Zamówienie Nr 27900 - 2014 z dnia 2014-01-24 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.1.2014 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo

Tytuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.1.2014 Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo
Numer 27900 - 2014
Data wydania 2014-01-24

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane IG.271.1.2014

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo
Numer ogłoszenia: 27900 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Michałowa , ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, woj. podlaskie, tel. 85 7131777, faks 85 7131777.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa wieży widokowej, pomostu drewnianego, wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej, budowę pomieszczeń gospodarczych o konstrukcji metalowej oraz rekultywacji plaży w miejscowości Rudnia nad Zalewem Siemianówka. Zamówienie będzie realizowane w ramach trzech zadań: Zadanie A: Budowa drewnianej wieży widokowej i wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej. Zadanie B: Budowa pomostu drewnianego oraz rekultywacja plaży. Zadanie C: Budowa pomieszczeń gospodarczych typu blaszak.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4, 34.93.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiący nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości zamówienia min. 50.000,00 zł brutto na zadanie A, 100.000,00 zł brutto na zadanie B, 5.000,00 zł brutto na zadanie C, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ) wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym we własnym zakresie przez Wykonawcę na podstawie dołączonych do SIWZ przedmiaru robót. b) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ), c) Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeżeli są oni wymienieni z imienia i nazwiska w odnośnym dokumencie rejestracyjnym) i winno być sporządzone w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego, zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego w zakresie realizacji choćby części niniejszej umowy; są konieczne dla prawidłowego wykonania zadania, wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5, którego realizacja będzie miała wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy; wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj. gdy nastąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów ziemnych lub elementów instalacji budynku, złych warunków gruntowych, czynników społecznych; w przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy; wystąpi konieczność zmiany kadry przewidzianej do realizacji umowy; zmianę wynagrodzenia umownego na podstawie rozliczeń kosztorysowych; wystąpi konieczność zmiany konta bankowego Wykonawcy; wystąpienie okoliczności w tym siły wyższej, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności; dopuszcza się zmianę wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Michałowie, 16-050 Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, Pokój nr 1 (biuro podawcze).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Osi Priorytetowej III. Rozwój turystki i kultury, Działania 3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Projekt zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.03.01.00-20-025/12 pt. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Burmistrz Michałowa

/-/ Marek Nazarko


Do pobrania:

Projekty i przedmiary


IG.271.1.2014                                                                             

 Michałowo, dnia 04.02.2014r.

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo” opublikowanego w BZP nr 27900 - 2014 z dnia 24.01.2013r.,  działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie nr 1

 1. Ile jest pali wbijanych w dno jeziora. W opisie do projektu budowlanego zamieszczono w tabeli 94+22+36+130+22=304 sztuk. W przedmiarze 140 sztuk. Jaka ilość jest prawidłowa?

 

Odp. W przedmiarze dotyczącym pomostu drewnianego proszę o zmianę pozycji nr 1 -  „KNR 2-10 0102-1000 Wbijanie pali drewnianych konstrukcyjnych z jednostek pływających. Na głębokość do 4 m w gruncie kategorii II” – ilość 151 szt.  
 

 1. W załączonej dokumentacji Rys. nr 2 do opisu projektu budowlanego ,,usytuowanie pali” przedstawiony rysunek jest mało widoczny i nie można zweryfikować ilości pali oraz wymiarów. Jest to zeskanowany rysunek, który po powiększeniu jest niewidoczny. Prosimy o zamieszczenie czytelnego rysunku.

 

Odp. Rysunek zamieszczony jest na stronie internetowej (w załączniku plik PDF)

 

 1. Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

 

Odp. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót zamieszczona jest na stronie internetowej (w załączniku plik PDF)

 

 1. Czy Zamawiający posiada dokumentację wykonawczą tzw. Projekt wykonawczy. Przedstawiony projekt budowlany jest bardzo ubogi i nie zawiera wszystkich detali dla pomostu.

 

Odp. Zamawiający nie posiada Projektu Wykonawczego.

