Zamówienie Nr z dnia 2014-01-24 - PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU TERENOWO – OSOBOWEGO UAZ 469B

Tytuł PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU TERENOWO – OSOBOWEGO UAZ 469B
Data wydania 2014-01-24

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                    

 

 

Gmina Michałowo

 

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU TERENOWO – OSOBOWEGO UAZ 469B
 

 

 

Nazwa sprzedającego:

Gmina Michałowo, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo  NIP: 542-10-08-585,  REGON: 000544869, tel. 85 7131777.

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód terenowo - osobowy, stanowiący mienie Gminy Michałowo, powiat Białystok, woj. Podlaskie.

Wartość rynkowa netto pojazdu określono została na 580,00 zł i jest zarazem ceną wywoławczą pojazdu. Do oferowanej ceny netto pojazdu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Samochód posiada widoczne przecieki oleju: przy wale korbowym, pokrywie zaworów, przy półosiach napędowych. Akumulator zużyty, obudowa skrzyni biegów popękana, instalacja LPG niesprawna, zużyte elementy zawieszenia oraz układu kierowniczego i hamulcowego. Płyta podłogowa z rozległymi ubytkami materiału, nadwozie skorodowane.

 

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Marka: UAZ

Rodzaj pojazdu: samochód terenowo - osobowy

Model pojazdu: 469B

Nr rejestracyjny: BIA M807

Rok produkcji: 1987

Nr identyfikacyjny (VIN): 31512601

Data pierwszej rejestracji: 1987/05/15

Wskazanie drogomierza /Przebieg szacowany: 13827km/213800 km

Rodzaj nadwozia: pick-up 4 drzwiowy 5 osobowy

Dopuszczalna masa całkowita: 2300 kg

Konstrukcja: rama

Pojemność/Moc silnika: 2445ccm/57kW(77KM)

Rodzaj silnika: benzynowy z zapłonem iskrowym,  instalacja gazowa (niesprawna)

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 7 lutego 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. Złożenie oferty (wzór stanowiący załącznik nr 1), w terminie do dnia 7.02.2014 r., do godz. 10 00. Decyduje fizyczne dotarcie oferty do sprzedającego. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy, tj. w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 lub ze strony internetowej.

 

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- numer PESEL i NIP oferenta,

- telefon,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę netto i brutto,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

 

2. Sprzedawca nie wymaga wniesienia wadium.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie i zaadresować na: Urząd Miejski w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Na kopercie powinien znajdować się napis: „Oferta w przetargu na sprzedaż samochodu UAZ”

 

 

 

Pozostałe informacje:

 

 1. Pojazd można oglądać na placu w dniach od 24.01.2014r. do 7.02.2014r. w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (7.00 – 15.00) ul. Białostocka 70 w Michałowie.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje cenę nabycia najwyższą z biorących udział w przetargu.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (wzór stanowiącej załącznik nr 2), i protokołu zdawczo- odbiorczego (wzór stanowiącego załącznik nr 3).
 9. Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Referat Inwestycyjno Geodezyjny Urzędu Miejskiego w Michałowie Tel 85 7131777.

 

 

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko

 


Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

 

…………………………….., data…...............

………………………………………………….

 (imię i nazwisko)

………………………………………………….

(adres)

 

………………………………………………….

………………………………………………….

(nr NIP, PESEL)

…………………………………………………..

(telefon kontaktowy)

 

                                                                                                         

 

OFERTA

NA ZAKUP SAMOCHODU MARKI UAZ 469B

 

            Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu marki UAZ 469B, z treścią wzoru umowy oraz z treścią protokołu zdawczo-odbiorczego.

            Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę na zakup samochodu marki UAZ 469B:

za kwotę netto ………………...................... zł.

plus podatek VAT 23% ................................ zł.

za kwotę brutto: ...........................................zł

(słownie: brutto:…………………………………………………………………………..zł).

 

           

                                                                                             ……………………………………

                                                                                                          (podpis oferenta)

                                                                                                                        


Załącznik nr 2 do ogłoszenia                                                                                                                                                                                    

 

Wzór - Umowa kupna - sprzedaży

 

Zawarta w dniu   ………………… w Michałowie, pomiędzy:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy Sprzedającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części Kupującym.

 

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowo- terenowego marki UAZ 469B:

Nr rejestracyjny: BIA M807

Rok produkcji: 1987

Nr identyfikacyjny (VIN):  31512601

Model pojazdu: 469B

 

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, iż nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

 

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę:………………………………………..

Słownie:………………………………………………………………………………………..

 

§4

Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę wystawioną przez Sprzedającego i wpłynięciu należności na rachunek BS B-stok O/Michałowo 21 8060 0004 0550 0101 2000 0010 Termin płatności ustala się w dniu podpisania umowy przez Kupującego. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu wpłaty przez Kupującego.

 

§5

Kupujący oświadcza, że zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego pojazdu i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedającego.

 

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Kupujący.

 

§7

W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§9

Sądem właściwym do rozpoznawania ewentualnych sporów wynikających z umowy będzie Sąd Rejonowy w Białymstoku.

 

§10

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

 

 

 

 

 

Sprzedający:                                                                                                                      Kupujący:

 

 


                                                                                                                                                                               

Załącznik nr 3 do ogłoszenia                                                                                                                                                                                     

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA I ODBIORU

 

 

PRZEKAZUJĄCY: ................................................................................................................

 

ODBIERAJĄCY:………………………………………………………………………………

 

W dniu……… 2014 roku przekazano samochód UAZ 469B, o następujących parametrach:

 

Marka: UAZ

Rodzaj pojazdu: samochód terenowo - osobowy

Model pojazdu: 469B

Nr rejestracyjny: BIA M807

Rok produkcji: 1987

Nr identyfikacyjny (VIN): 31512601

Data pierwszej rejestracji: 1987/05/15

Wskazanie drogomierza /Przebieg szacowany: 13827km/213800 km

Rodzaj nadwozia: pick-up 4 drzwiowy 5 osobowy

Dopuszczalna masa całkowita: 2300 kg

Konstrukcja: rama

Pojemność/Moc silnika: 2445ccm/57kW(77KM)

Rodzaj silnika: benzynowy z zapłonem iskrowym,  instalacja gazowa (niesprawna)

 

 

Przekazujący wraz z pojazdem wydał Odbierającemu:

 • dowód rejestracyjny,
 • umowę kupna sprzedaży,
 • fakturę,
 • ............................................
 • ......................................
 • .................................

 

 

 

PRZEKAZUJĄCY:                                                                      ODBIERAJĄCY:

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-24