Zamówienie Nr IG.271.2.2014 z dnia 2014-03-24 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw.

Tytuł Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw.
Numer IG.271.2.2014
Data wydania 2014-03-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw.
Numer ogłoszenia: 99138 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014
IG.271.2.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo - dostawa łodzi i wodnego placu zabaw..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa łodzi typu optimist, omega, laser oraz łodzi asekuracyjnej typu RIB wraz z wyposażeniem. Dostawa wodnego placu zabaw. Zamówienie realizowane w ramach pięciu zadań: Zadanie A: Dostawa łodzi typu omega z wyposażeniem. Zadanie B: Dostawa łodzi typu optimist z wyposażeniem. Zadanie C: Dostawa łodzi typu laser z wyposażeniem. Zadanie D: Dostawa łodzi asekuracyjnej typu RIB z wyposażeniem. Zadanie E: Dostawa wodnego placu zabaw. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.00.00-8, 34.52.14.00-9, 37.52.91.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczeń wynikających z art. 44 ustawy PZP.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczeń wynikających z art. 44 ustawy PZP.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczeń wynikających z art. 44 ustawy PZP.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczeń wynikających z art. 44 ustawy PZP.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczeń wynikających z art. 44 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 6 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym we własnym zakresie przez Wykonawcę. b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, na następujących warunkach: zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. w celu prawidłowego wykonania Umowy niezbędna i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, niezbędna i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze względu na zaistnienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie są one zawinione przez Strony, gdy zaproponowany w ofercie Wykonawcy sprzęt został wycofany z rynku lub zaprzestano jego produkcji, czego nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności i nie jest to zawinione przez Strony, a zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt posiada nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalności niż sprzęt wycofany, zmiany danych teleadresowych zamawiającego lub wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-025/12 pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


 

IG.271.2.2014                                                                              Michałowo, dnia 01.04.2014r.

 

 

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo– dostawa łodzi i wodnego placu zabaw” opublikowanego w BZP nr 99138 - 2014 z dnia 24.03.2014r.,  działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 

ZADANIE D: ,,Dostawa łodzi asekuracyjnej typu RIB z wyposażeniem” prosimy o wyjaśnienie następujących punktów SIWZ :
1.
Wyrażenie "przyczepa powinna posiadać ładowność 750 DMC" jest niezrozumiałe ponieważ ładowność przyczepy wg PN powinna być określona w kg  i stanowi różnicą między dopuszczalną masą całkowitą przyczepy (DMC) określoną w homologacji , a masą własną przyczepy. W związku z tym czy dopuszczacie Państwo dostawę przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) 1300kg i ładowności większej niż 750 kg np. 975kg ?

Odp. Dmc przyczepy 750 kg. Wytrzymałość osi  min 1300 kg.


2. Wyrażenie „przyczepa dostosowana do długotrwałego obciążenia masą przewożonej łodzi oraz łodzi klasy Omega" prosimy o wyjaśnienie czy łódź RIB oraz łódź Omega maja być jednocześnie przewożone na tej przyczepie ? Jaka zatem ma być długość przewożonej/nych łodzi i długość przyczepy ?

Odp. Przyczepa ma mieć długość łodzi omega czyli około 6,20m.


3. Wyrażenie ,,prowadnice i rolki dopasowane do kształtu kadłuba" rozumiemy , że dotyczą łodzi asekuracyjnej typu RIB , czy tak ?

Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza użycie gumowych podpór w liczbie sztuk 4.


4. Czy dopuszczają Państwo innego producenta wyciągarek niż Knott?

Odp.Dopuszcza się wyciągarkę Knot lub równoważną o sile uciągu nie mniej niż 1300kg.


5. Czy dopuszczają Państwo bakistę dziobową w ilości 2 sztuk ?

Odp. Tak.

 

6. Czy dopuszczają Państwo więcej niż 4 niezależne komory wypornościowe ?

Odp. Tak


7. Czy dopuszczają Państwo japoński silnik 4-suwowy marki Tohatsu  który nie jest wymieniony w SIWZ ?

Odp. Tak


8. Czy dopuszczają Państwo materiał tuby pneumatycznej wykonany z tkaniny gumowanej ORCA (Hypalon) 1100dtex gramatury 1120g/cm2 o danych jak w załączniku (ORCA 820) , stosowany powszechnie do łodzi asekuracyjnych o długości około 5,00 m ?

Odp. Tak


9. Czy dopuszczają Państwo materiał tuby pneumatycznej wykonany z tkaniny PCV Mirasol 1100dtex gramatury 1300g/cm2 o danych jak w załączniku (KFP-38), stosowany powszechnie do łodzi asekuracyjnych o długości około 5,00 m ? Materiał ten ma lepsze właściwości wytrzymałościowe niż ORCA 820.

Odp. Tak
                                                                                         

Zapytanie nr 2

 

Proszę o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie dotyczącym zadania E zamówienia ,,Dostawa wodnego placu zabaw”. W załączniku  nr 8 do SIWZ zadanie E w opisie przedmiotu zamówienia – duża wieża do wspinaczki, Zamawiający podaje wymiar elementu 9,1x7,6x6,3 metra, proszę o dopuszczenie na zasadach równoważności składanych ofert oraz na zasadach uczciwej konkurencji dużej wieży do wspinaczki o wymiarach 9,1x7,6x3,0 metra, obecnie produkt oferowany na rynku jest tylko i wyłącznie w tych wymiarach.

Odp. Zmawiający na zasadach równoważności dopuszcza dużą wieżę do wspinaczki o wymiarach 9,1x7,6x3,0 metra.

 

Z up.  Burmistrza

/-/ Anna Maria Dobrowolska- Cylwik

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-04-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-25