 

Zapytanie nr 2

 1. Pomieszczenie gospodarcze – hangar na łodzie:

 

1.1 Proszę o podanie na projekcie technicznym garaży blaszaków wymiarów przekrojów konstrukcji nośnej dla poszczególnych garaży tj. 3 mx7m, 3,5mx7m, 3mx5m.

Odp. Zamawiający nie posiada Projektu Wykonawczego pomieszczenia gospodarczego.

1.2 Czy w garażach ma być wykonana podłoga widoczna na rysunkach czy nie?

Odp. Zamawiający we własnym zakresie wykona nawierzchnię w budynku gospodarczym po wykonaniu przez Wykonawcę stóp betonowych.

1.3Na jednym rysunku są drzwi otwierane na boki, a na innym podnoszone do góry proszę o jednoznaczne określenie jakie mają być drzwi.

Odp. Drzwi w pomieszczeniach gospodarczych typu „blaszak” powinny być podnoszone do góry.

 

 1. Plaża:

2.1 Proszę o dołączenie mapy w którym miejscu ma być rekultywowana plaża z dokładnym zaznaczonym miejscem i podaniem wymiarów.

Odp. Zamawiający nie posiada mapy, na której widoczna będzie rekultywowana plaża. Wyceny należy dokonać zgodnie z przedmiarem robót.

2.2 Proszę o dokładny opis na czym ma polegać rekultywacja plaży i jak ma wyglądać po wykonaniu rekultywacji.

Odp. Rekultywacja plaży polegać będzie na wykopie i wywozie warstwy ziemi i wyprofilowaniu terenu.

 

 1. Pomost:

3.1 W przedmiarze poz.2 została błędnie przyjęty KNR. Powinien być KNR 2-23 06 proszę o zmianę ponieważ przedmiar dotyczy konstrukcji pomostu a nie konstrukcji więźby dachowej jak zostało przyjęte i podzielenie na belki konstrukcyjne i krzyżulce.

Odp. W przedmiarze dotyczącym pomostu drewnianego, poz. 2 powinien być przyjęty KNR 2-02 0402-0100 analogia „Montaż konstrukcji drewnianej usztywniającej pomost” w ilości 1395,72 m2.

 

 1. Wieża widokowa:

4.1 Przedmiar – proszę o dokładne opisanie poszczególnych pozycji przedmiaru ponieważ nie można jednoznacznie określić do jakiego zakresu się odnoszą:

4.1.1 Czy poz. 1-5 odnoszą się do ścieżki widocznej na mapie zagospodarowania pomiędzy wiatą a drogą.

Odp. W przedmiarze dotyczącym wieży widokowej, poz. 1-5  dotyczą wykopów pod stopy fundamentowe.

4.1.2 Brak jest pozycji dotyczących wykopów pod fundamenty.

Odp. Poz. 1-5 dotyczą wykopów pod stopy fundamentowe.

4.1.3 Czy fundamenty mają mieć izolacje przeciw wilgotnością czy nie

Odp. Fundamenty powinny mieć izolację przeciw wilgociową, proszę dołączyć do przedmiaru nową pozycję:

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

1.2

 

Roboty dodatkowe /wieża widokowa /Fundamenty

 

 

 

9a

KNR-W 2-02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa

m2

98,56

 

 

 

 

 

RAZEM

98,56

9b

KNR-W 2-02 0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga warstwa

m2

98,56

 

 

 

 

 

RAZEM

98,56

 

4.1.4 Czy poz. 7-8 dotyczy tego samego zbrojenia – średnic czy różnego

Odp. Poz. 7 dotyczy zbrojenia  – pręty gładkie o śr 7mm, poz. 8 dotyczy zbrojenia -  pręty żebrowane o śr 7mm

4.1.5 Poz. 9 jakie to mają być wsporniki

Odp. Stal dwuteowa 160 między stopą fundamentową a słupem konstrukcyjnym.

