie DC – in.

Czy zmawiający dopuści zaoferowanie notebooka wyposażonego w jedno współdzielone złącze słuchawki / mikrofon spełniający pozostałe wymagania co do ilości i rodzajów złącz wymienionych w tym punkcie?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza współdzielonego złącza słuchawki /mikrofon.

 1. Zamawiający specyfikuje w punkcie 2.4.2 Serwer: 12. Porty: 4 porty RJ-45, 10/100/1000 Ethernet.
 • 1 port RJ-45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania.
 • 2 porty USB w przedniej obudowie serwera oraz 4 porty w tylnej ścianie obudowy oraz 2 wewnętrzne porty USB dla wewnętrznego napędu.
 • 1 port VGA w przedniej obudowie serwera oraz 1 w tylniej ścianie obudowy.
 • 1 port szeregowy.

Czy zamawiący dopuści zaoferowanie serwera wyposażonego w 2 porty USB w przedniej obudowie serwera oraz 2 porty w tylniej ścianie obudowy oraz 1 wewnętrzny port USB dla wewnętrznego napędu spełniającego pozostałe wymagania co do ilości i rodzajów złącz wymienionych w tym punkcie ?

Odp. Nie, zamawiający wymaga min. 2 porty USB w przedniej obudowie serwera oraz 4 porty w tylnej ścianie obudowy oraz 2 wewnętrzne porty USB dla wewnętrznego napędu.

 

Jednocześnie informuje iż zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w SIWZ:

„Zamawiający informuje, że licencje praw najmu na system operacyjny (jeśli dotyczy) dla 100 zestawów komputerowych dostarczanych do Beneficjentów Ostatecznych muszą umożliwiać użyczenie sprzętu osobo/podmiotom trzecim w celach niekomercyjnych oraz ewentualną zmianę podmiotu, na rzecz którego następować będzie użyczenie sprzętu komputerowego.”

 

 

Z up. Burmistrza

/-/ Anna Maria Dobrowolska – Cylwik

Sekretarz Gminy Michałowo


IG.271.3.2014                                                                          

 

Michałowo, dnia 11.04.2014r.

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo” opublikowanego w BZP nr 102416 - 2014 z dnia 26.03.2014r.,  działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 3

 

 1. Czy Zamawiający posiada aktualną ocenę techniczną masztu OSP w Michałowie, jest to maszt starego typu lata 70/80  konstrukcja masztu nie jest zgodna z obecnymi wymaganiami dotyczącymi bezpiecznej eksploatacji masztów.

     Odp. Zamawiający nie posiada aktualnej oceny technicznej.

 

 1. Jakie alternatywne rozwiązanie przewiduje Zamawiający w przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do stanu technicznego w/w masztu, w przypadku kiedy Zamawiający nie posiada aktualnej oceny stanu technicznego masztu.

     Odp. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do stanu technicznego w/w masztu Zamawiający dopuszcza instalację urządzeń na wieży budynku OSP w Michałowie.

 

 1. Czy Zamawiający podobnie jak w przypadku masztu w Nowej Woli wymagać będzie wykonanego montażu na  masztach powyżej 3m systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.

     Odp. W przypadku masztów słupowych Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązania obejmującego na każdym maszcie co najmniej stopnie lub drabinkę włazową, minimum 2 podesty spocznikowe oraz system zabezpieczenia przed upadkiem. W przypadku masztów kratownicowych o wysokościach 6m, 8m, 14m Zamawiający nie wymaga instalacji systemu zabezpieczenia przed upadkiem. Podczas prowadzenia prac Wykonawca powinien zapewnić niezbędne środki ochrony osób lub też zastosować technologię wykonania prac zapewniającą należyte zabezpieczenie osób pracujących na wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 1. W przypadku masztu w Nowej Woli  Zamawiający określił parametry powierzchniowe do przeniesienia przez maszt , natomiast w przypadku pozostałych masztów nie określił tego. Jakie parametry należy założyć?

     Odp. Konstrukcje masztów powinny zapewnić montaż przewidzianych do instalacji zakończeń WiMAX oraz urządzeń i anten WiFi.

 

 1. Czy Zamawiający posiada pełną dokumentację powykonawczą budynków w szczególności  stropodachów na których mają być postawione maszty , jeśli nie , czy wykonał inwentaryzację tych obiektów na potrzeby postawienia masztów.

    Odp. Zamawiający nie wykonał inwentaryzacji obiektów na potrzeby postawienia masztów. Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie inwentaryzację tych obiektów na potrzeby postawienia masztów.

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-26