4.1.6 Czy w poz. 10 i 11 chodzi o te same drewno okrągłe czy różne, jeśli różne to proszę o określenie jednoznacznie jakie

Odp. Poz. 10 dotyczy słupów fi 30, poz. 11 dotyczy słupów 30x30

4.1.7 Poz. 12 i 13 – o jaki belki chodzi – proszę o dokładne określenie

Odp. Poz. 12 dotyczy belek drewnianych 24x24, poz. 13 dotyczy słupów 25x30

4.1.8 Poz.  14 – o jakie wsporniki chodzi

Odp. Poz. 14 dotyczy wsporników ze stali kątowej proste gr. 8mm 30x30cm

4.2 Czy Inwestor jest w posiadaniu projektu wykonawczego wiaty, jeśli tak to proszę o jego dołączenie:

4.2.1 Rysunki szczegółów połączeń

4.2.2 Mocowanie liny lnianej i sposób połączenia liny z deskami barierki

4.2.3 Czy tak duża średnica liny stalowej ma uzasadnienie w wyliczeniach konstrukcyjnych

4.2.4 Dokładny sposób mocowania i naciągu liny stalowej z konstrukcją

4.2.5 Dokładny rysunek ornamentu ozdobnego.

Odp. Zamawiający nie posiada Projektu Wykonawczego.

 

 1. Wiata:

5.1 W opisie projektu wiaty krycie dachu jest z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm ocowanej na rąbek stojący, natomiast w przedmiarze mamy krycie dachu wiórem osikowym, blachą powlekaną dachówką z gąsiorami. Proszę o jednoznaczne określanie w jaki sposób ma być pokryty dach.

Odp. Pokrycie dachu wiaty będzie wykonane blachą powlekaną dachówkową.

5.2 W opisie projektu wiaty posadzka mamy opisane dwa sposoby wykonania posadzki natomiast z przedmiaru nie można odczytać o który wariant posadzki chodzi Inwestorowi. Proszę o jednoznaczne określenie który wariant posadzki chce Inwestor i ujęcie tego w przedmiarach.

Odp. Posadzkę przy palenisku i wokół pierwszego kręgu słupów oraz pas szerokości 1,0m wokół drugiego kręgu słupów wykonać należy z kamienia polnego zgodnie z przedmiarem poz. 35, posadzkę pomiędzy kręgami słupów wykonać jako betonową gr. 12cm zgodnie z poz. 34 przedmiaru.

5.3 Proszę o dołączenie przekroju poprzecznego – pionowego wiaty.

Odp. Przekrój poprzeczy wiaty jest zamieszczony na stronie internetowej (w załączniku plik PDF).


IG.271.1.2014                                                                              

Michałowo, dnia 05.02.2014r.

 

 

Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

 

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na ,,Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo” opublikowanego w BZP nr 27900 - 2014 z dnia 24.01.2013r.,  działając w trybie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 20 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.907 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

 

Zapytanie

 

 1. W przedmiarze podano ilość pali, jednak żeby oszacować zakup materiału muszą być podane ich długości ponieważ wszelkie kalkulacje dotyczące zakupu materiału wymagają wyliczenia ilości drewna i wbicia pali

 

Odp. Pale drewniane okrągłe o średnicy  30cm zwężone w kierunku dna do średnicy 22cm.

- całkowita długość pala 535cm (na odcinku 250cm o śr. 22cm, na odcinku 285cm o śr. 30cm) – 94szt,

-  całkowita  długość pala 625cm (na odcinku 250cm o śr. 22cm, na odcinku 375cm o śr. 30cm) – 36szt,

-  całkowita długość pala 435cm (na odcinku 150cm o śr. 22cm, na odcinku 285cm o śr. 30cm) – 21szt,
 

 1. W naszym poprzednim zapytaniu wskazaliśmy potrzebę zamieszczenia rysunku z którego można odczytać zarówno ilość pali ale także ich wymiary. Na przedstawionych rysunkach nie ma takich wymiarów a jedyny rysunek NR 3 pokazuje jedynie wycinek o różnych wymiarach.

 

Odp. Zamawiający nie posiada dodatkowych rysunków szczegółowych konstrukcji pomostu drewnianego. Wyceny należy dokonać zgodnie z odpowiedzią na pytanie     nr 1.

 

Metryka strony

Udostępniający: Roman Kalinowski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-05

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-24